Lees voor

Raadsavond 3 december 2015

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 03 december 2015
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

19:30 - 19:45 uur , Karel Loohuis

Opening plenaire vergadering met kort besluitvormend gedeelte (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Vaststelling agenda

 3. Benoeming A. Bouckaert als bestuurslid Stichting Bijeen

  Samenvatting

  Stichting Bijeen is verantwoordelijk voor het openbaar basisonderwijs in de gemeente Hoogeveen.
  In het bestuur is een vacature ontstaan, die de stichting graag wil opvullen. Met de voorgestelde benoeming van mevrouw Bouckaert wordt de vacature ingevuld.
  Nadere info: Johanna Sellis, (0528) 291489, j.sellis@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Vos
  Voorstel: benoemen

  Stukken
 4. Mondelinge vragen

 5. Schorsing plenaire vergadering

2.

19:45 - 20:30 uur , Gerard Fidom

Informatieve ronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Actieplan Hoogeveen werkt aan werk

  Samenvatting

  Het college heeft een Actieplan Hoogeveen werkt aan werk opgesteld. Daarover wordt een presentatie gegeven.
  Nadere info: Suze Gerritsma, (0528) 291714, s.gerritsma@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: behandelen in informeren

 4. Sluiting informatieve ronde

3.

20:30 - 21:00 uur , Kamiel Bertels

Debatronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Rapport rekenkamercommissie onderzoek vastgoedtransacties

  Samenvatting

  De rekenkamercommissie heeft een rapport uitgebracht naar aanleiding van haar onderzoek naar vastgoedtransacties. De raad gaat in debat over de resultaten van het rapport.
  Nadere info: Jeen Everaarts, (0528) 291342, j.everaarts@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: rekenkamercommissie, voorzitter De Haan
  Voorstel: behandelen in de debatronde en vervolgens besluiten op 17 december

  Stukken
 4. Schorsing debatronde

4.

21:00 - 21:15 uur

Pauze

5.

21:15 - 22:00 uur , Martin Benjamins

Debatronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Heropening debatronde

 2. Spreekrecht

 3. Nota grondbeleid

  Samenvatting

  Het college heeft de nota grondbeleid geactualiseerd vanwege diverse actuele ontwikkelingen. Zo is de wereld van de gebiedsontwikkeling en bouwgrondproductie de laatste jaren op vele manieren aan verandering onderhevig geweest en is de looptijd van de huidige nota grondbeleid verstreken. De nota geeft met name antwoord op de vraag hoe de ruimtelijke opgave gerealiseerd gaat worden en welke (beleids- en wettelijke) instrumenten hiervoor ingezet kunnen worden. De gedachte is dat met deze nota voor de komende jaren de basis aanwezig is om allerlei ruimtelijke ontwikkelingen en ambities goed te kunnen faciliteren.
  Nadere info: Rolf Schuring, (0528) 291443, r.schuring@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Giethoorn
  Voorstel: behandelen in debatronde en in besluiten op 17 december

  Stukken
 4. Sluiting debatronde

6.

22:00 - 22:15 uur , Karel Loohuis

Besluitvorming (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening besluitvorming

 2. Belastingverordeningen

  Samenvatting

  De tarieven van de belastingverordeningen 2016 dienen vastgesteld te worden. De tarieven vloeien voort uit de programmabegroting voor 2016, die op 5 november 2015 is vastgesteld. Het gaat om de afvalstoffenheffing, leges, lijkbezorgingsrechten, rioolheffingen, marktgelden, OZB, parkeerbelastingen, precariobelasting en de toeristenbelasting.
  Nader info: Wim Helmers, (0528) 291270, w.helmers@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: vaststellen

  Stukken
 3. Actualisatie informele zorg

  Samenvatting

  De nieuwe Wmo 2015 gaat ervan uit dat meer zorg en ondersteuning wordt geboden door mantelzorgers en vrijwilligers. Dat vraagt om het stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk op het gebied van hulp en zorg, evenals het ondersteunen en ontlasten van zwaar belaste mantelzorgers. Er is gericht beleid nodig om de ondersteuning door de directe sociale omgeving en de samenleving te bevorderen. In de nota informele zorg ‘Vinden, verbinden en versterken’ geeft het college aan hoe ze dat gaat doen. De raad wordt gevraagd met de nota in te stemmen. Op 19 november is de nota in de debatronde besproken.
  Nadere info: Arthur Overgoor, (0528) 291467, a.overgoor@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Giethoorn
  Voorstel: vaststellen

  Stukken
 4. Verlenging pilot welstand

  Samenvatting

  De pilot welstandsvrij bouwen van Het Hoogeveen Bouwpakket is succesvol en krijgt in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit een vervolg. Het opstellen van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit is met een half jaar vertraagd.
  Voorgesteld wordt de pilot welstandsvrij bouwen van Het Hoogeveen Bouwpakket te verlengen tot uiterlijk 1 juli 2016 en de benoemingstermijn van de leden van de welstandscommissie, inclusief burgerlid, te verlengen tot uiterlijk 1 juli 2016.
  Nadere info: Sandra van Slageren, (0528) 291713, s.van.slageren@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: vaststellen

  Stukken
 5. Bestemmingsplan Buitengebied

  Samenvatting

  Het bestemmingsplan Buitengebied, parapluherziening aan- en bijgebouwenregeling, wordt ter vaststelling aangeboden aan de raad. Daarnaast wordt voorgesteld om geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het bestemmingsplan geen ontwikkelmogelijkheden bevat waarvoor het vaststellen van een exploitatieplan noodzakelijk is en verplicht wordt gesteld. Dit bestemmingsplan regelt de nieuwe verruimde aan- en bijgebouwenregeling voor woningen in het buitengebied.
  Nadere info: Frank Berting, (0528) 291769, f.berting@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: vaststellen

  Stukken
 6. Vaststelling besluitenlijst 19 november

 7. Sluiting

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffier
Cindy Elken: tel. 0528-291201, e-mail: griffie@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken