Lees voor

Raadsavond 23 april 2015

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 23 april 2015
Aanvang:
18:30 uur

Direct naar

1.

18:30 - 19:30 uur , Martin Benjamins

Informerende ronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

  Samenvatting

  Het college informeert de raad over het integraal Veiligheidsplan 2015-2018.
  Met dit plan wordt invulling gegeven aan de regierol van de gemeente en de wettelijke taken van de burgemeester.
  Nadere info: Wilbert van Houten, tel. 0528-291219, e-mail w.van.houten@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: College, burgemeester Loohuis
  Voorstel: Informeren

 4. Sluiting informerende ronde

2.

19:30 - 20:00 uur , Karel Loohuis

Opening plenaire vergadering (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening plenaire vergadering

 2. Vaststelling agenda

 3. Vertrek H. Reinders als raadslid

  Samenvatting

  Vanwege zijn benoeming tot lid van Provinciale Staten van Drenthe, neemt de heer Reinders afscheid als raadslid.

 4. Installatie P. Koekoek als raadslid van de CDA fractie

  Samenvatting

  Vanwege het vertrek van H. Reinders als raadslid wordt voorgesteld de heer P. Koekoek te benoemen tot raadslid voor de fractie van het CDA.
  Nadere info: Cindy Elken, (0528)291201, griffie@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: Presidium
  Voorstel: Benoemen

 5. Benoeming M. Bakker-Maat tot opvolger van de CDA fractie

  Samenvatting

  Voorgesteld wordt om M. Bakker-Maat te benoemen als deelnemer aan de informerende- en debatronde namens het CDA.
  Nadere info: Cindy Elken, (0528)291201, griffie@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: Presidium
  Voorstel: Benoemen

  Stukken
 6. Benoeming K.F.J. Bertels als lid van het presidium en voorzitter van de informerende- en debat ronde

  Samenvatting

  Voorgesteld wordt om de heer K.F.J. Bertels te benoemen tot voorzitter van de informerende- en debatronde en samen met de raadsvoorzitter en de overige voorzitters het presidium te vormen.
  Nadere info: Cindy Elken, (0528)291201, griffie@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: het presidium, burgemeester Loohuis
  Voorstel: Benoemen

  Stukken
 7. Mondelinge vragen

 8. Schorsing

3.

20:00 - 20:15 uur

Pauze

4.

20:15 - 21:45 uur , Karel Loohuis

Debatronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening debatronde

 2. Spreekrecht

 3. Bespreken Burgerjaarverslag

  Samenvatting

  De burgemeester heeft het burgerjaarverslag uitgebracht en geeft desgewenst een toelichting. De raad kan zijn mening geven over het verslag.
  Nadere info: Bouwina Harthoorn, (0528)291323,
  b.harthoorn@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: burgemeester Loohuis
  Voorstel: Behandelen in de debatronde

  Stukken
 4. Jaarrekening 2014

  Samenvatting

  Het college stelt voor de jaarrekening 2013 vast te stellen en het resultaat te bestemmen. De vaststelling omvat de programmaverantwoording en de programmarekening.
  Nadere info: Marthijn van de Wetering, tel. 0528-291491, e-mail m.vandewetering@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in de debatronde en in besluiten

  Stukken
 5. Schorsing debatronde

5.

21:45 - 22:00 uur

Pauze

6.

22:00 - 22:30 uur , Gerard Fidom

Debatronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Heropening debatronde

 2. Spreekrecht

 3. Rapport rekenkamercommissie doorwerking aanbevelingen

  Samenvatting

  De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de doorwerking van de aanbevelingen uit zes onderzoeken. De rekenkamercommissie bespreekt de resultaten met de raad.
  Nadere info: Jeen Everaarts, tel. 0528-291342, e-mail j.everaarts@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: Rekenkamercommissie, voorzitter De Haan
  Voorstel: Behandelen in de debatronde

  Stukken
 4. Sluiting debatronde

7.

22:30 - 22:45 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening besluitvormend gedeelte

 2. Kadernota Handhaving 2015-2018

  Samenvatting

  Tijdens de raadsavonden van 5 februari en 26 maart 2015 heeft de raad het voorstel Kadernota Handhaving 2015-2018 besproken. Thans ligt het voorstel ter vaststelling voor.
  Nadere info: Henk Arends, tel. 0528-291596, e-mail h.arends@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: College, wethouder Steenbergen
  Voorstel: Vaststellen

 3. Jaarrekening 2014

  Samenvatting

  Zie debatronde

 4. Bestemmingsplan stadscentrum, deelplan wethouder Robaardstraat 2014

  Samenvatting

  Voorgesteld wordt het bestemmingsplan Stadscentrum, deelplan Weth. Robaardstraat 2 vast te stellen. Er zijn geen zienswijzen ingediend op dit bestemmingsplan. Verder wordt voorgesteld voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.
  Nadere info: Marjolein Barends, tel. 0528-291645, e-mail m.barends@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: College, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Vaststellen

  Stukken
 5. Wijziging Verordening parkeerbelastingen 2015

  Samenvatting

  Het invoeren van bel parkeren moet zijn grondslag hebben in de parkeerbelastingverordening. Om bel parkeren in Hoogeveen mogelijk te maken is de verordening op dit onderdeel aangevuld. Bovendien is het, om belparkeren mogelijk te maken, gewenst om aan te sluiten en lid te worden bij coöperatie Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) om zodoende ineens van de diensten van alle providers gebruik te kunnen maken.
  Voorgesteld wordt de aangevulde Verordening parkeerbelastingen 2015 vast te stellen. Verder wordt voorgesteld geen bedenkingen te hebben tegen aansluiting en lidmaatschap van coöperatie SHPV.
  Nadere info: Lucas Benning tel. 0528-291709, e-mail l.benning@dewoldenhoogeveen.nl
  Van wie komt de info: College, wethouder Steenbergen
  Voorstel: Vaststellen en instemmen

  Stukken
 6. Vaststelling besluitenlijst van 26 maart 2015

 7. Sluiting

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffie
Griffier:C. Elken: tel. 0528-291201, e-mail: .griffie@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Alma van Dooren, tel. 0528-291235, e-mail: griffie@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Jeen Everaarts, tel. 0528-291342, e-mail:griffie@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken