Vaststelling bestemmingsplan ‘Zuideropgaande naast 81’

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen maken bekend dat het wijzigingsplan “Zuideropgaande naast 81” op 5 februari 2024 is vastgesteld.

Het plan

Het Zuideropgaande is een doorgaande weg met lintbebouwing aan de zuidkant van Hollandscheveld. Het Zuideropgaande is een bebouwingslint met een mix van woon-, agrarische- en bedrijfsbestemmingen. Langs het Zuideropgaande wordt de ontwikkeling van vrijstaande woningen door middel van een wijzigingsbevoegdheid op een aantal locaties mogelijk gemaakt, waaronder deze locatie. Op dit moment wordt het betreffende perceel als agrarische grond zonder bebouwing gebruikt. De voorgenomen ontwikkeling betreft het realiseren van één vrijstaande woning met bijgebouwen en tuin.

 

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan liggen van 8 februari 2024 tot en met 20 maart 2024 ter inzage. Inzien kan via:

 

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan beroep worden ingesteld tegen het vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage.

 

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in principe in werking op 21 maart 2024.  Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat er over het verzoek is beslist

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht