Lees voor

8 september 2016

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 08 september 2016
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

19:30 - 19:45 uur , Karel Loohuis

Opening plenaire vergadering (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening besluitvorming

 2. Vaststelling agenda

 3. Mededeling besluit herbenoeming burgemeester

  Samenvatting

  In de besloten vergadering voorafgaand aan dit besluitvormende deel heeft de raad een besluit genomen over de herbenoeming van burgemeester K.B. Loohuis als burgemeester van Hoogeveen.
  Nadere info: Cindy Elken, tel. 0528-291201, e-mail: c.elken@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: plaatsvervangend raadsvoorzitter Okken

 4. Benoeming leden Raad van Toezicht STOVOH

  Samenvatting

  Aan de raad wordt voorgesteld vijf personen te benoemen als leden van de Raad van Toezicht STOVOH, waarvan één tijdelijk. Met de benoeming van deze leden is er weer een RvT die haar toezichtstaken ten aanzien van het openbaar voortgezet onderwijs kan uitvoeren.
  Nadere info: Johanna Sellis, tel. 0528-291489, e-mail: j.sellis@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Vos
  Voorstel: Benoemen

  Stukken
 5. Mondelinge vragen

 6. Schorsing besluitvormend gedeelte

2.

19:45 - 20:30 uur , Gerard Fidom

Informerende ronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening informerende ronde

 2. Spreekrecht

 3. Beleidsplan Armoede 2016-2020

  Samenvatting

  Het college informeert de raad over het beleidsplan armoede. Het beleidsplan wordt opgesteld om het huidige beleidsplan te herijken en actualiseren.
  Nadere info: Herman Voss, tel. 0528-291089, e-mail: h.voss@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Vos
  Voorstel: Behandelen in informeren

 4. Sluiting informerende ronde

3.

20:30 - 21:15 uur , Martin Benjamins

Debatronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening debatronde

 2. Spreekrecht

 3. Bestemmingsplan Buitengebied Noord, deelplan Stuifzandseweg 59a

  Samenvatting

  De eigenaren van manege de Buitenwijck willen een bedrijfswoning realiseren bij de manege. Het geldende bestemmingsplan Buitengebied Noord geeft aan dat de bouw van een dienstwoning op deze locatie niet is toegestaan. Voorgesteld wordt om de bestemming van het perceel Stuifzandseweg 59a in Stuifzand zodanig aan te passen dat op de locatie van de manege een bedrijfswoning kan worden gebouwd. Er zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen vormden aanleiding tot het voorstel voor gewijzigd vaststellen van dit bestemmingsplan.
  Nadere info: Reinder Jacobi, tel. 0528-291727, e-mail: r.jacobi@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in de debatronde en over twee weken in besluiten

  Stukken
 4. Sluiting debatronde

4.

21:15 - 21:30 uur , Karel Loohuis

Besluitvormende ronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Heropening besluitvormende ronde

 2. Bestemmingsplan Elim, deelplan Zuidwest 3e fase 2015

  Samenvatting

  Het college stelt voor het Bestemmingsplan Elim, deelplan Zuidwest 3e fase 2015 ongewijzigd vast te stellen en daarbij een kleine ambtelijke wijziging op de verbeelding door te voeren. Voor het gebied Elim, deelplan Zuid-West 3e fase is in 2007 een bestemmingsplan vastgesteld. Per abuis is het bestemmingsplan overschreven door bestemmingsplan Buitengebied Zuid, herziening 2007. Met dit (herstel)bestemmingsplan wordt deze fout hersteld. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.
  Verder wordt voorgesteld om geen exploitatieplan vast te stellen.
  Nadere info: Sander Slijkhuis, tel. 0528-298343, e-mail: s.slijkhuis@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Vaststellen

  Stukken
 3. Verordening Archiefwet

  Samenvatting

  Door gewijzigde wet- en regelgeving moet een nieuwe archiefverordening voor de gemeente Hoogeveen worden vastgesteld. Het college stelt daarom voor de archiefverordening gemeente Hoogeveen 2016 vast te stellen met terugwerkende kracht per 1-1-2016 en kennis te nemen van het jaarverslag archief 2015.
  Nadere info: Theo Rozeboom, tel. 0528-291740, e-mail: t.rozeboom@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, burgemeester Loohuis
  Voorstel: Vaststellen

  Stukken
 4. Vaststelling besluitenlijst van 14 juli 2016

 5. Sluiting

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffier
Cindy Elken: tel. 0528-291201, e-mail: griffie@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken