Lees voor

Raadsavond 5 november 2015

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 05 november 2015
Aanvang:
16:00 uur

Direct naar

1.

16:00 - 16:15 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Vaststelling agenda

 3. Benoeming A.A. Steenbergen als tijdelijk vervanger van A. van der Haar

  Samenvatting

  In verband met het tijdelijk ontslag van de heer A. van der Haar (VVD) wordt voorgesteld de heer A.A. Steenbergen te benoemen als tijdelijk vervanger.

 4. Mondelinge vragen

 5. Vaststelling besluitenlijst van 15 oktober 2015

 6. Schorsing besluitvormend gedeelte

2.

16:15 - 18:30 uur , Karel Loohuis

Debatronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Programmabegroting 2016 –2019

  Samenvatting

  De fractievoorzitters geven op volgorde van grootte van hun fractie in 10 minuten hun mening over de programmabegroting 2016-2019. Na ieder betoog is er gelegenheid voor enkele vragen ter verduidelijking. Moties en amendementen kunnen worden aangekondigd. Besluitvorming daarover en over de begroting als geheel vindt plaats in het besluitvormend gedeelte.
  Nadere info: Marthijn van de Wetering, (0528) 291491, m.vande.wetering@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in debatronde en besluiten

  Stukken
 4. Schorsing debatronde

3.

18:30 - 19:30 uur

Pauze

4.

19:30 - 22:00 uur , Karel Loohuis

Debatronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Heropening debatronde

 2. Programmabegroting 2016 – 2019

  Samenvatting

  Het college reageert op de door de fracties ingebrachte meningen. Hierna volgt een tweede termijn, waarin kan worden gereageerd op hetgeen is ingebracht door het college en moties en amendementen worden geïnventariseerd.
  Nadere info: Marthijn van de Wetering, (0528) 291491, m.vande.wetering@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in debatronde en besluiten

 3. Sluiting debatronde

5.

22:00 - 22:15 uur

Pauze

6.

22:15 - 22:45 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Heropening besluitvormend gedeelte

 2. Programmabegroting 2016 – 2019

  Samenvatting

  Het college heeft voorgesteld de begroting vast te stellen. Besluitvorming over ingediende amendementen en moties en de begroting als geheel vindt in dit onderdeel plaats. Tevens kan een zienswijze worden ingediend op de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling ambtelijke organisatie De Wolden/Hoogeveen.
  Nadere info: Marthijn van de Wetering, (0528) 291491, m.vande.wetering@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Besluiten

 3. Sluiting

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffier
Cindy Elken: tel. 0528-291201, e-mail: griffie@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken