Lees voor

Raadsavond 2 juli 2015

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 02 juli 2015
Aanvang:
19:00 uur

Direct naar

1.

19:00 - 19:30 uur , Bé Okken

Informerende ronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Stand van zaken Wmo

  Samenvatting

  Het college informeert de raad over de stand van zaken bij de Wmo
  Nadere info: Arthur Overgoor , (0528) 291467, a.overgoor@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Giethoorn
  Voorstel: Behandelen informeren

 4. Schorsing informerende ronde

2.

19:30 - 19:45 uur , Karel Loohuis

Opening plenaire ronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening plenaire vergadering (Raadzaal)

 2. Vasstelling agenda

 3. Benoeming ombudsman en vaststelling verordening

  Samenvatting

  Het college stelt voor de heer M.A.C. van Egdom uit Hoogeveen m.i.v. 1 januari 2015 te benoemen tot Ombudsman voor de gemeente Hoogeveen en mevrouw J. Wiersma-Veenhoven uit Harkstede m.i.v. 1 januari 2015 benoemen tot plaatsvervangend Ombudsvrouw. Verder wordt voorgesteld de Ombudsverordening vast te stellen en kennis te nemen van de brief van de Ombudscommissie.
  Nadere info: Anita van Ulsen, (0528) 291557, a.van.ulsen@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, burgemeester Loohuis
  Voorstel: Benoemen ombudsman en plaatsvervangend ombudsvrouw, vaststellen Ombudsverordening en kennis nemen van de brief van de Ombudscommissie.

  Stukken
 4. Mondelinge vragen

 5. Schorsing plenaire vergadering

3.

19:45 - 20:30 uur , Martin Benjamins

Informerende ronde

Sub-agendapunten

 1. Heropening informerende ronde

 2. Spreekrecht

 3. Nieuw Hoogeveens vervoer

  Samenvatting

  Het college informeert de raad over het nieuw Hoogeveens vervoer
  Nadere info: Bert Hansma , (0528) 291250, b.hansma@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Steenbergen
  Voorstel: Behandelen informeren

 4. Sluiting informerende ronde

4.

20:30 - 20:45 uur

Pauze

5.

20:45 - 22:00 uur , Kamiel Bertels

Debatronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening debatronde

 2. Spreekrecht

 3. Afval Apart

  Samenvatting

  Het college stelt voor in te stemmen met de voortzetting en optimalisatie van het huidige inzamelsysteem. Als na 1 januari 2017 blijkt dat toch niet wordt voldaan aan de bronscheidingsdoelstelling van minimaal 65% alsnog een ander afvalinzamelsysteem invoeren.
  Verder wordt voorgesteld de gewijzigde afvalstoffenverordening vast te stellen m.b.t. het verlagen van de inzamelfrequentie van GFT naar 1 keer per vier weken in de periode van 1 november tot 1 maart.
  Nadere info: Johanna de Vries, (0528) 291631, j.de.vries@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Steenbergen
  Voorstel: Behandelen in debatronde en besluiten.

  Stukken
 4. Bespreken bestemmingsplan Zuid Rozenstraat, deelplan Rozenstraat 5

  Samenvatting

  Het college stelt voor het bestemmingsplan Zuid, deelplan Rozenstraat 5, met daarbij inbegrepen de nota van zienswijzen gewijzigd vast te stellen. Verder wordt voorgesteld bestemmingsplan voor te leggen aan de welstandscommissie. Tenslotte wordt voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen.
  Nadere info: Reinder Jacobi , (0528) 291727, r.jacobi@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in debatronde en in besluiten.

  Stukken
 5. Sluiting debatronde

6.

22:00 - 22:15 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening besluitvormend gedeelte

 2. Afval Apart

  Samenvatting

  Zie debatronde

 3. Vaststellen bestemmingsplan Zuid Rozenstraat, deelplan Rozenstraat 5

  Samenvatting

  Zie debatronde

 4. Wijziging gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

  Samenvatting

  Het college stelt voor over te gaan tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling De Wolden/Hoogeveen zoals voorgeschreven in artikel 9, jo 1, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
  Nadere info: Frank van der Meulen, (0528) 291241, f.vander.meulen@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, burgemeester Loohuis
  Voorstel: Instemmen met wijziging

  Stukken
 5. Aanpassing Re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Hoogeveen 2015

  Samenvatting

  De Re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Hoogeveen 2015 is in december 2014 vastgesteld. In de Arbeidsmarktregio Drenthe is afgesproken dat de gemeenten bij de bemiddeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet met elkaar gaan concurreren maar juist gaan samenwerken. Voor die samenwerking is het nodig dat de in de re-integratieverordening opgenomen voorzieningen ter bevordering van de bemiddeling naar betaalde arbeid in alle gemeenten gelijk zijn. Dat betekent dat enkele artikelen in de bestaande verordening technisch aangepast moeten worden.
  Nadere info: Jacob Willemsma, (0528) 291422, j.willemsma@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Vaststellen

  Stukken
 6. Vaststellen bestemmingsplan Industrieterrein De Wieken 2010

  Samenvatting

  Het college stelt voor het bestemmingsplan Industrieterrein De Wieken 2010, herziening onderdeel geluidszone industrielawaai vast te stellen. Verder wordt voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen. Er zijn op dit plan geen zienswijzen ingediend.
  Nadere info: , (0528) 291491, m.@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder
  Voorstel: Vaststellen

  Stukken
 7. Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Noord, deelplan RvR Schuinedijk

  Samenvatting

  Het college stelt voor het bestemmingsplan Buitengebied Noord, deelplan RvR Schuinedijk vast te stellen en voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen. Er zijn op dit plan geen zienswijzen ingediend.
  Nadere info: Reinder Jacobi, (0528) 291727, r.jacobi@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Vaststellen

  Stukken
 8. Bekrachtigen collegebesluit n.a.v. wob-verzoek mevrouw J. Verwijs

  Samenvatting

  Voorgesteld wordt het besluit van het college van 12 februari 2015 op het wob-verzoek van mevrouw Verwijs te bekrachtigen.
  Nadere info: Lenie ter Wal, (0528) 291605, l.ter.wal@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, burgemeester Loohuis
  Voorstel: Bekrachtigen

  Stukken
 9. Vaststelling besluitenlijst van 18 juni 2015

 10. Sluiting

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffier
Cindy Elken: tel. 0528-291201, e-mail: griffie@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken