Hebt u een afspraak in het gemeentehuis? Dan graag een mondkapje op. U kunt alleen langskomen op afspraak.

Financiële bijsturing van circa 5 miljoen gemeente Hoogeveen

Op 6 februari heeft het college van burgemeester en wethouders laten weten om in 2020 € 8 miljoen bij te willen sturen op de begroting 2020. Het beoogd resultaat hiervan is tekorten voor 2020 te voorkomen en zo mogelijk een eerste bijdrage te doen aan het aanvullen van de algemene reserve. Met als uiteindelijk doel Hoogeveen weer financieel gezond te krijgen.

Tevens is er toen door het college een uitgavenstop afgekondigd. Tijdens deze uitgavenstop zijn alle niet-wettelijke verplichtingen in kaart gebracht. Het college heeft de lijst met mogelijke bezuinigingsposten zorgvuldig bestudeerd.

Bijsturen met 5 miljoen, uitgavenstop eraf
Op 12 maart is besloten de raad voor te stellen te besluiten tot het wijzigen van de programmabegroting voor de het jaar 2020 met een financiële bijsturing van circa € 5 miljoen. En tevens om de uitgavenstop voor de niet gewijzigde budgetten op te heffen. Het bijsturen van € 8 miljoen in de lopende begroting blijkt een enorme opgave. Bij het zoeken naar financiële ruimte is duidelijk geworden dat er maatschappelijke effecten zullen optreden. Deze zijn in de besluitvorming meegenomen.

De financiële gevolgen
Het saldo van de begroting voor 2020 wijzigt na vaststelling van de begrotingswijziging van € 1,007 miljoen negatief naar € 3,703 miljoen positief. De eerste financiële monitor in april zal een eerste indicatie geven van de eindejaarsverwachting. Op dat moment kunnen we een nieuwe inschatting maken in hoeverre deze maatregelen voldoende zijn om het jaar 2020 met ‘zwarte cijfers’ af te sluiten.

Vervolgtraject voor 3 miljoen
De ambitie van het college is € 8 miljoen, dus nog € 3 miljoen te vinden. Hiervoor wordt een vervolgtraject uitgezet. Dit vervolgtraject is nog niet in deze begrotingswijziging verwerkt, maar zal eventueel in een volgende wijziging worden voorgelegd aan de raad. Denk hierbij aan investeringen. Die leveren niet altijd direct geld op voor 2020, maar wil je effect hebben in de komende jaren, dan moet nu ingegrepen worden.

Het proces tot nu toe
• 6 februari: college neemt 2 besluiten (I ->2020, II-> 2021 e.v.) én informeert organisatie, raad en college DWD
• 11 februari: uitwerking opdracht I wordt uitgezet, via lijnorg./budgethouders
• 11-21 februari: budgethouders werken samen met taskforce opdracht uit
• 24 februari: uitwerking komt beschikbaar voor CMT en programma’s
• 25 en 26 februari: college bespreekt de uitwerking
• 26 februari: CMT bespreekt uitwerking en mogelijke implicaties SWO
• 27 februari: college stuurt brief naar raad en belegt bestuursvergadering SWO
• 27 februari: bestuur SWO besluit tot taakstelling SWO
• 2 maart: terugkoppeling naar budgethouders, leidinggevenden en programmaregisseurs
• 4 maart: fase 1 B gaat van start
• 4 maart: besloten raadsavond

Het resultaat:
Opdracht levert, na besluitvorming, ca € 5 miljoen op
• Aanlevering vanuit organisatie: € 3,8 miljoen. College neemt grotendeels (€ 3,6 miljoen) over (zie bijlage)
• Mogelijke extra realisatie grondopbrengst van € 1 miljoen
• Extra taakstelling SWO 2020 van € 6 ton op SWO (wv. 70%= € 420k HGV)
• Deze € 5 miljoen wordt uitgewerkt tot deze begrotingswijziging

Wijzigingen van programmabegroting 2020-2023.
Nog vast te stellen in de raad.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl