Lees voor

Verantwoordelijkheden

Het is niet voor iedereen duidelijk wie verantwoordelijk is voor de verschillende soorten water. Welke vraag hoort bij de gemeente en waarvoor is het waterschap verantwoordelijk? Belangrijker nog, welke verantwoordelijkheid hebt u zelf ten aanzien van water! Voor de taken en verantwoordelijkheden rond stedelijk (grond)waterbeheer worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

De grond- of perceelseigenaar

De grondeigenaar is verantwoordelijk voor de ontwatering en afwatering van zijn eigen perceel. Dit betekent dat u (of indien u in een huurwoning woont: uw huurbaas) zelf moet zorgen voor een deugdelijke afvoer van overtollig water van uw perceel. Hieronder valt onder andere de zorg voor drainagesystemen onder en rond uw woning en het voldoende waterdicht zijn van kelders. Blijkt echter dat problemen structureel, terugkerend of langdurig zijn, dan moeten overheden helpen met het zoeken naar een oplossing. Die oplossing kan bijvoorbeeld zijn een drainagesysteem in het openbaar gebied, waar u als particulier op aan kunt sluiten. Hoe dan ook, de verantwoordelijkheid voor de drain of pomp op uw perceel ligt bij de grondeigenaar.

In het in wording zijnde grondwaterbeleidsplan wordt onder andere duidelijk beschreven wanneer overlast structureel is en wanneer de gemeente wel of niet ingrijpt. Zodra dit beleidsplan is vastgesteld wordt u via het torentje en deze website op de hoogte gesteld. Voor regenwater geldt hetzelfde. U bent zelf verantwoordelijk voor de staat van de regenpijpen en de afvoervoorziening.

De gemeente

De gemeente is voor u als inwoner van Hoogeveen altijd het aanspreekpunt als het gaat om water, ook al blijkt later dat een andere overheid voor het geval aansprakelijk is. Zo kunt u met een probleem over bijvoorbeeld een waterschapssloot terecht bij de gemeente en andersom. Gemeenten, waterschappen en provincie werken op de achtergrond met elkaar samen aan het oplossen van uw probleem.

De gemeente zamelt aangeboden (grond)water in en heeft de taak, wegen en openbaar groen voldoende te ontwateren om een gezonde en veilige leefomgeving te waarborgen. Ook het beheer en onderhoud van het openbare rioolstelsel is en belangrijke gemeentelijk verantwoordelijkheid.

Op 1 januari 2008 is de ‘Wet Gemeentelijke Watertaken’ in werking getreden. Deze is inmiddels overgegaan in de 'Waterwet' Deze wijzigingswet stelt gemeenten beter in staat een bijdrage te leveren aan de aanpak van watervraagstukken in stedelijk gebied.

Het waterschap

Het waterschap beheert het water in beken, sloten, rivieren en kanalen (het zogenoemde ‘oppervlaktewater’). Via het oppervlaktewater wordt het aangeboden overtollig water afgevoerd. Door het instellen van het oppervlaktewaterpeil beïnvloedt het waterschap indirect ook het grondwaterpeil in voornamelijk landelijk gebied.

Oppervlaktewateren binnen de bebouwde kom zijn dikwijls nog in beheer van de gemeenten. In Hoogeveen is dat niet het geval. Het grootste gedeelte van de stadsvijvers is al sinds 1997 in beheer van waterschap Reest & Wieden. Het waterschap streeft ernaar meer steeds meer stedelijk water te gaan beheren. Verder is het zo dat sinds eind 2003 de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan verplicht is om vroegtijdig advies in te winnen bij het waterschap over hoe om te gaan met water. Dit is de zogenaamde ‘Watertoets’.

Ook het zuiveren van uw afvalwater is een verantwoordelijkheid van het waterschap. Hier vallen ook alle rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) onder. Waterschappen houden zich niet direct bezig met grondwaterbeheer.

De provincie

De provincie is strategisch grondwaterbeheerder. Dat wil zeggen dat de provincie in de gaten houdt of er nog voldoende grondwater van de gewenste kwaliteit is. In dit kader geeft de provincie vergunningen af, bijvoorbeeld aan de drinkwaterbedrijven. De provincie heeft overigens enkele uitvoerende taken op het gebied van vergunningverlening en handhaving voor grondwateronttrekkingen gedelegeerd aan het waterschap. Hoogeveen heeft binnen de gemeentegrenzen 2 grote drinkwaterwingebieden.

Het Rijk

Het Rijk bepaalt de hoofdlijnen van het landelijke beleid voor alle waterbeheer.

Bezoekt u ook eens:

Uitgelicht

Zoeken