Lees voor

Grondwateronderzoek Hoogeveen

Er is en wordt veel onderzocht op het gebied van grondwater in Hoogeveen. Graag vertellen wij u hier waar en wat we doen en waarom we dat doen. Op deze pagina vindt u tevens welke verantwoordelijkheden voor grondwater er gelden en welke maatregelen tegen grondwateroverlast er mogelijk zijn.

Onderzoek naar grondwater, waarom eigenlijk?

In de gemeente Hoogeveen spelen al jarenlang verschillende problemen met regen- en grondwater. Deze problemen uiten zich in de vorm van natte kruipruimtes, optrekkend vocht in muren en bijvoorbeeld natte groenstroken en tuinen. Veel inwoners van Hoogeveen ervaren het en hebben er in zekere mate last van.
In 2008 hebben alle gemeenten een nieuwe wettelijke taak gekregen, namelijk: De zorg voor grondwater. Deze grondwaterzorg heeft de gemeente naast de andere gemeentelijke watertaken zoals de zorg voor riolering en het hemelwater. Dit betekent echter niet dat de gemeente de verantwoordelijkheid heeft voor grondwater. Daarover vindt u hieronder meer bij 'verantwoordelijkheden'.
KruipruimtevolEen zorgplicht voor grondwater hebben betekent ook een goed inzicht hebben in de huidige situatie. Daarvoor is onderzoek hard nodig. Om goed in kaart te brengen waar de overlast zich bevindt en waarom zich juist daar overlast voordoet moet er vooral geboord en gemeten worden. Dit kunnen we echter alleen doen op gemeentelijk terrein. Maar om ook goede informatie te krijgen hoe uw eigen perceel aan toe is houden wij ook enquêtes onder bewoners. 

Groot Grondwateronderzoek Hoogeveen

In het voorjaar van 2012 is het 'Groot Grondwateronderzoek Hoogeveen' uitgevoerd. Alle perceels/woning eigenaren in grondwateraandachtsgebieden hebben deze enquête ontvangen. Dit zijn in totaal zo'n 6000 adressen. De grondwateraandachtsgebieden zijn geselecteerd in het vastgestelde grondwaterbeleidsplan. Deze gebieden hebben op basis van ervaringen, eerder onderzoek en peilbuismetingen een verhoogde kans op of reeds grondwateroverlast.
De digitale enquête is ingevuld door 27% van de aangeschreven adressen. Dat is een bijzonder hoge respons voor een enquête op deze schaal. Dit geeft duidelijk aan dat dit punt van belang is bij de inwoners van Hoogeveen en haar dorpen. De gemeente Hoogeveen heeft hiermee een duidelijk beeld gekregen waar zich welke overlast bevindt.

De resultaten van het onderzoek zijn geinventariseerd en door Wareco Ingenieurs uit Deventer samengevat in een rapportage. U kunt deze rapportage downloaden en nalezen.

Wat doet de gemeente met de uitkomsten van de onderzoeken?

Door de uitkomsten van de enquêtes en de gegevens uit het grondwatermeetnet zijn de grondwateraandachtsgebieden nog scherper begrenst. Ook zijn er een aantal aandachtsgebieden afgevallen. Hier komen weinig tot geen klachten voor, wat ondersteunt wordt door de meetgegevens.
De aandachtsgebieden die overblijven zijn in 2012 en 2013 allemaal afzonderlijk onderzocht in de vorm van boringen en extra peilbuizen. Er is gekeken hoe structureel deze overlast is en wat er aan gedaan kan worden. Voor elk (deel)aandachtsgebied wordt een gebiedsgericht plan opgesteld. Dit plan bevat bijvoorbeeld een hemel- en grondwatersysteem of drainageleiding die wordt aangelegd op openbaar terrein. Omdat de aanleg van dergelijk systeem een dure aangelegenheid is, wordt het plan pas uitgevoerd zodra er bijvoorbeeld niewe riolering, een nieuw straat of asfalt komt. Werk met werken maken. Elke bewoner kan na de aanleg zijn eigen grondwatervoorziening op het systeem aansluiten.
De 75 peilbuizen uit het meetnet blijven doormeten. Hier houden we de ontwikkelingen van het grondwater over de tijd nauwkeurig mee in de gaten.

Verantwoordelijkheden rondom grondwater

De verantwoordelijkheid voor grondwater is een punt dat soms tot veel discussie leidt. Als we kijken naar het ondiepe grondwater, ook wel freatisch grondwater genoemd, in het stedelijk gebied dan gelden samengevat de volgende verantwoordelijkheden:

(let op: voor de uitgebreide verantwoordelijkhedenlijst per partij verwijzen wij naar het grondwaterbeleidsplan)

De perceelseigenaar: 

  • Is primair verantwoordelijk voor de ontwatering van zijn terrein. Van de perceelseigenaar mag worden verwacht dat hij de vereiste (waterhuishoudkundige en/of bouwkundige) maatregelen neemt om grondwaterproblemen te voorkomen of te bestrijden. Het waterdicht maken van- en wonen in de kelder hoort hier bijvoorbeeld ook bij;
  • Is verantwoordelijk is verantwoordelijk voor de bouwkundige staat en het onderhoud van zijn bouwwerken.


De gemeente Hoogeveen: 

  • Is verantwoordelijk voor de ontwatering van openbaar terrein;
  • Biedt particulieren de mogelijkheid zich te ontdoen van grondwater, voor zover deze daartoe geen andere mogelijkheden hebben en dit passend is binnen het gemeentelijk grondwaterbeleid;
  • Neemt naar aanleiding van meldingen over (grond)wateroverlast het initiatief om de oorzaak van de overlast te onderzoeken.


Het Waterschap:

  • Heeft haar verantwoordelijkheid voor het kwantitatieve en kwalitatieve oppervlaktewater, voor zover in haar beheer. Omdat grond- en oppervlaktewaterpeilen elkaar beïnvloeden heeft het waterschap tevens een (afgeleide) rol in het beheer van het ondiepe grondwater;
  • Heeft een adviserende rol bij het aanpakken van problemen in bestaand bebouwd gebied.

Maatregelen tegen grondwateroverlast

SchimmelbalkGrondwater in de woonomgeving laat sporen na. Het ene spoor wat makkelijker te behandelen dan het andere, maar grondwateroverlast is doorgaans geen makkelijke tegenstander.
Er zijn veel vormen van grondwateroverlast en veel verschillende oplossingen. Kijk voor veel overlastvormen en oplossingen op onze speciale webpagina overlast.

Uitgelicht

Zoeken