Lees voor

Aanvraag Vitaal Platteland kan tot 1 februari 2018 worden ingeleverd

Het is voor alle dorpen  tot 1 februari 2018 mogelijk om een aanvraag voor een bijdrage van Vitaal Platteland in te leveren.  Er is heel veel mogelijk, vaak de initiatieven die niet binnen het korte klap budget van De Smederijen vallen. We hopen op veel mooie aanvragen uit de dorpen. Vitaal Platteland: drie jaar lang subsidiemogelijkheden voor initiatieven die de leefbaarheid in en rond dorpen versterken.

Korte inhoud
De provincie Drenthe stelt drie jaar achter elkaar (2016, 2017 en 2018)  € 50.000,- per jaar beschikbaar voor bewonersinitiatieven die de leefbaarheid in en rond dorpen versterken. De gemeente is gevraagd de regie te nemen in de verdeling van deze subsidies. De gemeente heeft een commissie van drie inwoners benoemd die de aanvragen gaan beoordelen:

Kristiaan Blokzijl (inwoner Hoogeveen en lid van de stuurgroep van De Smederijen)

Henri Klok  (inwoner Hoogeveen en lid van de initiatiefgroep van Venesluis)

Hein Akerboom (inwoner van Hoogeveen  en voorzitter van de wijkvereniging De Weide)

 

Subsidie voorwaarden

  • Alleen initiatieven uit dorp/platteland komen in aanmerking; de kern Hoogeveen is uitgesloten.
  • Initiatieven dragen bij aan het versterken van de leefbaarheid en worden zoveel mogelijk door dorpsbewoners zelf uitgevoerd.
  • De dorpsinitiatieven moeten binnen twee jaar na toewijzing subsidie gerealiseerd zijn.
  • Bij het initiatief wordt een begroting gevoegd bij indiening.
  • De totale begroting van het initiatief moet meer dan € 3.000 euro zijn.
  • Het mag niet gaan om een aanvulling van exploitatietekorten om een bepaalde voorziening in stand te houden.
  • De resultaten komen ten goede aan de dorpsgemeenschap en niet slechts aan enkele individuen.
  • Het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen neemt een besluit over de subsidieaanvragen en volgt daarbij het advies van de commissie van drie bewoners tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om daarvan af te wijken.
  • De aanvrager is een rechtspersoon zonder winstoogmerk en is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het project.

Termijn van indiening en vorm van indienen
Initiatieven die voor een subsidie in 2018 in aanmerking willen komen, dienen hun initiatief
voor 1 februari 2018 in bij de secretaris van de commissie :  g.lunsing@dewoldenhoogeveen.nl

De aanvraag bestaat in ieder geval uit de volgende twee documenten:

1.         Het ingevulde aanvraagformulier waarin de argumenten gegeven worden waarom het initiatief aan de voorwaarden voldoet;

2.         Het initiatief moet ondersteund worden door een sluitende begroting

 

De commissie toets de aanvragen aan de hand van bovenstaande 2 documenten. Schrijf daarom daarin de argumenten die de commissie overtuigen dat uw initiatief aan de subsidievoorwaarden voldoet.

 

De aanvraag wordt door Plaatselijke Belang of een ander rechtspersoon zonder winstoogmerk  ingediend.

Informatie over de regeling
Vragen over de regeling kunt u stellen aan mevrouw Gea Lunsing van de gemeente. Via haar email adres: g.lunsing@dewoldenhoogeveen.nl of telefonisch 06 52580760.

 

 

 

 

 

Uitgelicht

Zoeken