Lees voor

Raadsavond 18 juni 2015

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 18 juni 2015
Aanvang:
16:00 uur

Direct naar

1.

16:00 - 16:15 uur , Karel Loohuis

Opening plenaire vergadering (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening plenaire ronde (Raadzaal)

 2. Vaststelling agenda

 3. Mondelinge vragen

 4. Schorsing

2.

16:15 - 18:30 uur , Karel Loohuis

Debatronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2016-2019 en begroting 2016 Samenwerkingsorganisatie

  Samenvatting

  Het college biedt de Voorjaarsnota 2016-2019 aan. De raad wordt gevraagd om op een aantal thema’s een reactie te geven en tevens met een aantal andere onderdelen in te stemmen.
  Het college vraagt de raad een reactie te geven op:
  1. De mening van het college dat bij iedere gemeentelijke overheidsinterventie wij ons de vragen hebben te stellen:
  * Waarom doen we het, oftewel welk maatschappelijk doel wordt beoogd te bereiken?
  * Waarom doen wij het, oftewel betreft het wel een activiteit voor de overheid/collectieve sector of kan van anderen iets verwacht worden en moeten we die dan ook niet daartoe actief uitnodigen?
  * Waarom doen we het zo, oftewel is de werkwijze ook effectief en efficiënt m.b.t. het bereiken van het beoogde maatschappelijke effect?
  2. De stelling van het college dat het verstandig is om nu vanuit de financieel-technische invalshoek alvast diverse scenario’s te verkennen rondom Riegmeer
  3. Het financieel perspectief, zoals geschetst in het Kort Bestek.
  Verder vraagt het college in te stemmen met:
  1. De beleidsinhoudelijke koers van deze Voorjaarsnota zoals verwoord in de programma’s.
  2. De investeringsbegroting 2015-2019 en de reservelijst.
  3. De voorstellen m.b.t. de financiële kaders en de rekenrente.
  Naar aanleiding van de door de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO) opgestelde begroting 2016 inclusief meerjarenraming 2017-2019, stelt het college voor:
  1. Kennisnemen van de ontvangen begroting 2016 van de SWO De Wolden Hoogeveen
  2. Geen zienswijze in te dienen bij het algemeen bestuur van de SWO
  3. De in de begroting 2016 en volgende jaren geraamde bijdrage te verwerken in de gemeentelijke programmabegroting 2016-2019.
  Per fractie wordt in 10 minuten hun mening gegeven over de voorjaarsnota 2016-2019 en de door de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO) opgestelde begroting 2016 inclusief meerjarenraming 2017-2019. Daarna hebben fracties 5 minuten de gelegenheid om vragen te stellen. Moties en amendementen kunnen worden ingediend. Besluitvorming daarover en over de voorjaarsnota als geheel vindt plaats in het besluitvormend gedeelte.
  Nadere info: Marthijn van de Wetering, (0528) 291491, m.vande.wetering@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in debatronde en besluiten

  Stukken
 4. Schorsing debatronde

3.

18:30 - 19:30 uur

Pauze

4.

19:30 - 19:45 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening besluitvormend gedeelte

 2. Besluitvorming Voorjaarsnota 2016-2019

  Samenvatting

  Zie debatronde

 3. Besluitvorming begroting 2016 Samenwerkingsorganisatie

  Samenvatting

  Zie debatronde

 4. Vaststelling besluitenlijsten van 4 juni 2015 en 10 juni 2015

 5. Sluiting

5.

19:45 - 22:15 uur , Karel Loohuis

Debatronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Heropening debatronde

 2. Debat Voorjaarsnota 2016-2019

  Samenvatting

  Na een reactie van het college zetten de fracties de discussie over de voorjaarsnota 2016-2019 voort.
  Nadere info: Marthijn van de Wetering, (0528) 291491, m.vande.wetering@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in debatronde en besluiten

 3. Sluiting debatronde

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffier
Cindy Elken: tel. 0528-291201, e-mail: griffie@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken