Lees voor

Raadsavond 3 september 2015

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 03 september 2015
Aanvang:
19:00 uur

Direct naar

1.

19:00 - 19:30 uur , Kamiel Bertels

Informatieve ronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Zorgvernieuwing in Hoogeveen

  Samenvatting

  Het college informeert de raad over het plan zorgvernieuwing in Hoogeveen. Samen met Achmea, de huisartsen, thuiszorg en het welzijnswerk werkt het college aan het realiseren van een sluitende keten van ondersteuning en zorg voor kwetsbare ouderen. Hierbij ligt het accent op het tijdig signaleren van kwetsbaarheid en het verhogen van het welbevinden van de ouderen.
  Van wie komt de info: college, wethouder Giethoorn
  Nader informatie: Arthur Overgoor, (0528) 291467, a.overgoor@dewoldenhoogeveen.nl
  Voorstel: behandelen in informeren

 4. Sluiting informatieve ronde

2.

19:30 - 19:45 uur , Karel Loohuis

Opening plenaire vergadering (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Vaststellen agenda

 3. Mondelinge vragen

 4. Schorsing

3.

19:45 - 20:15 uur , Be Okken

Debatronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Jaarverslag bezwaarschriftencommissie

  Samenvatting

  Het college heeft op 16 juli 2015 laten weten akkoord te gaan met het voorstel om kennis te nemen van het jaarverslag 2014 van de bezwaarschriftencommissie. Het college heeft aangegeven volgend jaar een benchmark uit te willen voeren tussen Hoogeveen en De Wolden.
  Nadere info: Anita van Ulsen, (0528) 291557, a.van.ulsen@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, burgemeester Loohuis
  Voorstel: Behandelen in debatronde

  Stukken
 4. Schorsing debatronde

4.

20:15 - 20:30 uur

Pauze

5.

20:30 - 21:30 uur , Karel Loohuis

Debatronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Heropening debatronde

 2. Spreekrecht

 3. Onderzoek rekenkamercommissie horeca-exploitatie Activum

  Samenvatting

  De rekenkamercommissie heeft een rapport uitgebracht naar aanleiding van haar onderzoek naar de horeca-exploitatie van het Activum. De resultaten liggen voor.
  Van wie komt de info: rekenkamercommissie, voorzitter De Haan
  Nadere info: Jeen Everaarts, (0528) 291342, j.everaarts@dewoldenhoogeveen.nl
  Voorstel: behandelen in debatronde en besluiten over twee weken

  Stukken
 4. Sluiting debatronde

6.

21:30 - 21:45 uur , Karel Loohuis

Besluitvorming (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening besluitvorming

 2. Nieuwe financiële verordening

  Samenvatting

  Per 1 januari 2015 zijn de ambtelijke organisaties van De Wolden en Hoogeveen
  samengevoegd. Om een uniforme werkwijze te bewerkstelligen is het gewenst dat beide gemeenten een zelfde financiële verordening hebben. De financiële verordening bevat onder meer een datum waarop de kaders van de begroting met de raad moeten worden gedeeld. Het financieel kader, opgesteld in 2009 en geactualiseerd in 2013, blijft van toepassing.
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Nadere info: Stefan Abbing, (0528)291822, s.abbing@dewoldenhoogeveen.nl
  Voorstel: Vaststellen

  Stukken
 3. Nieuwe controleverordening

  Samenvatting

  Per 1 januari 2015 zijn de ambtelijke organisaties van Hoogeveen en De Wolden samengevoegd tot de samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. De controleverordening wordt in het kader van deze samenvoeging gelijkgetrokken voor beide gemeenten. Hiermee vindt aanpassing aan nieuwe wetgeving en harmonisatie van uitgangspunten plaats. Het college stelt voor deze nieuwe controleverordening vast te stellen.
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Nadere info: Stefan Abbing, (0528) 291822, s.abbing@dewoldenhoogeveen.nl
  Voorstel: Vaststellen

  Stukken
 4. Besluitenlijst 2 juli

  Stukken
 5. Sluiting

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffier
Cindy Elken: tel. 0528-291201, e-mail: griffie@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken