De eik op Riegmeer wordt eind 2024 verplaatst naar nieuwe plek

De zomereik op bedrijventerrein Riegmeer wordt in het najaar van 2024 verplant. De boom verhuist dan naar een locatie aan de rand van Riegmeer, ongeveer 250 meter vanaf zijn huidige plaats.

Dit is de uitkomst van overleg door de gemeente met IVN, klimaatburgemeester Grietje Loof, netbeheerders TenneT en Rendo en vertegenwoordigers van de petitie voor behoud van de eik. De gesprekspartners hebben in april afgesproken onderzoek te laten doen naar mogelijkheden voor behoud van de boom. Uit dit onderzoek blijkt dat de boom goed gezond is en een levensverwachting heeft van meer dan vijftien jaar. Ook is geconcludeerd dat verplaatsen van de boom op Riegmeer een haalbare optie is. De uitkomst van het overleg betekent dat de vergunning voor het kappen van de eik door de gemeente ingetrokken wordt.

Behoud op huidige plaats

In het onderzoek is in eerste instantie bekeken of het mogelijk is tegemoet te komen aan de wens van velen om de eik op de huidige plaats te behouden. Dat is helaas niet het geval. Het formaat van het geplande onderstation op Riegmeer is met drie hectare zodanig dat de eik niet op zijn plaats kan blijven staan. Het onderstation kan niet op een andere plaats op Riegmeer en ook niet op een andere plaats in de (wijde) omgeving. De locatie luistert nauw omdat er heel veel kabels op aangesloten moeten worden vanuit alle richtingen. Het is van groot belang voor inwoners en bedrijven dat dit onderstation er wel komt. Als gevolg van het overbelaste elektriciteitsnet is het namelijk in onze regio niet meer mogelijk om bedrijven aan te sluiten, zonnestroom en wind te leveren aan het net of nieuwe woonwijken en bedrijven aan te sluiten. Voor uitbreiding van het elektriciteitsnet is dit nieuwe onderstation een belangrijke voorwaarde.

Verplanten

Vervolgens is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het verplanten van de boom op bedrijventerrein Riegmeer. Hieruit blijkt dat het goed mogelijk is om de boom te verplanten. Met de juiste verplantmethode en goede zorg voor, tijdens en na de verplanting wordt de kans op een succesvolle verplaatsing op 95% geschat. Een nieuwe standplaats is gevonden op de hoek van de Langedijk en de Albartsweg. Hier is voldoende ruimte voor de eik en wordt de boom een markant onderdeel van een nieuw aan te planten groenstrook. Het verplanten kan plaatsvinden in het najaar van 2024. Tot die tijd wordt de boom hierop voorbereid.

Goed overleg

De door de gemeente aangekondigde kap van de eik leidde tot veel reacties en protest. Veel mensen gaven aan het jammer te vinden dat deze mooie boom moet wijken voor de inrichting van het bedrijventerrein en ze vroegen zich af of er alternatieven waren. In reactie hierop heeft de gemeente betrokkenen en deskundigen uitgenodigd om samen na te denken over mogelijkheden voor behoud van de boom. Alle gesprekspartners hebben aangegeven tevreden te zijn met de uitkomst van het overleg in de afgelopen periode. Hoewel het niet mogelijk is de boom helemaal met rust te laten, is toch een goede mogelijkheid gevonden de boom wel te behouden. In de gesprekken is voor iedereen ook duidelijk geworden dat er bij de inrichting van het bedrijventerrein veel oog is in de natuurlijke omgeving. Zo wordt het bosperceel aan de Albartsweg ingepast en worden maatregelen genomen om diverse diersoorten, waaronder dassen, de ruimte te blijven bieden. Ook loopt er straks een ecologische verbindingszone van oost naar west door Riegmeer en komen er faunatunnels. Waar mogelijk worden bomen ingepast. Dat geldt nu gelukkig ook voor de eik. 

Bomen effect analyse (pdf - 9,9 MB)


27 april 2023

Gemeente onderzoekt mogelijkheid voor behoud van waardevolle eik op Riegmeer

Dinsdagavond 25 april hebben IVN, netbeheerders Tennet en Rendo en vertegenwoordigers van de petitie voor behoud van de eik met de gemeente gesproken over mogelijkheden voor behoud van de veelbesproken eik op Riegmeer. Met dit gesprek gaf het college van B&W invulling aan de toezegging nog eens te kijken naar alternatieve mogelijkheden om te voorkomen dat de eik gekapt moet worden. 

Boomeffectanalyse

In het gesprek is afgesproken een boomeffectanalyse te laten maken. Dit is een gestandaardiseerde beoordeling die alle mogelijke effecten van werkzaamheden op het duurzaam voorbestaan van de boom in beeld brengt. Een onderzoek naar de verplantbaarheid van de eik maakt ook onderdeel uit van het onderzoek. Het onderzoek moet een compleet beeld opleveren van de mogelijkheden die er zijn om de eik duurzaam te behouden voor Riegmeer.

Het onderzoek neemt enkele maanden in beslag. Als het rapport beschikbaar is, komt dezelfde groep weer bij elkaar om het door te nemen en vervolgstappen te bespreken.

Zorgvuldig en met oog voor ecologie

Wethouder Jan Zwiers: ‘We kijken terug op een goed gesprek in een prettige sfeer. We hebben samen het proces van de locatiekeuze voor inpassing van een onderstation doorgenomen. Zo’n station is heel groot en inpassing is altijd ingewikkeld omdat er heel veel kabels op aangesloten moeten worden vanuit alle richtingen. Het was voor iedereen duidelijk dat deze inpassing echt zorgvuldig is gebeurd en daar ben ik blij mee. We hebben ook samen gekeken naar alle maatregelen die op Riegmeer zijn gepland om te zorgen dat we ecologische verbindingen kunnen behouden en optimaal ruimte geven aan dassen en andere diersoorten in het gebied. Het zou natuurlijk geweldig zijn als blijkt dat we de eik ook voor dit gebied kunnen behouden.’

Bezwaar indienen kan nog

Het collegebesluit om de boom te kappen is op 5 april gepubliceerd in het Torentje. Het besluit is ook te vinden op overheid.nl. Bezwaar indienen kan tot en met 17 mei.

Vanzelfsprekend zet het college geen onomkeerbare stappen zolang de bezwaarprocedure loopt en er gesprekken zijn met betrokkenen.

14 april 2023

College van B&W gaat opnieuw kijken naar mogelijkheden voor behoud eik op Riegmeer

De voorgenomen kap van een eik op bedrijventerrein Riegmeer roept veel reacties op. Veel mensen geven aan het jammer te vinden dat deze mooie boom moet wijken voor de inrichting van het bedrijventerrein. Ze vragen zich ook af of er geen alternatieven zijn. Wethouder Jan Zwiers: ‘Deze reacties laten ons als college niet koud. Het is goed om te zien dat veel mensen betrokken zijn bij hun omgeving en bij behoud van groen. We hebben het besluit om de boom te kappen niet lichtvaardig genomen. Toch willen we nog eens kijken naar alternatieve mogelijkheden, samen met betrokkenen en deskundigen. We kunnen hier de tijd voor nemen omdat we sowieso niet kappen in het broedseizoen.’ Wethouders Jan Zwiers en Mark Tuit nodigen daarom IVN, de klimaatburgemeester, de netbeheerder en vertegenwoordigers van de petitie voor behoud van de eik uit voor een gesprek. Zwiers: ‘We hopen van harte dat we een oplossing vinden die bevredigend is voor iedereen.’

Het collegebesluit om de boom te kappen is op 5 april gepubliceerd in het Torentje. Het besluit is ook te vinden op overheid.nl. Bezwaar indienen kan tot en met 17 mei.

27 maart 2023

Raadsvragen over de eik en beantwoording door college van B&W

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht