U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak

Intrekking Aangepast afwegingskader zonne-energie Hoogeveen

Het college van Burgemeester en Wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad op 20 mei 2021 heeft besloten de deelstructuurvisie ’Aangepast afwegingskader zonne-energie Hoogeveen’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0118.2018SV8099002-VG02, vastgesteld op 14 maart 2019 in te trekken.

Met alle zon-op-land projecten voor het grootschalig opwekken van zonne-energie is de gemeente goed op weg om duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Daarmee is het volgens de huidige inzichten voorlopig niet nodig om het huidige beleid voor zon-op-landprojecten voort te zetten.

Aanvragen omgevingsvergunning, die zijn ingediend voor de datum van bekendmaking van dit intrekkingsbesluit, worden nog afgehandeld op basis van de deelstructuurvisie ‘Aangepast afwegingskader zonne-energie Hoogeveen’ d.d. 14 maart 2019. 

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking. 

Tegen het intrekken van de deelstructuurvisie staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.
 

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl