Lees voor

Raadsavond 6 november 2014

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 06 november 2014
Aanvang:
16:00 uur

Direct naar

1.

16:00 - 16:15 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Vaststelling agenda

 3. Mondelinge vragen

 4. Vaststelling besluitenlijst van 23 oktober 2014

 5. Schorsing besluitvormend gedeelte

2.

16:15 - 18:30 uur , Karel Loohuis

Meningvormen (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Programmabegroting 2015 –2018

  Samenvatting

  De fractievoorzitters geven op volgorde van grootte van hun fractie in + 10 minuten hun mening over de programmabegroting 2015-2018. Na ieder betoog is er gelegenheid voor enkele vragen ter verduidelijking. Moties en amendementen kunnen worden aangekondigd. Besluitvorming daarover en over de begroting als geheel vindt plaats in het besluitvormend gedeelte.
  Tevens ligt voor de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling ambtelijke organisatie De Wolden/Hoogeveen. De raad kan hierop een zienswijze indienen. Dit kan worden betrokken bij de behandeling van de eigen begroting.
  Nadere info: Marthijn van de Wetering, (0528) 291491, m.vandewetering@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 4. Schorsing meningvormend gedeelte

3.

18:30 - 19:30 uur

Pauze

4.

19:30 - 22:00 uur , Karel Loohuis

Meningvormen (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Heropening meningvormend gedeelte

 2. Programmabegroting 2015 – 2018

  Samenvatting

  Het college reageert op de door de fracties ingebrachte meningen. Hierna volgt een tweede termijn, waarin kan worden gereageerd op hetgeen is ingebracht door de fracties en het college en worden moties en amendementen geïnventariseerd.
  Nadere info: Marthijn van de Wetering, (0528) 291491, m.vandewetering@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

 3. Sluiting meningvormend gedeelte

5.

22:00 - 22:15 uur

Pauze

6.

22:15 - 22:45 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Heropening besluitvormend gedeelte

 2. Programmabegroting 2015 – 2018

  Samenvatting

  Het college heeft voorgesteld de begroting vast te stellen. Besluitvorming over ingediende amendementen en moties en de begroting als geheel vindt in dit onderdeel plaats. Tevens kan een zienswijze worden ingediend op de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling ambtelijke organisatie De Wolden/Hoogeveen.
  Nadere info: Marthijn van de Wetering, (0528) 291491, m.vandewetering@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Besluiten

 3. Sluiting

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffie
Griffier: Jan-Pieter Wind: tel. 0528-291201, e-mail: j.p.wind@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Alma van Dooren, tel. 0528-291235, e-mail: a.j.van.dooren@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Jeen Everaarts, tel. 0528-291342, e-mail:j.everaarts@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken