Lees voor

Onderzoeken

Informatie over de onderzoeken die de Rekenkamercommissie heeft uitgevoerd...

Vooronderzoek evaluatie SWO

 

Rekenkamercommissie: sturing raad op schuldhulp kan beter

22 november 2018 - De gemeenteraad is niet goed in staat te sturen op de voortgang van het beleid en uitvoering in de schuldhulpverlening. Dat is een belangrijke conclusie van de rekenkamercommissie, die onderzoek heeft gedaan naar de wijze waarop de gemeente Hoogeveen haar beleid voor schuldhulp en preventie heeft uitgevoerd. Het eindrapport bestaat uit twee delen: de conclusies en aanbevelingen en het bevindingenrapport. 

 

Onderzoek rekenkamercommissie project kunstijsbaan-zwembad 

16 oktober 2018 - De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de besluitvorming en kwaliteit van informatievoorziening bij het project kunstijsbaan-zwembad. Dit onderzoek is half juli gestart en heeft ruim twee maanden geduurd. Het eindrapport bestaat uit twee delen: de conclusies en aanbevelingen en het bevindingenrapport. 

 

Betere afspraken huisvesting en begeleiding statushouders nodig 

9 maart 2017 - Er moeten duidelijker afspraken komen tussen de gemeente en de woningcorporaties over de huisvesting en maatschappelijke begeleiding van statushouders. Dat is één van de uitkomsten van een onderzoek van de rekenkamercommissie naar de huisvesting en begeleiding van statushouders.

Hieronder leest u het bevindingenrapport, de conclusies en aanbevelingen van de commissie en twee nieuwsberichten. 

 

Vastgoedbeleid ontbreekt bij gemeente Hoogeveen

8 oktober 2015 - De gemeente Hoogeveen heeft geen integraal vastgoedbeleid. Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek dat de rekenkamercommissie heeft uitgevoerd naar vastgoedtransacties in de gemeente Hoogeveen. De rekenkamercommissie onderzocht de aan- en verkopen van gronden en gebouwen  door de gemeente, onder andere vanwege de grote maatschappelijke en politieke aandacht voor het onderwerp.

Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente geen beleidskaders voor de aan- en verkoop van vastgoed heeft opgesteld. Wel worden vastgoedtransacties door de ambtelijke organisatie inhoudelijk op vakkundige wijze uitgevoerd. Ondanks ingezette verbeteracties zijn bij de uitvoering van de werkprocessen en de dossiervorming een aantal zaken onvoldoende in de organisatie geregeld. Daarbij gaat het om de niet transparante wijze van selectie van dienstverleners, zoals makelaars, taxateurs en notarissen. Daarnaast is de integriteit intern alleen gebaseerd op basis van onderling vertrouwen. Verder is de dossiervorming van de vastgoedtransacties niet toereikend om te beoordelen of conform het werkproces wordt gehandeld. Transacties worden wel in dossiers vastgelegd, maar deze blijken bij de onderzochte vastgoedtransacties onvolledig te zijn. Tenslotte vindt na iedere vastgoedtransactie geen consequente en systematische evaluatie plaats.

Aanbevelingen

De rekenkamercommissie doet de suggestie aan de raad om met het college in debat te gaan over de vraag welke informatie op welk moment relevant is. De raad krijgt de aanbeveling mee om vastgoedbeleid vast te stellen en adequate informatieverstrekking daarover te waarborgen.
De commissie geeft het college mee om de verschillende verbeteracties die plaats hebben gevonden en de nog te zetten verbeterstappen op te nemen in een nota vastgoedbeleid. Het college wordt ook aangeraden om een beleidskader voor vastgoed op te stellen, met daarin minimaal een visie op het gemeentelijke vastgoed. Verder zijn er bij de bestaande werkprocessen enkele die om extra aandacht vragen. Het college zou de raad ook meer moeten betrekken bij het vastgoedbeleid en het gemeentelijk vastgoed, zoals ook bij het grondbeleid gebeurt.


Verschillende verwachtingen bij gunningsprocedure Activum

24 augustus - De rekenkamercommissie van de gemeente Hoogeveen heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop de gemeente de toekomstige exploitatie van het sportcafé in het activiteitencentrum Activum op het Bentinckspark heeft georganiseerd. De commissie concludeert onder meer dat er verschillende verwachtingen zijn ontstaan bij de uitvoering van de gunningsprocedure, veroorzaakt door zowel de verantwoordelijk wethouder als door de betrokken sportverenigingen HAC ’63 en Olhaco.

In januari verzochten vijf raadsfracties aan de rekenkamercommissie onderzoek te doen naar de gunning van het sportcafé in het toekomstige Activum. Ook Olhaco en HAC ´63 dienden een verzoek in. Zij hadden ingeschreven voor het sportcafé maar wonnen de gunning niet. Het college heeft de exploitatie van het sportcafé gegund aan het ondernemersduo Bijl.

Bijzondere positie

De verantwoordelijk wethouder heeft tijdens de procedure meerdere keren contact gehad met de verenigingen, waardoor zij de indruk kregen dat ze een bijzondere positie hadden, aldus de rekenkamercommissie. De wethouder had daarbij geen oog voor de noodzakelijke rolscheiding in de contacten met de verenigingen en heeft niet juist ingeschat dat dit handelen risico’s met zich mee kon brengen. Ook was er onduidelijkheid over de rol van de presentatie door de kandidaten. De procedure verliep daarmee niet volgens plan. Het college heeft echter wel oog gehad voor gelijke behandeling van de kandidaten. De uiteindelijke beoordeling van de kandidaten en de selectie van ondernemersduo Bijl is ‘navolgbaar’. Bij een volkomen correcte procedure zou de uitkomst overigens niet anders zijn geweest.

Managen verwachtingen

Volgens de rekenkamercommissie had het college de verwachtingen beter kunnen managen. Dit verschil in verwachtingen werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door de verschillende rollen die de verenigingen hadden. Enerzijds vormden de  verenigingen een maatschappelijke organisatie, anderzijds werden de verengingen door het college behandeld als een commerciële partij. Dat heeft spanning opgeroepen.
De gemeenteraad is zijdelings bij de procedure betrokken geweest en had daarom moeite met het bepalen van zijn rol toen dit onderwerp veel maatschappelijke aandacht kreeg. De rekenkamercommissie vindt dat de raad zich kan afvragen of hij niet beter moet opletten in het voortraject en het college duidelijker kaders moet meegeven over wat men wil bereiken en hoe men geïnformeerd wil worden tijdens het proces.

Eén van de aanbevelingen is gunningsprocedures beter te laten voldoen aan eisen, zoals openbaarheid, gelijke behandeling en het voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling.

'Meer betrokkenheid raad nodig bij keuze onderzoeksonderwerpen'

18 februari 2015 – Hoewel de rekenkamercommissie Hoogeveen formeel geheel zelfstandig haar onderzoeksonderwerpen kiest, zou de gemeenteraad in de toekomst intensiever moeten worden betrokken bij de selectie van deze onderwerpen. Dat is één van de aanbevelingen die de rekenkamercommissie doet in haar rapport 'Zicht op doorwerking'. Het rapport is aangeboden aan de raad.

Raadsbesluit over aanbevelingen

In het rapport zijn zes onderzoeken onder de loep genomen om te kijken in hoeverre aanbevelingen van de commissie worden overgenomen door de raad. Ook adviseert de commissie om de gemeenteraad besluiten te laten nemen over welke aanbevelingen wel en welke niet worden overgenomen.
Van de 45 aanbevelingen uit de zes onderzoeken heeft de raad 73% overgenomen. Bij onderzoeken die door de raad zelf zijn geïnitieerd, ligt het percentage hoger dan bij onderzoeken waar dat niet is gebeurd.

Doorwerking

Van alle aanbevelingen die de raad heeft besloten over te nemen is 86% door het college opgepakt. En van de aanbevelingen die door het college zijn opgepakt, heeft 91 procent geleid tot resultaat. Men spreekt dan van 'doorwerking van de aanbeveling'.

Raad en college bespreken niet altijd de aanbevelingen afzonderlijk in een raadsvergadering. In drie van de zes onderzoeken is dit wel gebeurd. Voor twee van de zes onderzoeken heeft de raad een formeel besluit genomen. In de gevallen waar dat niet is gebeurd, ontbreekt een heldere opdracht voor de ambtelijke organisatie.

Onduidelijkheid over legitimiteit

Toch zijn aanbevelingen in een aantal gevallen ook zonder formeel raadsbesluit door de organisatie opgepakt. Maar, zo concludeert de rekenkamercommissie, dit kan onduidelijkheid opleveren voor wat betreft de legitimiteit van het ambtelijk handelen. Want waar komt de opdracht om uitvoering te geven aan de aanbevelingen dan nog vandaan, aldus de commissie. Overigens is uit het onderzoek ook gebleken dat ambtenaren de voorkeur geven aan het overnemen of afwijzen van aanbevelingen door een raadsbesluit.

Rekenkamer: starterslening brengt ook risico met zich mee

9 augustus 2014 - Het gaat om een onderzoek naar het gemeentelijke beleid rond startersleningen. Volgens de commissie krijgen huishoudens door de starterslening extra hypothecaire lasten. `Zij lenen als het ware boven hun stand. De bank geeft hen niet voor niets een plafond mee´, aldus de rekenkamercommissie.

Ook bestaat volgens de rekenkamercommissie binnen de gemeentelijke organisatie het beeld dat de regeling voor de gemeente volkomen risicovrij is. Maar de commissie ziet dat niet zo. ´De gemeente kan er bij gedwongen verkoop en schuldsanering niet vanuit gaan dat de vergoeding die ze van het Waarborgfonds Eigen Woningen krijgt even hoog zal zijn als de restschuld´, stelt de rekenkamercommissie.

‘De enige risico beperkende maatregel die de gemeente heeft genomen is het besluit niet meer dan 45 leningen per jaar te verstrekken. Daarmee wordt het open einde karakter van de regeling opgeheven. Maar er is geen limiet gesteld aan het totaalbedrag dat de gemeente heeft uitstaan. Bij andere gemeenten is dit veelal wel het geval.’

De rekenkamercommissie constateert dat de gemeente tot nu toe haar beleid rond de startersleningen niet heeft geëvalueerd. Ze beveelt aan dit alsnog te doen, zodat duidelijk wordt hoe effectief dit instrument is.

 

Rekenkamercommissie: samenhang ontbreekt in het cultuurbeleid van Hoogeveen

18 oktober 2013 - In het cultuurbeleid van de gemeente Hoogeveen ontbreken samenhang en duidelijke doelstellingen. De gemeente heeft geen vastgesteld eenduidig en toetsbaar cultuurbeleid. Dat is de uitkomst van een onderzoek van de rekenkamercommissie naar het beleid van Hoogeveen ten aanzien van cultuur. Daarbij is een aantal zaken onderzocht: de culturele infrastructuur, de doelen van het beleid en de instrumenten om het beleid vorm te geven.

De doelen van het Hoogeveense cultuurbeleid zijn niet eenvoudig te achterhalen. Zij staan verspreid over verschillende documenten en zijn in de begroting onder verschillende rubrieken ondergebracht. Hoogeveen legt de nadruk op deelname aan cultuur. De recente bezuiniging op Scala ligt echter niet in lijn met het eerder vastgestelde beleid, dat gericht is op deelname. Een dergelijke bezuiniging heeft niet alleen invloed op de cultuurdeelname van ouders maar heeft in de regel ook nadelige invloed op de deelname van kinderen.

De rekenkamercommissie signaleert spanning tussen de doelstellingen en de daadwerkelijke uitvoering van het beleid en mist een inhoudelijk debat hierover. Het debat wordt te veel ad hoc gevoerd en is sterk financieel gedreven. De gemeente maakt per instelling afwegingen die door een acute situatie worden afgedwongen. Geld bepaalt het handelen. De gemeente verzamelt verder geen beleidsinformatie over de doelen die met het beleid zijn bereikt.

Tamboer

Uitkomst van het onderzoek van de rekenkamercommissie is dat Hoogeveen een voorzieningenniveau heeft dat past bij een gemeente van deze omvang. Theater De Tamboer is hierop een uitzondering, als een bovengemiddelde instelling die niet past bij de schaal van Hoogeveen. Daardoor drukt De Tamboer onevenredig op het cultuurbudget. De rekenkamercommissie zet verder vraagtekens bij de rol van het college in de huidige bestuurlijke constructie van De Tamboer en de wijze van verantwoording. Die is bestuurlijk risicovol. Subsidieontvanger en subsidieverstrekker zijn feitelijk een en dezelfde. De gekozen constructie is ook in strijd met de landelijke ‘code cultural governance’. Doordat de portefeuillehouder cultuur als toezichthouder mede verantwoordelijk is voor subsidieaanvraag en verslaglegging ontstaat onvermijdelijk het risico van rolverwarring.

Informatie

Er is sprake van een grote stroom aan informatie tussen gemeente en culturele instellingen. Die informatie is echter onvoldoende gericht op de belangrijkste vraag: bereikt men wat men wil bereiken? De informatie gaat vooral over de hoeveelheid aanbod (en niet de kwaliteit) en aantallen bezoeken (en niet hun beleving) en kostenniveaus. Hoogeveen volgt daarmee overigens wel wat landelijk gebruikelijk is. Het ontbreken van een adequaat systeem van informatie en monitoring gaat ten koste van de mogelijkheden van de raad om te besluiten of controleren. De raad kan onvoldoende beoordelen wat de inhoudelijk gevolgen zijn van keuzes die nu gemaakt moeten worden uit financiële overwegingen.

Aanbevelingen

De rekenkamercommissie komt op basis van haar conclusies tot vier aanbevelingen:

  1. De gemeente Hoogeveen zou een samenhangend cultuurbeleid moeten opzetten. Dat kan met een visie als basis, waarbij de doelen bepalend zijn voor de inzet van middelen.
  2. Onderlinge samenhang in het beleid kan worden versterkt door beleidsregie. Daarbij moet eerst de vraag worden gesteld wat je met het cultuurbeleid wilt bereiken. Daarna hoe je dat wilt bereiken en hoe het vorm moet krijgen. Organisaties spreken vervolgens gezamenlijk af wie welke doelen voor zijn rekening neemt met welke middelen. De gemeente heeft daarbij vooral een bemiddelende rol.
  3.  De rekenkamercommissie pleit verder voor een duidelijker systeem van verantwoording over de gehaalde doelen, inzet van middelen en afwijkingen in het beleid. Informatie die de gemeente verzamelt (of ontvangt) zou meer moeten gaan over de effecten van beleid.
  4. Tot slot krijgt het college de aanbeveling de ‘code cultural governance’ te hanteren bij het besturen van culturele organisaties. Dat optimaliseert het toezicht op culturele organisaties. Het college krijgt daarbij ook in overweging om de bestuursrol ten aanzien van De Tamboer nog voor het ingaan van het nieuwe begrotingsjaar te beëindigen.

Rekenkamercommissie: Kwaliteit raadsvoorstellen onvoldoende

13 februari 2013 – Raadsvoorstellen in de gemeente Hoogeveen zijn van onvoldoende kwaliteit.
Dat blijkt uit een onderzoek van de rekenkamercommissie Hoogeveen naar de kwaliteit van raadsvoorstellen in de gemeente. De vraag stond centraal of voorstellen toetsbaar zijn, zodat de raad zijn controlerende en kaderstellende rol goed kan uitoefenen.

Raadsvoorstellen in Hoogeveen worden aan de hand van een format opgesteld. De vaste onderwerpen uit dat format blijken niet goed tot uitdrukking te komen in de uiteindelijke raadsvoorstellen. Dat geldt onder meer voor een overzicht van eerdere besluitvorming. Alternatieve beleidskeuzes en een beschrijving van de voor- en nadelen zijn eveneens onvoldoende uitgewerkt.

Kritiek raad op kwaliteit voorstellen

Raadsleden zelf hebben in het onderzoek kritiek geleverd op de kwaliteit van de raadsvoorstellen.  De raad heeft het gevoel niet ‘aan het roer te staan’, omdat onderwerpen te weinig in de voorstellen zijn uitgewerkt. Bij wethouders en ambtenaren is niet goed bekend welke gevoelens in de raad leven. Ze zijn daarom overwegend tevreden over de raadsvoorstellen, terwijl de geïnterviewde raadsleden kritisch zijn.

De ambtelijke organisatie legt sterk de nadruk op de beknoptheid van de raadsvoorstellen. Kort en bondig is de norm. Voorstellen bevatten daarom vaak onvoldoende achtergrondinformatie. Veelvuldig staan er lange, samengestelde zinnen in met vage containerbegrippen. Raadsvoorstellen zijn daarom voor ‘geïnteresseerde leken’ onvoldoende zelfstandig leesbaar. Dat laatste zou juist niet moeten vanwege de openbaarheid van raadsstukken. Als die vanwege hun complexiteit voor een geïnteresseerde burger moeilijk leesbaar zijn is deze transparantie betekenisloos.

De gemeenteraad heeft uiteraard belang bij een efficiënte besluitvorming, maar dit moet niet ten koste gaan van zijn kaderstellende en controlerende rol. Kritiek vanuit de raad is tot op heden onvoldoende naar voren gebracht. Er is geen opdracht gegeven om de kwaliteit in overeenstemming te brengen met de wensen. Wanneer de raad aan invloed wil winnen op de besluitvorming moet hij zelf betere kaders meegeven aan de raadsvoorstellen en zich scherper opstellen.

Aanbevelingen

De rekenkamercommissie komt met een aantal aanbevelingen. De gemeenteraad zou een aparte bijeenkomst kunnen organiseren om verbeterpunten en kwaliteitseisen te formuleren en hierover een besluit nemen. Daarnaast zou de kwaliteit van raadsvoorstellen jaarlijks moeten worden geëvalueerd. Via de lange termijn agenda kan in een vroeger stadium van het proces bij elk raadsvoorstel kwaliteitscriteria kenbaar gemaakt worden. De griffier zou een grotere rol kunnen krijgen om te beoordelen of raadsvoorstellen voldoen aan de door de raad gestelde eisen.

Het college krijgt onder andere de aanbeveling om meer met startnotities te werken en het sjabloon aan te passen aan de wensen van de raad.

Rekenkamerbrief over handhavingsdienst

10 mei 2012 - De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de totstandkoming en ontwikkeling van de Handhavingsdienst Zuidwest-Drenthe. De resultaten zijn verwoord in een uitgebreide brief.

WMO-onderzoek "De goede vraag op het juiste moment" oktober 2011

24 oktober 2011 - De gemeenteraad kan op meerdere manieren sturen maar de raad heeft maar beperkt gebruik gemaakt van deze mogelijkheden. Dat blijkt uit het onderzoek van de rekenkamercommissie naar sturingsmogelijkheden van de raad op kwaliteit en kosten van Wmo-verstrekkingen.

Nazorg AREA onderzoek door rekenkamercommissie

22 december 2010 - De rekenkamercommissie heeft in 2007 onderzoek gedaan naar het verzelfstandigingsproces van de reinigingsdienst AREA. Recent heeft de commissie een verkenning verricht naar de doorvertaling van de aanbevelingen uit dat onderzoek. Naar aanleiding daarvan is een memo opgesteld.

Burgerparticipatie in gemeente Hoogeveen goed voor elkaar

23 augustus 2010 - De gemeente Hoogeveen heeft de uitvoering ten aanzien van burgerparticipatie goed op orde. De gemeente ziet het betrekken van inwoners als integraal onderdeel van de beleidsontwikkeling. Dat is de uitkomst van het onderzoek dat de Rekenkamercommissie heeft laten doen naar burgerparticipatie in Hoogeveen. De gemeente biedt veel mogelijkheden aan inwoners en belanghebbenden om mee te denken over ontwikkeling van beleid en inwoners maken hiervan graag gebruik.

  • Onderzoeksrapport
  • Conclusies en aanbevelingen

Geen grond zoek in Hoogeveen

26 juni 2009 - De rekenkamercommissie van de gemeente Hoogeveen heeft de onderzoeksresultaten van het onderzoek naar de verkoop en administratie van bedrijfsterrein in de jaren 1999 tot en met 2006 gepresenteerd. Uit het onderzoek komt naar voren dat er geen verschillen bestaan tussen de werkelijke gang van zaken en de administratie.

  • Tot op de bodem

Grote projecten lopen goed, maar rol raad moet beter

19 februari 2009 - De Rekenkamercommissie van de gemeente Hoogeveen heeft onderzoek gedaan naar de besluitvorming en bestuurlijke informatievoorziening bij grote projecten.

Omvang digitale dienstverlening voldoet aan landelijke norm; kwaliteit nog onvoldoende

8 juli 2008 - Als het gaat om de omvang van de digitale dienstverlening voldoet de gemeente Hoogeveen aan de landelijke normen. Wel laat de kwaliteit te wensen over.

Rekenkamercommissie ziet verbeteringen bij inhuur externen

20 maart 2008 - De Rekenkamercommissie van de gemeente Hoogeveen heeft een quickscan uitgevoerd naar de inhuur van externen door het gemeentebestuur. Het gaat om de omvang van de inhuur en de doelmatigheid en doeltreffendheid daarvan. Het betreft een kort vervolgonderzoek naar de vraag in hoeverre de aanbevelingen van het rapport ‘De inhuur van externen verantwoord’ uit april 2005 door de gemeente zijn nageleefd. De aanbevelingen zijn destijds door het College positief ontvangen en door de gemeenteraad per motie overgenomen.

De algemene conclusie van het vervolgonderzoeksrapport is dat de aanbevelingen tot verbeteringen hebben geleid. Zo is vooruitgang geboekt met betrekking tot de inkoopfunctie en het financieel inzicht en de verantwoording over inhuur van derden. Duidelijk resultaat is zichtbaar op het terrein van financieel-administratieve vastlegging van inhuurbesluiten. Rapportages over inhuur van derden zijn verbeterd maar het geboden inzicht via managementrapportages is nog voor verbetering vatbaar. Het rapport van de rekenkamercommissie heeft nog niet tot de formulering van een visie geleid op het terrein van de inhuur van externen.

In dit vervolgonderzoek is geen bestuurlijke reactie van het College opgenomen. Het College is gevraagd om haar reactie aan de gemeenteraad te geven bij de behandeling van de quick scan. Dit zal gebeuren tijdens een nog nader te bepalen raadsavond.

Uitgelicht

Zoeken