Lees voor

Raadsavond 23 oktober 2014

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 23 oktober 2014
Aanvang:
19:00 uur

Direct naar

1.

19:00 - 19:15 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Vaststelling agenda

 3. Installatie J.M. Pomper tot raadslid

  Samenvatting

  Vanwege het vertrek van E.J.F.M. Gilbert als raadslid wordt voorgesteld de heer J.M. Pomper te installeren als raadslid voor de fractie van de SP.
  Nadere info: Jan-Pieter Wind, (0528)291201, j.p.wind@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: Presidium
  Voorstel: Installeren

 4. Mondelinge vragen

 5. Vaststelling besluitenlijst van 2 oktober 2014

 6. Schorsing besluitvormend gedeelte

2.

19:15 - 20:15 uur , Gerard Fidom

Informeren (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Informatie over stand van zaken AZC

  Samenvatting

  Op verzoek van de raad informeert het college de raad over de stand van zaken aangaande de plaatsing van asielzoekers.
  Nadere info: Gert Bolkesteijn, tel. 0528-291386, e-mail g.bolksteijn@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, burgemeester Loohuis
  Voorstel: Behandelen in informeren

 4. Maatregelen met tot doel het terugdringen van de werkeloosheid

  Samenvatting

  Op verzoek van het CDA laat de raad zich door het college informeren over de stand van zaken met betrekking tot het terugdringen van werkloosheid in Hoogeveen tot maximaal 2,5% boven het landelijk gemiddelde. Dit ambitieuze doel heeft het college zich gesteld in het collegeprogramma ‘Kijken in Kansen’ “Hiervoor halen we alles uit de kast en stellen we samen met ondernemers en onderwijs een lokaal actieplan op, gericht op de korte en de lange termijn.”
  Een aantal plannen zijn inmiddels voorbij gekomen zoals het plan ‘vierkant voor werk’ en toetreding tot de EDR.
  Nadere info: Geert Jansen, tel. 0528-291402, e-mail a.g.jansen@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in informeren

 5. Sluiting informerend blok

3.

20:15 - 20:30 uur

Pauze

4.

20:30 - 22:30 uur , Karel Loohuis

Meningvormen (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Beleidsplan Wmo 2015-2018 en verordening maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015

  Samenvatting

  Het college stelt voor het beleidsplan Wmo 2015-2018 en verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 vast te stellen. Het beleidsplan, de verordening en raadsvoorstellen zijn te vinden bij de raadsagenda van 2 oktober 2014
  Nadere info: Henk Fokkes, tel. 0528-291452, e-mail h.l.fokkes@hoogeveen.nl Van wie komt de info: college, wethouder Giethoorn
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

 4. Compensatie wegvallen CER-vergoeding

  Samenvatting

  Het college stelt voor een bedrag van maximaal € 200.000 beschikbaar te stellen voor een eenmalige tegemoetkoming ter compensatie van inwoners die door het wegvallen van de Compensatie Eigen Risico (CER) een aanzienlijke financiële tegenvaller hebben. Voorgesteld wordt om een wijziging in de begroting 2014 aan te brengen ten laste van de algemene middelen.
  Nadere info: Jacob Willemsma, tel. 0528-291422, e-mail j.willemsma@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Giethoorn
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 5. Zienswijze regionaal beleidsplan Nationale politie Noord-Nederland

  Samenvatting

  Het college stelt voor stelt voor kennis te nemen van het concept regionaal beleidsplan Veiligheid 2015-2018 Noord-Nederland en daarbij specifiek aandacht te hebben voor de vraag of het plan voldoende herkenbaar is en of het plan voldoende ruimte en kaders biedt om op lokaal niveau uitvoering te geven aan het eigen gemeentelijke meerjaren veiligheidsplan. Mogelijke wensen en bedenkingen worden met die van de 58 andere gemeenteraden samengebracht en meegewogen voordat het beleidsplan definitief wordt vastgesteld in het Regionaal Bestuurlijk Politieoverleg Noord-Nederland (RBPO NN). Het college stelt voor geen zienswijze in te dienen.
  Nadere info: Ella Dam, tel. 0528-291244, e-mail e.a.dam@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, burgemeester Loohuis
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 6. Sluiting meningvormend blok

5.

22:30 - 23:00 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Heropening besluitvormend gedeelte

 2. Beleidsplan Wmo 2015-2018, beleidsplan jeugdhulp 2014-2016 en beleidsplan re-integratie en participatie. Verordening maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015 en verordening Jeugdhulp Hoogeveen

  Samenvatting

  Op 2 oktober en 23 oktober 2014 heeft de raad de volgende voorstellen besproken:
  1. a. het beleidsplan Wmo 2015-2018,
  b. het beleidsplan re-integratie en participatie 2015-2018,
  c. het beleidsplan jeugdhulp 2014-2016
  2. a. de verordening maatschappelijke ondersteuning 2015
  b. de verordening Jeugdhulp Hoogeveen
  Thans liggen deze voorstellen ter besluitvorming voor

 3. Compensatie wegvallen CER-vergoeding

  Samenvatting

  Zie meningvormen

 4. Zienswijze regionaal beleidsplan Nationale politie Noord Nederland

  Samenvatting

  Zie meningvormen

 5. Vergaderstructuur

  Samenvatting

  Het presidium stelt voor in te stemmen met de gewijzigde vergaderstructuur
  Nadere info: Jan-Pieter Wind, tel. 0528-291201, e-mail j.p.wind@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: presidium, burgemeester Loohuis
  Voorstel: Behandelen in besluiten

  Stukken
 6. Vaststellen programma van eisen aanbesteding accountant

  Samenvatting

  Het presidium stelt voor in te stemmen met het programma van eisen voor de aanbesteding accountant.
  Nadere info: Jan-Pieter Wind, tel. 0528-291201, e-mail j.p.wind@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: sellectiecommissie accountant, J.H. Kreuze
  Voorstel: Behandelen in besluiten

  Stukken
 7. Bestemmingsplan ‘Stadscentrum, deelplan Grote Kerkstraat 15, 2014’

  Samenvatting

  Het college stelt voor het bestemmingsplan Stadscentrum, deelplan Grote Kerkstraat 15 met kenmerk NL.IMRO.0118.BP20148017006-VG01 gewijzigd vaststellen. Verder wordt voorgesteld geen exploitatieovereenkomst vaststellen voor dit bestemmingsplan. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen dit plan.
  Nadere info: Reinder Jacobi, tel. 0528-291727, e-mail r.jacobi@hoogeveen.nl Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Vaststellen

  Stukken
 8. Sluiting

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffie
Griffier: Jan-Pieter Wind: tel. 0528-291201, e-mail: j.p.wind@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Alma van Dooren, tel. 0528-291235, e-mail: a.j.van.dooren@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Jeen Everaarts, tel. 0528-291342, e-mail:j.everaarts@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken