Lees voor

Afkoppelen van regenwater

Afkoppelen. Wat is dat precies en waarom is het nodig?

Regenwater is van zichzelf relatief schoon. Toch gaat het grootste gedeelte van het regenwater dat in Hoogeveen op verhard oppervlak valt direct, via het riool, naar de rioolwaterzuivering. Er wordt dus heel erg veel relatief schoon water gezuiverd en dat is niet nodig. Het kost ook nog eens veel geld.

Afkoppelen is een manier om regenwater uit het riool te houden. Bij afkoppelen worden regenpijpen, dakoppervlakken en straatkolken van het hoofdriool afgehaald. Het regenwater kan nu uitstromen in een regenwaterriool of naar het oppervlaktewater, simpelweg in uw tuin of in een regenton.

Afkoppelen is nodig omdat bij langdurige of hevige neerslag het riool helemaal gevuld wordt. De riolering kan al dat water niet zo snel verwerken. Er valt steeds meer water en de buien worden heftiger. Als alle rioolbuizen gevuld zijn met regenwater treedt de riooloverstort in werking. Hier kan het overtollige water afvloeien naar oppervlaktewater in de buurt (denk aan het overloopje in uw gootsteen). Hiermee wordt het milieu vervuild. Bij een te vol riool is het ook mogelijk dat uw toilet tijdelijk slecht doorspoelt. Afkoppelen is ook belangrijk omdat regenwater op de plek blijft waar het valt. De “sponswerking” van het plaatselijke watersysteem wordt hersteld en wateroverlast in andere gebieden wordt voorkomen.

De gemeente zorgt er bij nieuwbouw, renovatie en herinrichting van wijken voor dat zoveel mogelijk verhard oppervlak wordt afgekoppeld van het riool. Ook wordt in bepaalde dorpskernen of wijken de regenwaterafvoer afgekoppeld zodat er in het riool weer ruimte is voor afvalwater. Het rioolsysteem wordt op deze manier niet of minder belast, riooloverstorten vinden niet of minder plaats, water wordt vastgehouden op de plek waar het valt en water op straat zal sterk verminderen. Goed nieuws voor het milieu!

Wat kan ik zelf doen?

Afkoppelen is niet moeilijk. Er zijn diverse manieren om thuis zelf goed te kunnen afkoppelen. Dit kan gaan van een simpel bochtstukje van de regenpijp de tuin in, of regenwater opvangen in een regenton. Ook water opvangen in een reservoir om te gebruiken voor de wasmachine of doorspoelen van het toilet is afkoppelen.
Water brengt sfeer in een woonomgeving en een ‘watertuin’ kan dan ook op allerlei manieren worden ontworpen. Er zijn op internet veel sites te vinden die dit onderwerp aansnijden. Het boekje “water in de tuin” is een prima hulpmiddel om zelf aan de slag te gaan. Let er wel op dat water in de tuin laten lopen wel zo dient te gebeuren dat uw buren hiervan geen hinder ondervinden. Dit is wettelijk niet toegestaan.

Water berging onder de straat of naast een kleine nieuwbouw is ook een goede optie. In sommige gevallen kan of mag nieuwbouw niet aansluiten op riolering. Een bergingsconstructie van kratten of grind, welke berekend is op het betreffende nieuwe dakoppervlak, kan ervoor zorgen dat water langzaam infiltreert en elders geen overlast bezorgt. Let er wel op dat water niet overal kan infiltreren. Dit is afhankelijk van de bodemopbouw. Met afkoppelen helpt u niet alleen het milieu maar ook uzelf. Hergebruik van regenwater kan een flinke drinkwaterbesparing betekenen.

Voorbeeldprojecten

Binnen de gemeente Hoogeveen wordt regelmatig afgekoppeld. Per wijk of straat wordt goed gekeken of afkoppelen het gewenste eindresultaat gaat halen.

Hieronder een aantal voorbeelden van locaties waar gescheiden stelsel zijn toegepast/aangelegd en welke manier van afkoppelen is gebruikt:

  • Afkoppelen kern Noordscheschut: Hier is een groot gedeelte van de kern afgekoppeld. Hemelwater van de straat en van de voorkanten van de woning wordt nu naar de waterlossing en/of Calkoenswijk geloodsd.
  • Afkoppelen regenwater Spaarbankbos / Fluitenberg: Hier zijn alle regenwaterafvoeren van de woningen van het hoofdriool afgehaald en naar sloten en greppels in de buurt geleid.
  • Afkoppelen Tiendeveen Boslaan / Westerlaan: Alle regenwaterafvoeren van de straten en de woningen zijn afgekoppeld en naar een nieuw gelegd regenwaterriool geleid. Dit regenwaterriool loost zijn water op de Kibbelwijk en het Linthorst-Homankanaal.
  • Fazant te Hoogeveen: Bij een herinrichting is het regenwater afgekoppeld en geleid naar een nieuw regenwaterriool. Dit water loost op wijkvijvers in de buurt.
  • Schoonvelde-Oost: Hier is een nieuw regenwaterriool aangelegd waar woningen en straten op aan zijn gesloten. Dit water wordt geloosd in de wijkvijvers aan de rand van de snelweg.
  • Erflanden en De Weide: Tijdens de aanleg van de wijken is een gescheiden stelsel aangelegd.
  • Brugstraat Nieuwlande: Hier loost het regenwater van woningen en straten op het oppervlaktewater in de buurt.

Bezoekt u ook eens:

Uitgelicht

Zoeken