Tijdens de lockdown blijft het gemeentehuis open. Bestaande afspraken gaan door. Tijdens uw afspraak is een mondkapje verplicht. U kunt alleen langskomen op afspraak

Collegebesluiten 24 december 2019

Wat heeft het college besloten?

Agendapunten

Spoedpoli verwarde personen blijft

Wethouder Slomp

Het college wil de Drentse spoedpoli voor verwarde personen voortzetten. Ook de overige Drentse gemeenten willen dat. Daarvoor wordt een overeenkomst afgesloten met de GGZ Drenthe. De bijdrage van de gemeente is voor 2019 en 2020 in totaal 21.000 euro.

De spoedpoli biedt opvang en eerste hulp aan mensen met verward gedrag als gevolg van acute psychiatrische problemen. Drenthe heeft sinds maart 2017 één centrale 24/7 opvang-/beoordelingslocatie op het GGZ-terrein in Assen. Mensen met verward gedrag worden vervoerd met een speciale ambulance: de psycholance. Vóór die tijd vervoerde de politie personen met verward gedrag die overlast veroorzaakten naar het politiebureau, waar werd beoordeeld of een opname in een instelling nodig was.

Startsubsidie plan opvang dak- en thuislozen

Wethouder Slomp

Het college heeft bij ZonMw een startsubsidie aangevraagd voor de uitvoering van het regionaal plan beschermd wonen en maatschappelijke opvang. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. De opvang van dak- en thuislozen moet zoveel mogelijk in ‘gewone’ woningen en wijken begeleid en ondersteund worden, dus in de eigen sociale omgeving. Met de startsubsidie wil het college een projectleider aanstellen, die de vertaalslag maakt van het regioplan naar het implementatieplan voor Zuidwest Drenthe.

Mandaat voor provincie in Regio Deal

Burgemeester Loohuis

Het college geeft de provincie mandaat, machtiging en volmacht om de gemeente te vertegenwoordigen in zaken die de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe betreffen. De Regio Deal moet de welvaart in de regio vergroten. Het gaat om initiatieven op het gebied van werken, wonen en welzijn, die samen met onder anderen ondernemers, zorgverleners, scholen en woningcorporaties worden uitgewerkt.

Bodemkwaliteitskaart bijgewerkt

Wethouder Vos

Het college heeft de bestaande bodemkwaliteitskaart geactualiseerd voor PFAS. Sinds de inwerkingtreding van het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie zijn de bodemkwaliteitsgegevens van PFAS verplicht bij grondverzet. Met het vaststellen van de bodemkwaliteitskaart PFAS worden de belemmeringen in het grondverzet en de aanvullende onderzoekskosten weggenomen. Bij PFAS gaat het om enkele duizenden chemische stoffen – door de mens ontwikkeld – die nauwelijks afbreekbaar zijn in het milieu.

Regelingen en tarieven jeugdhulp

Wethouder Vos

Het college heeft de regeling toegang individuele jeugdhulp Hoogeveen 2020 vastgesteld. Ook besloten B&W de tarieven voor de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) niet te indexeren. Verder is de regeling tarieven jeugdhulp Hoogeveen 2020 vastgesteld.

Brandverzekering voor gemeentelijke gebouwen

Burgemeester Loohuis

Het college heeft via een Europese aanbesteding een brandverzekering afgesloten voor alle gemeentelijke gebouwen met de inventarissen. Afgelopen jaar betaalde de gemeente hiervoor 196.000 euro. Komend jaar is de premie bijna 237.000 euro. De verzekeraars hebben te maken met een toenemende schadelast. Ook worden zij verplicht grotere reserves aan te leggen om voorbereid te zijn op grote schades. Dit heeft effect op de hoogte van de premies. Veel andere gemeenten worden geconfronteerd met een premieverhoging van honderd procent. Voor Hoogeveen valt het dus alleszins mee. De verhoging blijft beperkt tot iets meer dan twintig procent.

Werkagenda Drents Zorglandschap 2019/2021

Wethouder Slomp

Het college heeft de Werkagenda Drents zorglandschap 2019 - 2021 vastgesteld. Ook wordt een onafhankelijke procesbegeleider aangesteld die de uitvoering van de agenda bewaakt. Hoogeveen draagt daaraan 7.300 euro per jaar gedurende de looptijd van de agenda bij. Met deze agenda werken de twaalf Drentse gemeenten, de provincie en Zilveren Kruis samen aan goede, bereikbare en betaalbare zorg in Drenthe. Vorig jaar maakte de Vereniging Nederlandse Gemeenten afspraken met Zorgverzekeraars Nederland over samenwerking in de regio tussen de financiers van zorg: gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoor. Doel is het zorgdomein en het sociaal domein met elkaar te verbinden, in ieder geval op de gebieden van ouderen, GGZ en preventie.

Voorlopig ontwerp Cultureel Complex

Wethouder Giethoorn

Het college heeft, na een Europese aanbesteding, architectenbureau Common Affairs de opdracht gegeven om samen met de culturele partijen in Hoogeveen een voorlopig ontwerp te maken voor een gezamenlijk Cultureel Complex. Op de locatie van De Tamboer aan de Hoofdstraat wordt toegewerkt naar één complex voor alle culturele functies. Daarin bieden De Tamboer, Het Podium, de Bibliotheek, de Verhalenwerf, het Centrum voor de Kunsten Scala, Punt H en de Historische Kring Hoogeveen de gezamenlijke culturele activiteiten aan. De gemeente wil daarmee de cultuurbeleving en -ontwikkeling onder de inwoners bevorderen, bijdragen aan een aantrekkelijk stadscentrum en de positie van Hoogeveen als een van de vier sterke steden in Drenthe versterken.

Het opstellen van een zorgvuldig Voorlopig ontwerp kost meer dan is begroot, omdat er al een constructeur is aangesteld, en een installatieadviseur en een adviseur voor het exploitatieplan naar voren gehaald. Gezien het belang voor het stadscentrum en de toekomst voor de culturele partijen zullen de meerkosten gezamenlijk met de stichting het Cultuurhuis Hoogeveen en de Bibliotheek Hoogeveen worden betaald. De gemeente maakt hier voor €114.000, - vrij uit het Project Stadscentrum. De stichting Cultuurhuis Hoogeveen en de bibliotheek Hoogeveen leveren elk een bijdrage van €113.000 , -.

Intrekken subsidies jeugdactiviteiten

Wethouder Vos

Het college heeft de subsidies op jeugdactiviteiten met onmiddellijke ingang ingetrokken. Dat was tijdens de begrotingsbehandeling met de gemeenteraad afgesproken. Het gaat om 25.000 euro per jaar. De jeugdsubsidie werd onder andere gebruikt om kind-speelweken te organiseren door diverse verenigingen in de zomervakantie en kinderclubwerk (hobbyactiviteiten zoals figuurzagen). Dit budget wordt met ingang van 20121 voor andere doeleinden ingezet.

College: Geen maatregelen rotondes

Wethouder Slomp

Het college ziet geen reden om verkeersveiligheidsmaatregelen te treffen voor de rotondes in de Mr. Cramerweg in Hoogeveen. Dat antwoordt het college op vragen van de fractie van het CDA in de gemeenteraad. Volgens het CDA zijn daar de afgelopen tijd meerdere ongelukken gebeurd. Maar het college stelt dat de officiële ongevallencijfers op beide de rotondes sinds 2014 geen ongelukken laat zien. ‘Als hier wel ongevallen hebben plaatsgevonden, zijn ze niet officieel geregistreerd. Maar ook via andere kanalen hebben we hierover geen signalen gekregen’, aldus het college.

Vitaal Platteland

Wethouder Giethoorn

Het college heeft voor de tweede ronde van het subsidieprogramma Vitaal Platteland dertien aanvragen ontvangen van projecten die de leefbaarheid op het platteland kunnen verbeteren. Daarvan zijn er vijf gehonoreerd. Dat zijn Plaatselijk Belang Noordscheschut (5.000 euro voor het aanschaffen van een trekker voor het Belevingsbos), ‘Bloeiend Nieuw Moscou’ (6.475 euro voor de aankoop van (bloeiende ) planten en struiken), Stichting Dorpsbelangen Fluitenberg (1.894 euro voor onderhoudsmateriaal voor het Milleniumbos), Dorpscentrum ’t Anker Hollandscheveld (4.380 euro voor het aanbrengen van een scheidingswand) en zwembad/speeltuinvereniging Noordscheschut (maximaal 15.000 euro voor het renoveren van het pierenbadje).

Voorwerpen collectie Verhalenwerf in de etalage

Wethouder Giethoorn

Het college wil 1.572 objecten uit de verzameling van De Verhalenwerf verkopen. De objecten passen niet in de verhaallijnen van het verhaal van Hoogeveen. Vrijwilligers en deskundigen hebben zich gebogen over de lijst te verkopen voorwerpen. Ze zijn het eens met de keuze. In de collectie blijven nog ongeveer 2.500 voorwerpen over. Het afstoten van objecten in museumcollecties is geregeld in de Erfgoedwet. Het besluit moet eerst in de Staatscourant worden gepubliceerd. Dan volgt een termijn van zes weken waarin zienswijzen kunnen worden ingediend. Daarna kan de collectie worden aangeboden aan de Museumdepotshop, die de objecten aan particulieren verkoopt. De opbrengst gaat rechtstreeks naar De Verhalenwerf voor het beheer van ons erfgoed.

Fietsnota en uitvoeringsprgramma Mobiliteit

Wethouder Slomp

Het college vraagt de gemeenteraad de Fietsnota Hoogeveen vast te stellen. De nota beschrijft waar we in de toekomst met ons fietsbeleid naar toe willen en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. De insteek is om maatregelen zoveel mogelijk te laten samenvallen met het gewone wegonderhoud. Dit is niet alleen efficiënt, maar bespaart ook kosten. Het college streeft naar een veilige en comfortabele fietsinfrastructuur, waarop het prettig fietsen is.

Daarnaast heeft het college het uitvoeringsprogramma Mobiliteit vastgesteld. Dat is tot stand gekomen in samenspraak met inwoners, die met hun ideeën terecht konden op drie informatieavonden en de gemeentelijke website. In de Mobiliteitsvisie heeft de fietser een prominentere plek gekregen in het verkeer.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl