Lees voor

Raadavond 5 februari 2015

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 05 februari 2015
Aanvang:
19:00 uur

Direct naar

1.

19:30 - 19:45 uur , Karel Loohuis

Plenaire vergadering (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening plenaire vergadering (Raadzaal)

 2. Vaststelling agenda

 3. Mondelinge vragen

 4. Schorsing plenaire vergadering

2.

19:45 - 20:45 uur , Henk Reinders

Debatronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Kadernota toezicht en handhaving 2015 – 2018

  Samenvatting

  De raad debatteert over de kadernota toezicht en handhaving 2015-2018. Deze nota bevat het beleidsmatig kader voor de handhaving van regels voor de fysieke leefomgeving en veiligheid. De kadernota biedt een visie op handhaving en een eenduidig kader voor de sturing van de uitvoering. Voor burgers en bedrijven is duidelijk hoe de gemeente haar handhavingstaak vervult.
  Nadere info: Henk Arends, tel. 0528-291596, e-mail h.arends@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: College, wethouder Steenbergen
  Voorstel: Behandelen in de debatronde en op 19 februari in besluiten

  Stukken
 4. Sluiting debatronde

3.

20:45 - 21:00 uur

Pauze

4.

21:00 - 21:15 uur , Karel Loohuis

Besluitvormende ronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Heropening

 2. Benoeming griffier

  Samenvatting

  De werkgeverscommissie van de raad stelt voor mevrouw C. Elken – van Mierlo per 1 maart 2015 voor een periode van twee jaar te benoemen als raadsgriffier van gemeente Hoogeveen.
  Nadere info: Christine ter Avest, tel. 0528-291341, e-mail c.ter.avest@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: Werkgeverscommissie van de raad, voorzitter Scheffers
  Voorstel: Benoemen

  Stukken
 3. Gunningsadvies en aanwijzing accountant

  Samenvatting

  De selectiecommissie aanbesteding accountant stelt voor in te stemmen met het gunningsadvies “Openbare Europese aanbesteding Accountant” en, onder voorbehoud van definitieve gunning, benoemen van PWC als accountant.
  Nadere info: Janet Perton, tel. 0528-291651, j.perton@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: selectiecommissie aanbesteding accountant, voorzitter Erik-Jan Kreuze

  Stukken
 4. Vaststelling besluitenlijst van 22 januari 2015

 5. Sluiting

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffie
Griffier: Jan-Pieter Wind: tel. 0528-291201, e-mail: j.p.wind@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Alma van Dooren, tel. 0528-291235, e-mail: a.j.van.dooren@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Jeen Everaarts, tel. 0528-291342, e-mail:j.everaarts@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken