Lees voor

Informatie over de Rekenkamercommissie

Wat doet de Rekenkamercommissie en hoe kunt u contact opnemen?

/bis/dsresource?objectid=1d725130-8d9a-4e90-ab07-2244d57b05ceWat doet de Rekenkamercommissie?

De Rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad bij de uitvoering van zijn controlerende taak. De commissie laat onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de maatschappelijke effecten van het gemeentelijk beleid. Hierbij ligt de focus op doelmatigheid en doeltreffendheid. Met de uitkomsten kan de raad zijn taken beter uitvoeren. De onderzoeken geven inwoners van Hoogeveen inzicht in de kwaliteit van het beleid van hun gemeentelijk bestuur. Raad en inwoners kunnen voorstellen doen voor onderzoeken.

De wet geeft de Rekenkamercommissie specifieke bevoegdheden om inlichtingen en informatie te verkrijgen. Ook heeft de Rekenkamercommissie onderzoeksbevoegdheden ten aanzien van openbare lichamen, gemeenschappelijke organen en vennootschappen waarbij de gemeente is betrokken. 

Samenstelling

  • Arie Teeuw (voorzitter)
  • Menno Visser (extern lid)
  • Lydia Zwier-Kentie (extern lid)
  • Robert Waarsing (extern lid)

Vergaderingen

De Rekenkamercommissie vergadert in de regel eens per vier weken. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Jaarverslagen en jaarplannen

Onderzoeken

Alle onderzoeken van de Rekenkamercommissie zijn in te zien via de website.

Contact

Wilt u zelf een onderzoeksonderwerp aandragen? U kunt hierover en over andere vragen contact opnemen met de secretaris, Jeen Everaarts, telefoon: 14 0528, e-mail: rekenkamer@hoogeveen.nl.

Uitgelicht

Zoeken