U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak.

Ontwerpbestemmingsplan Erflanden, walwoningen Damhert en ontwerpbesluit hogere geluidswaarden

Ontwerpbestemmingsplan Erflanden, deelplan walwoningen Damhert 2018

Rectificatie: in verband met gewijzigde terinzagetermijn vanwege incorrect planidentificatienummer

Het college van B&W maakt bekend dat voor een gedeelte van de wijk Erflanden een ontwerpbestemmingsplan wordt voorbereid. Het betreft een inbreiding in het noordoosten van de wijk Erflanden aan de Damhert. Het plan voorziet in het realiseren van een viertal walwoningen en het verschuiven van twee bouwvlakken van reeds bestaande woonbestemmingen.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 16 januari tot en met 26 februari 2020 ter inzage bij de gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerpplan indienen bij de gemeenteraad, Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen. U kunt ook mondeling een zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met  Janna Huis via telefoonnummer: 14 0528.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai woningbouw Damhert Hoogeveen

Voor het mogelijk maken van woningbouw aan de Damhert te Hoogeveen heeft het college van B&W hogere grenswaarden wegverkeerslawaai vastgesteld op basis van de Wet geluidhinder. De maximale hogere grenswaarde bedraagt 53 dB (Lden) als gevolg van het wegverkeerslawaai van rijksweg A28. 

Ontwerpbesluit college hogere geluidswaarden wegverkeerslawaai Damhert Erflanden

Inzage

De stukken liggen tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan  gedurende 6 januari tot en met 26 februari 2020 ter inzage bij de gemeentewinkel,  Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen via www.hoogeveen.nl/inzage.

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kan een belanghebbende een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarden indienen bij het college van B&W. Dit kan schriftelijk via Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen. U kunt ook mondeling een zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met H. Bos via telefoonnummer: 14 0528.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl