Lees voor

22 september 2016

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 22 september 2016
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

19:30 - 19:45 uur , Karel Loohuis

Opening plenaire vergadering met besluitvormende ronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Vaststelling agenda

 3. Mondelinge vragen

 4. Vaststelling bestemmingsplan Stuifzand, Stuifzandseweg 59

  Samenvatting

  Op 8 september besprak de raad het bestemmingsplan Stuifzand, Stuifzandseweg 59. Het college stelt voor om de bestemming van het perceel Stuifzandseweg 59a in Stuifzand zodanig aan te passen dat op de locatie van de manege een bedrijfswoning kan worden gebouwd.
  Nadere info: Reinder Jacobi, tel. 0528-291727, e-mail: r.jacobi@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Vaststellen

  Stukken
 5. Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Zuid, deelplan Jeulenwijk 105

  Samenvatting

  Het college stelt voor:
  1. Het bestemmingsplan “Buitengebied Zuid, deelplan Jeulenwijk 105, 2016” met bestandskenmerk NL.IMRO.0118.2016BP8000014-VG01 ongewijzigd vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan “Buitengebied Zuid, deelplan Jeulenwijk 105, 2016”
  Tegen het voorstel zijn geen zienswijzen ingediend.
  Nadere info: Lysbeth Schockman, tel. 0528-291981, e-mail l.schockman@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Vaststellen

  Stukken
 6. Vaststelling bestemmingsplan Erflanden, deelplan Edelhert en Egel

  Samenvatting

  Het college stelt voor:
  1. Het bestemmingsplan ‘Erflanden, deelplan Edelhert en Egel’ met bestandskenmerk NL.IMRO.0118.2016BP 8020002-VG01 ongewijzigd vaststellen
  2. Het daarbij horende beeldkwaliteitsplan vaststellen als onderdeel van de Welstandsnota
  3. Geen exploitatieplan vaststellen
  Tegen het voorstel zijn geen zienswijzen ingediend.
  Nadere info: Lysbeth Schockman, tel. 0528-291981, e-mail l.schockman@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Vaststellen

  Stukken
 7. Wijzigen Afvalstoffenverordening (GFT-frequentie)

  Samenvatting

  Het college stelt voor artikel 10, derde lid, van de Afvalstoffenverordening gemeente Hoogeveen 2005 als volgt te wijzigen:
  Groente-, fruit- en tuinafval wordt in de periode 1 maart tot 1 december tenminste eenmaal per 2 weken afzonderlijk bij elk perceel ingezameld. In de periode 1 december tot 1 maart wordt het groente-, fruit- en tuinafval tenminste eenmaal per 4 weken afzonderlijk bij elk perceel ingezameld.
  Nadere info: Johanna de Vries, tel. 0528-291631, e-mail j.de.vries@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Steenbergen
  Voorstel: Besluiten

  Stukken
 8. Vaststelling besluitenlijst van 8 september 2016

 9. Sluiting besluitvormende ronde

2.

19:45 - 20:45 uur , Martin Benjamins

Informerende ronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening informerende ronde

 2. Spreekrecht

 3. Woonvisie

  Samenvatting

  Het college informeert de raad over de stand van zaken aangaande de actualisatie van de Woonvisie.
  Nadere info: Dick Doornbos, tel. 0528-291735, e-mail d.doornboss@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in informeren

 4. Rapport 'Voor een sterke en innovatieve regio Vierkant voor Werk'

  Samenvatting

  Het college informeert de raad over de ontwikkelingen naar aanleiding van het rapport van de commissie Vollebrecht – Alberda van Ekenstein.
  Nadere info: Geert Jansen , tel. 0528-291402, e-mail g.jansen@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in informeren

  Stukken
 5. Sluiting informerende ronde

3.

20:45 - 21:00 uur

Pauze

4.

21:00 - 21:45 uur , Bé Okken

Debatronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening debatronde

 2. Spreekrecht

 3. Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving

  Samenvatting

  Het college stelt voor de verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (hierna VTH) omgevingsrecht vast te stellen. Gemeenten en provincies zijn verplicht een verordening vast te stellen voor de borging van de kwaliteit van de VTH-taken in het omgevingsrecht. Hiervoor is een Drentse verordening opgesteld. Met het vaststellen van deze verordening voldoet de gemeente Hoogeveen aan de wet.
  Nadere info: Henk Arends, tel. 0528-291596, e-mail h.arends@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Steenbergen
  Voorstel: Behandelen in de debatronde en op 6 oktober in besluiten

  Stukken
 4. Sluiting

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffier
Cindy Elken: tel. 0528-291201, e-mail: griffie@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken