Vaststelling bestemmingsplan Stadscentrum, deelplan Dwingelandpark 2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen maken bekend dat de gemeenteraad op 12 december 2019 het bestemmingsplan ‘Stadscentrum, deelplan Dwingelandpark 2015’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan maakt de vergroting van de parkoppervlakte mogelijk waarin tevens op een flexibele wijze (aan de westelijke rand) ruimte wordt geboden voor maximaal 28 wooneenheden.

Inzage

Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan liggen vanaf 9 januari 2020 tot en met 19 februari 2020 ter inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kunt u beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit als u:

  • een belanghebbende bent die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt bij het college van B&W;
  • een belanghebbende bent en aan kunt tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest u tijdig tot het college van B&W te wenden.

U kunt dit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als u een beroep heeft ingesteld, kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in principe in werking op 20 februari 2020. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat er over het verzoek is beslist.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Hoogeveen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl