Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn. De milieustraat is open zonder afspraak, wel gelden aanvullende maatregelen. Op het gemeentehuis kunt u alleen langskomen op afspraak.

Op weg naar een schone lei voor Hoogeveen

Donderdag 27 augustus neemt de gemeenteraad van Hoogeveen besluiten die de gemeente weer financieel gezond moeten maken. De gemeenteraad doet dit na een intensief traject van zes weken. In deze periode is onder begeleiding van twee informateurs, Johan Baltes en Sandra Korthuis, gewerkt aan voorstellen om Hoogeveen weer een schone lei te geven. Deze schone lei betreft zowel de onderlinge verhoudingen als de gemeentelijke financiën. "Wij zijn de raadsleden erkentelijk voor de wijze waarop zij in korte tijd aan beide uitdagingen hebben gewerkt.", aldus de informateurs.

Vandaag hebben de informateurs hun rapport aangeboden aan de gemeenteraad. De informateurs adviseren een zakencollege met vier wethouders aan te stellen. Het streven is het nieuwe college op 8 oktober te installeren.
De informateurs doen een groot aantal voorstellen om Hoogeveen financieel gezond te maken. Dat betreft onder andere het nemen van een aantal maatregelen, waaronder bezuinigingen en inkomstenverhogingen. "Het is noodzakelijk om de OZB in Hoogeveen te verhogen. Daar staat tegenover dat met onze adviezen veel behouden kan blijven en ook in de toekomst nog steeds veel gerealiseerd kan worden. In de basis voor de meerjarenbegroting is tevens extra ruimte opgenomen voor onder andere onderhoud en onderwijshuisvesting. De uitgangspunten voor het financieel beleid willen wij typeren als pessimistisch realistisch.”
De bezuinigingen raken onder andere de ambtelijke organisatie, maar ook uitgaven waarover de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting 2021 besluiten moet nemen.
 


Statement van de gemeenteraad

Als gemeenteraad willen we onze waardering uitspreken richting de informateurs, die hun rol op zeer professionele en voortvarende wijze hebben opgepakt. We hebben in de afgelopen weken terug-, maar vooral vooruitgekeken. Samen hebben we gezocht naar bijsturingsruimte, waarbij moeilijke keuzes in beeld zijn gekomen. Inmiddels ligt er een rapport met veel aanbevelingen. In het rapport is de door ons gevraagde basis voor de sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 gelegd. We zijn blij met deze basis, maar zien ook dat er nog veel moet gebeuren. De gemeente moet weer financieel gezond worden. Dit betekent wel dat er maatregelen genomen moeten worden die pijn doen, waaronder een OZB-verhoging. Hoewel deze onvermijdelijk lijkt, gaan we als raad de komende tijd op zoek naar maatregelen om deze verhoging beperkt te houden. Om in het najaar tot een definitieve en sluitende begroting te komen, is nog veel vervolgonderzoek nodig, onder meer op het gebied van het sociaal domein. De intensieve gesprekken en samenwerking in de afgelopen weken hebben ertoe geleid dat we als raad er vertrouwen in hebben de komende tijd samen constructief aan deze opgave verder te kunnen werken. De aanstelling van een zakencollege zien wij als de beste garantie voor een stevig dagelijks bestuur van Hoogeveen, dat kan zorgen voor rust, stabiliteit en kwaliteit.
 

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen. 

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl