Lees voor

Over De Smederijen

Bij De Smederijen van Hoogeveen draait het om bewonersparticipatie.

Vijf organisaties - woningcorporaties Domesta en Woonconcept, Stichting Welzijnswerk, de politie en de gemeente Hoogeveen - werken samen om ‘de agenda op te halen uit de samenleving’. Bewoners krijgen de ruimte om plannen ter verbetering van hun leefomgeving niet alleen te smeden maar ook uit te voeren.

Ideeën inventariseren

Bewoners kunnen een 'initiatiefgroep' vormen. Deze groep inventariseert de ideeën van de bewoners. Iedereen kan lid worden van zo'n initiatiefgroep. Onder begeleiding van een gebiedsregisseur bespreken de bewoners de ideeën met het wijkteam. Hierover kunt u hieronder meer lezen.

Gebiedsregisseurs

Uiteraard hoeven de bewoners het werk niet alleen te doen. Bij De Smederijen begeleidt een gebiedsregisseur het overleg. Hij helpt bewoners om plannen te formuleren en te realiseren. Hij werkt hierbij nauw samen met het wijkteam in de gebieden. De gebiedsregisseur werkt namens de vijf samenwerkende organisaties. Er zijn twee gebiedsregisseurs: Jan Bouwmeester en Martin Peelen. Op het gebied van administratie, organisatie en communicatie worden de gebiedsregisseurs ondersteund door Annette Bartels en Henk Zwiep.

Korte-klap en lange-klap

Ieder jaar is er budget voor het uitvoeren van de korte-klapprojecten. Deze projecten zijn vrij eenvoudig en snel te realiseren. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het aanschaffen van een geluidsinstallatie in het dorpshuis of het organiseren van een festival. Lange-klapprojecten zijn complexer en kostbaarder. Deze projecten vragen om samenwerking, afstemming en een zoektocht naar geld. Realisatie hiervan duurt langer. Een voorbeeld is het vergroten van een buurthuis of het herinrichten van een park. Momenteel wordt er in de wijken Verzetsbuurt, Zeeheldenbuurt, Krakeel, Zuid en het dorp Elim door professionals, bewoners en organisaties gezamenlijk gewerkt aan plannen voor de langere termijn. 

Stuurgroep

Bij lange-klapprojecten speelt de stuurgroep van De Smederijen een belangrijke rol. In deze stuurgroep zitten zes vertegenwoordigers van de samenwerkende organisaties en vier bewoners. Zij beoordelen de steun van bewoners en professionals voor de lange-klapprojecten.

Een goed idee? Dien het in

Inwoners, organisaties en verenigingen kunnen ideeën voor de besteding van het bewonersbudget voor de korte-klap indienen. Plannen, ideeën en projecten die binnen een jaar kunnen worden gerealiseerd en voldoen aan de voorwaarden komen hiervoor in aanmerkingen. Een goed initiatief dient een meerwaarde hebben voor de leefbaarheid in uw straat, buurt, dorp of wijk en moet kunnen rekenen op draagvlak. Het draait hierbij vooral om de begrippen leefbaarheid, saamhorigheid, ontmoeten en zelfwerkzaamheid. Uw idee mag bedoeld zijn voor een bepaalde doelgroep of juist voor de hele wijk, buurt of het dorp. Per Smederij verschilt natuurlijk waar behoefte aan is.

Het ideeformulier en de voorwaarden voor het indienen van een idee kunt u elders vinden op deze website. Ingediende ideeën worden door de initiatiefgroep besproken met het wijkteam en uiteindelijk wordt bepaald of uw idee voldoet aan de voorwaarden, of er budget beschikbaar wordt gesteld en of uw idee mag worden uitgevoerd of gerealiseerd.

Het wijkteam

Het wijkteam bestaat uit medewerkers van de samenwerkende organisaties. Ze werken samen met wijkbewoners en ondersteunen ze bij het opzetten en realiseren van initiatieven die de leefbaarheid en saamhorigheid ten goede komen. Het wijkteam is gehuisvest in het gebied waarvoor ze werken. In de menubalk kunt onder het kopje 'wijk- en dorpenteams' meer lezen over de bereikbaarheid van de teams en welke mensen hierin deelnemen.

Het kernteam: aanspreekpunt voor inwoners

Drie leden van het wijkteam vormen een kernteam. Dit kernteam is het aanspreekpunt voor de inwoners en bestaat uit de opbouwwerker, de wijkbeheerder en de wijkagent. Ze zijn als kernteam actief in de buurten, wijken en dorpen. Afhankelijk van het onderwerp betrekken ze de andere wijkteamleden bij het oplossen of beantwoorden van een vraag vanuit de samenleving.

Uitgelicht

Zoeken