Vaststelling bestemmingsplan De Weide deelplan Zuidwoldigerweg 39

Vaststelling bestemmingsplan 'De Weide, deelplan Zuidwoldigerweg 39, 2018' en besluit hogere waarden

Rectificatie: i.v.m.  gewijzigde terinzagetermijn.

Het college van B&W  maakt bekend dat de gemeenteraad op 14 november 2019 het bestemmingsplan “De Weide, deelplan Zuidwoldigerweg 39, 2018” heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om op het perceel Zuidwoldigerweg 39 (voormalig terrein van de Wendakker) 9 grondgebonden woningen en 10 appartementen te realiseren.

Inzage

Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan liggen van 19 december  2019 tot en met 29 januari 2020 ter inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen via www.hoogeveen.nl/ bestemmingsplan of www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0118.2018BP9004003-VG01.

Beroep

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage. Een belanghebbende is iemand die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in principe in werking op 30 januari 2020. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat er op het verzoek is beslist.

Besluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders hebben op 24 september 2019 overeenkomstig artikel 110a Wet geluidhinder (Wgh) hogere waarden vastgesteld omdat uit akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van de realiseren woningen sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh en er redelijkerwijs geen maatregelen getroffen kunnen worden.

Beroep instellen tegen het besluit hogere waarden

Op grond van artikel 145 van de Wgh begint de termijn voor het indienen van een beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het besluit tot vaststelling van hogere waarden met ingang van de dag  waarop beroep kan worden ingesteld tegen het besluit van de raad tot vaststelling van het bestemmingsplan “De Weide, deelplan Zuidwoldigerweg 39, 2018”. De termijn start op 19 december 2019 en eindigt op 29 januari 2020. Op grond van artikel 6.13 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen ook hier tegen alleen belanghebbenden in beroep gaan die, ofwel een zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit, dan wel redelijkerwijs niet kan worden verweten dat ze geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend. Het beroep schorst de werking van de besluiten niet. Daarvoor moet afzonderlijk een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzitter van de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Hoogeveen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl