Lees voor

Stimuleringslening particuliere woningverbetering

Wat houdt de maatregel/actie in?

De stimuleringslening is een laagrentende lening die door de gemeente aan particulieren die een eigen woning bezitten wordt verstrekt. Ook Vereniging van eigenaren kunnen in aanmerking komen voor deze regeling. Met de stimuleringslening kan een particuliere woningbezitter tegen beperkte kosten de eigen woning verbeteren.

Hieronder valt het treffen van maatregelen voor het verbeteren van de casco van de woning, het verwijderen van asbest en/of loden leidingen, het treffen van maatregelen voor het verbeteren van de woonkwaliteit en leefkwaliteit van de woning en het treffen van maatregelen om de woning levensloopbestendig te maken.

Wat moet ik er voor doen?

1. Voorlopige aanvraag indienen bij gemeente

Vul het formulier ‘Voorlopige aanvraag’ in en stuur deze naar de gemeente inclusief de benodigde bijlagen. 

Daarnaast kan een berekening gemaakt worden van de daadwerkelijke kosten per maand.

2. De gemeente controleert uw aanvraag

Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag een beslissing. Als uw aanvraag akkoord is ontvangt u een voorlopige toewijzingsbrief waarin wij de lening toewijzen onder voorbehoud van een positieve krediettoets door SVn. U ontvangt ook het SVn-aanvraagformulier en een checklist voor het indienen van gegevens voor deze financiële toetsing. Een afschrift van de voorlopige toewijzingsbrief wordt door de gemeente naar SVn gezonden.

3. Aanvraag indienen bij SVn

U kunt vervolgens zelf de lening bij SVn aanvragen. Als SVn akkoord gaat ontvangt u een offerte ter ondertekening. Als u akkoord gaat, stuurt u de getekende offerte terug naar SVn.

4. Lening beschikbaar

SVn stelt het leningsbedrag beschikbaar door middel van een bouwkrediet. Vanaf dit moment betaalt u elke maand rente en aflossing. U kunt de werkzaamheden (laten) uitvoeren en de originele nota’s met een declaratieformulier van SVn indienen bij de gemeente. De gemeente controleert de nota en laat deze door SVn uitbetalen. Na betaling van de laatste nota, geeft de gemeente SVn opdracht het bouwkrediet te sluiten.

Voor meer informatie kijk op de website van SVN. en bekijk de verordening stimuleringlening.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Verstrekking

Voor de verstrekking van deze leningen heeft de gemeente een maximaal budget beschikbaar gesteld. De leningen kunnen, op aanwijzing van de gemeente, verstrekt worden aan eigenaar/bewoners van woningen of woonappartementen die bestemd zijn voor permanente bewoning en en die minimaal één jaar oud zijn. Aanvragen kunnen alleen worden gehonoreerd wanneer het budget toereikend daarvoor is.

Bedrag (hoofdsom) van de lening

De lening voor het treffen van de maatregelen bedraagt per woning niet minder dan € 2.500 en niet meer dan € 20.000. De totale stimuleringslening aan de Vereniging van Eigenaren van een appartementengebouw bedraagt niet minder dan € 7.500 en niet meer dan € 200.000.

Looptijd

De looptijd van de stimuleringslening bedraagt maximaal 15 jaar. Indien de lening lager is dan € 7.500 dan is de looptijd 10 jaar.

Rentepercentage

Het rentepercentage is 3% lager dan het 10 of 15 jaarstarief van SVn, afhankelijk van de vastgestelde looptijd van de lening (minimaal rentepercentage 0,5%). Voor actuele rentepercentages kijkt u op de website van SVN

Rentevastheid

De rente is gedurende de hele looptijd vast.

Betaling van rente en aflossing

De lening moet op basis van jaarannuïteiten worden afgelost in maandelijkse termijnen, steeds te voldoen per het einde van elke maand door middel van automatische incasso.

Vervroegde aflossing

Vervroegde aflossing is te allen tijde boetevrij toegestaan.

(Afsluit-)Kosten

1,5% over de hoofdsom van de lening, notariele kosten bij VvE’s, kosten krediettoets en bouwkrediet. 

Zekerheden

Van de Stimuleringslening wordt een onderhandse akte opgemaakt. Van een Stimuleringslening VvE wordt een notariële akte opgemaakt.

Uitgelicht

Zoeken