Lees voor

Raadsavond 19 november 2015

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 19 november 2015
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

19:30 - 19:45 uur , Jan Stoefzand

Opening plenaire vergadering met kort besluitvormend gedeelte (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening plenaire vergadering (Raadzaal)

 2. Vaststelling agenda

 3. Benoeming opvolger VVD, Roelof Bisschop

  Samenvatting

  Voorgesteld wordt om Roelof Bisschop te benoemen als deelnemer aan de informerende- en debatrondes namens de VVD.
  Nadere info: Cindy Elken, (0528) 291201, griffie@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: Presidium
  Voorstel: Benoemen

  Stukken
 4. Mondelinge vragen

 5. Schorsing plenaire vergadering

2.

19:45 - 20:15 uur , Be Okken

Informerende ronde (Commissiekamer 1)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Rapport rekenkamercommissie onderzoek vastgoedtransacties

  Samenvatting

  De rekenkamercommissie heeft een rapport uitgebracht naar aanleiding van haar onderzoek naar vastgoedtransacties. De commissie zal een presentatie geven over de resultaten.
  Nadere info: Jeen Everaarts, (0528) 291342, j.everaarts@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: rekenkamercommissie, voorzitter De Haan
  Voorstel: behandelen in informeren, op 3 december in de debatronde en in besluiten op 17 december.

  Stukken
 4. Sluiting informerende ronde

3.

19:45 - 20:15 uur , Martin Benjamins

Informerende ronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Plan van aanpak laaggeletterdheid

  Samenvatting

  Het college heeft een plan van aanpak laaggeletterdheid opgesteld. Daarover wordt een presentatie gegeven.
  Nadere info: Esther Knapen, (0528) 291466, e.knapen@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Vos
  Voorstel: behandelen in informeren

 4. Schorsing informerende ronde

4.

20:15 - 20:45 uur , Kamiel Bertels

Informerende ronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Regeling meerkosten

  Samenvatting

  Het college informeert de raad over de inrichting van de regeling meerkosten. Dit informeren sluit aan op de besluitvorming die eind 2014 over dit onderwerp heeft plaatsgevonden. De regeling meerkosten wordt niet ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.
  Nadere info: Henk Fokkes, (0528) 291452, h.fokkes@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Giethoorn
  Voorstel: behandelen in informeren

 4. Sluiting informerende ronde

5.

20:45 - 21:00 uur

Pauze

6.

21:00 - 21:45 uur , Gerard Fidom

Debatronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening debatronde

 2. Spreekrecht

 3. Actualisatie informele zorg

  Samenvatting

  De nieuwe Wmo 2015 gaat ervan uit dat meer zorg en ondersteuning wordt geboden door mantelzorgers en vrijwilligers. Dat vraagt om het stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk op het gebied van hulp en zorg, evenals het ondersteunen en ontlasten van zwaar belaste mantelzorgers. Er is gericht beleid nodig om de ondersteuning door de directe sociale omgeving en de samenleving te bevorderen. In de nota informele zorg ‘Vinden, verbinden en versterken’ geeft het college aan hoe ze dat gaat doen. De raad wordt gevraagd met de nota in te stemmen.
  Nadere info: Arthur Overgoor, (0528) 291467, a.overgoor@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Giethoorn
  Voorstel: behandelen in debatronde en op 3 december in besluiten

  Stukken
 4. Sluiting debatronde

7.

21:45 - 22:00 uur , Jan Stoefzand

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening besluitvormend gedeelte

 2. Gemeenschappelijke regeling Alescon

  Samenvatting

  Voorgesteld wordt het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Alescon, waarna de regeling weer voldoet aan de Wet gemeenschappelijke regelingen.
  Nadere info: Geert Jansen, (0528) 291402, g.jansen@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: vaststellen

  Stukken
 3. Gemeenschappelijke regeling GKB

  Samenvatting

  Voorgesteld wordt het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling GKB, waarna de regeling weer voldoet aan de Wet gemeenschappelijke regelingen.
  Nadere info: Jacob Willemsma, (0528) 291422, j.willemsma@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Giethoorn
  Voorstel: vaststellen

  Stukken
 4. Beeldkwaliteitsplan Stuifzand, uitbreiding woningbouw

  Samenvatting

  In december 2014 is een voorbereidingsbesluit voor Stuifzand, uitbreiding woningbouw genomen. Het voorbereidingsbesluit biedt echter geen permanente oplossing. Met de uitbreiding van het beeldkwaliteitsplan kan het voorbereidingsbesluit ingetrokken worden. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het beeldkwaliteitsplan voor het gebied Stuifzand, uitbreiding woningbouw en het beeldkwaliteitsplan onderdeel uit laten maken van de welstandnota;
  Nader info: Reinder Jacobi, (0528) 291727, r.jacobi@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: vaststellen

  Stukken
 5. Vaststelling besluitenlijst raad 5 november 2015

 6. Sluiting

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffier
Cindy Elken: tel. 0528-291201, e-mail: griffie@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken