Lees voor

Raadsavond 20 november 2014

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 20 november 2014
Aanvang:
19:00 uur

Direct naar

1.

19:00 - 19:30 uur , Henk Reinders

Informerende Ronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Evaluatie project Eigen Kracht

  Samenvatting

  De evaluatie heeft betrekking op het in juni 2012 vastgestelde uitvoeringsplan Eigen Kracht. Het project heeft tot doel het ontwikkelen van integrale dienstverlening aan gezinnen met meerdere problemen of een risico deze te krijgen, waarbij het optimaal inzetten van de eigen kracht van deze gezinnen en hun omgeving leidend is. De ontwikkelde werkwijze past in de gemeentelijke visie op het sociaal domein en in de visie op integrale toegang.
  Nadere info: Anneke Jonker, tel. 0528-291848, e-mail a.jonker@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Vos
  Voorstel: Behandelen in informeren

  Stukken
 4. Sluiting informerende ronde

2.

19:00 - 19:30 uur , Martin Benjamins

Informerende Ronde (Commissiekamer I)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Presentatie Meldpunt Discriminatie Drenthe

  Samenvatting

  Alle gemeenten zijn wettelijk verplicht om een onafhankelijke organisatie te hebben waar burgers discriminatie kunnen melden. In Drenthe hebben de gemeenten samen het Meldpunt Discriminatie Drenthe (MDD) opgericht (2010). Daar kunnen alle inwoners van Drenthe terecht. Het MDD is zo beschouwd een onderdeel van de gemeente en wil in samenwerking met de gemeente deze taak oppakken.
  Nadere info: Mariele Mijnlieff, tel. 06 -13582114, e-mail mmijnlieff@stamm.nl
  Van wie komt de info: Meldpunt Discriminatie Drenthe
  Voorstel: Behandelen in informeren

 4. Sluiting informerende ronde

3.

19:30 - 19:45 uur , Karel Loohuis

Opening plenaire vergadering (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Vaststelling agenda

 3. Mondelinge vragen

 4. Schorsing

4.

19:45 - 20:30 uur , Gerard Fidom

Debatronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Vaststellen Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

  Samenvatting

  Het college stelt voor het Preventie- en Handhavingsplan (PHP)vast te stellen.
  In dit plan staat op welke manier de alcoholpreventie en -handhaving vorm krijgen en welke resultaten minimaal behaald moeten worden. In het PHP is gekozen voor een combinatie van preventie én handhaving.
  Nadere info: Arie de Jong, tel. 0528-291465, e-mail a.j.de.jong@hoogeveen.nl Van wie komt de info: college, wethouder Steenbergen
  Voorstel: Nu behandelen in de debatronde en op 4 december besluiten

  Stukken
 4. Schorsing debatronde

5.

20:30 - 20:45 uur

Pauze

6.

20:45 - 22:00 uur , Bé Okken

Vervolg Debatronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Heropening debatronde

 2. Spreekrecht

 3. Onttrekking aan de openbaarheid van het Armenwerkhuispad in Hoogeveen

  Samenvatting

  Het college stelt voor het Armenwerkhuispad in Hoogeveen aan de openbaarheid te onttrekken.
  Nadere info: Henk Arends, tel. 0528-291596, e-mail h.arends@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Steenbergen
  Voorstel: Nu behandelen in de debatronde en op 4 december besluiten

  Stukken
 4. Verlenging bouwpakket Hoogeveen en benoeming leden welstandscommissie

  Samenvatting

  Het college stelt voor stelt voor het volgende vast te stellen:
  - De procedurele maatregelen uit het bouwpakket gericht op optimale dienstverlening structureel invoeren;
  - De inhoudelijke maatregelen met de belangrijkste bijdrage aan stimulering van werkgelegenheid in de bouwsector en aan verduurzaming en verbetering van de woningvoorraad voortzetten;
  - De samenwerking met de bouwend Hoogeveen voortzetten;
  - Het document Aanpassing Oplegnotitie Welstand 2007 en verlenging van de pilot tot uiterlijk 31 december 2015;
  - De benoemingstermijn van de leden van de welstandscommissie, inclusief burgerlid verlengen tot uiterlijk 31 december 2015.
  Verder stelt het college voor de huidige bestemmingsreserve ‘Stimuleringsplan Bouw Hoogeveen’ in stand te houden en voor een aantal maatregelen een beroep te doen op deze reserve. Daarnaast wordt voorgesteld de structurele exploitatielasten voor 2016 voor een aantal maatregelen voor het bedrag van € 24.000 mee te nemen in de voorjaarsnota 2016.
  Nadere info: Sandra van Slageren, tel. 0528-291713, e-mail s.van.slageren@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Nu behandelen in de debatronde en op 4 december besluiten

  Stukken
 5. Sluiting debatronde

7.

22:00 - 22:15 uur , Karel Loohuis

Besluitvorming (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening besluitvormend gedeelte

 2. Vaststelling besluitenlijst van 6 november 2014

 3. Vaststellen exploitatieplan bouwperceel met (toekomstige) openbare weg in Nieuweroord

  Samenvatting

  Voor de afronding van de laatste fase van het woningbouwproject in Nieuweroord is het noodzakelijk dat de te maken kosten voor de aankoop van het bouwperceel en de openbare weg aan de Veldraai en de opbrengsten van de verkoop van de bouwkavels worden opgenomen in een grondexploitatie.
  Het college stelt voor de baten en lasten voor deze aan- en verkoop en verdere ontwikkeling op te nemen in het complex 605 - “Nieuweroord-NW” en daarvoor de grondexploitatie vast te stellen.
  Nadere info: Tineke Kremer, tel. 0528-291134, e-mail t.kremer@hoogeveen.nl Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Vaststellen

  Stukken
 4. Sluiting

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffie
Griffier: Jan-Pieter Wind: tel. 0528-291201, e-mail: j.p.wind@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Alma van Dooren, tel. 0528-291235, e-mail: a.j.van.dooren@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Jeen Everaarts, tel. 0528-291342, e-mail:j.everaarts@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken