Lees voor

Raadsavond 18 september 2014

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 18 september 2014
Aanvang:
19:00 uur

Direct naar

1.

19:00 - 19:15 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Vaststelling agenda

 3. Mondelinge vragen

 4. Vaststelling besluitenlijst van 4 september 2014

 5. Schorsing besluitvormend deel

2.

19:15 - 20:15 uur , Martin Benjamins

Informeren (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Presentatie handhavingsinstrumenent sociale zekerheid

  Samenvatting

  Naar aanleiding van het verzoek van de fracties van de SP en van de PvdA en SP zal het college een presentatie houden over de handhavingsinstrumenten sociale zekerheid.
  Nadere info: Monique Vonk,(0528)291096, m.a.m.vonk@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: wethouder Vos
  Voorstel: Behandelen in informeren

 4. Presentatie project “Hoogeveen Verlicht Bewust”

  Samenvatting

  In 2012 heeft de raad het beleidsplan openbare verlichting vastgesteld. In dit plan wordt het verandertraject geschetst naar een duurzamere en efficiëntere verlichting van de openbare ruimte. Het college presenteert thans fase twee van het project “Hoogeveen Verlicht Bewust”.
  Nadere info: Rients Turkstra, tel. 0528-291629, e-mail r.e.turkstra@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Steenbergen
  Voorstel: Behandelen in informeren

  Stukken
 5. Sluiting informerend deel

3.

20:15 - 20:30 uur

Pauze

4.

20:30 - 21:00 uur , Gerard Fidom

Meningvormen (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Begroting 2014 StovoH

  Samenvatting

  De raad van toezicht van de Stichting openbaar voortgezet onderwijs Hoogeveen (StovoH)heeft de begroting 2014 goedgekeurd en ter kennisneming aan de gemeenteraad gezonden. Het college stelt voor kennis te nemen van de begroting en daarbij vast te stellen dat:
  - In de begroting voldoende aandacht is geschonken aan de kern van het openbaar voortgezet onderwijs;
  - De begroting niet in strijd is met het algemeen belang;
  - Er geen sprake is van ernstige taakverwaarlozing.
  Nadere info: Martijn Schuring, tel. 0528-291169, e-mail m.schuring@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Vos
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten.

  Stukken
 4. Jaarverslag 2013 Stichting Bijeen

  Samenvatting

  Het college stelt voor in te stemmen met de jaarrekening 2013 van stichting Bijeen.
  Nadere info:Hans van Herksen, tel. 0528-2914, e-mail h.van.herksen@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Vos
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 5. Sluiting meningvormend deel

5.

21:00 - 21:15 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Heropening besluitvormend gedeelte

 2. Begroting 2014 STOVOH

  Samenvatting

  Zie meningvormen

 3. Jaarverslag 2013 Stichting Bijeen

  Samenvatting

  Zie meningvormen

 4. Sluiting

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffie
Griffier: Jan-Pieter Wind: tel. 0528-291201, e-mail: j.p.wind@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Alma van Dooren, tel. 0528-291235, e-mail: a.j.van.dooren@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Jeen Everaarts, tel. 0528-291342, e-mail:j.everaarts@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken