Lees voor

Raadsavond 15 mei 2014

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 15 mei 2014
Aanvang:
19:00 uur

Direct naar

1.

19:00 - 19:15 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Heropening besluitvormend gedeelte

 2. Vaststellen bestemmingsplan Kernen Hoogeveen, parapluherziening aan- en bijgebouwenregeling

  Samenvatting

  Zie meningvormen

 3. Sluiting besluitvormend blok

2.

19:15 - 19:30 uur , Karel Loohuis

Meningvormen (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Vaststellen bestemmingsplan Kernen Hoogeveen, parapluherziening aan- en bijgebouwenregeling

  Samenvatting

  Het college stelt voor in te stemmen met paragraaf 6.1.3 van de toelichting, waarin de ingebrachte zienswijze van commentaar is voorzien.
  Verder wordt voorgesteld in te stemmen met de staat van wijzigingen en het bestemmingsplan Kernen Hoogeveen, parapluherziening aan- en bijgebouwenregeling, met bestandskenmerk NL.IMRO.0118.2013BP8098001-VG01 gewijzigd vast te stellen.
  Tenslotte wordt voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen.
  Nadere info: Marjolein Barends, tel. 0528-291645, e-mail m.barends@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten.

  Stukken
 4. Sluiting meningvormend blok

3.

19:30 - 21:15 uur , Henk Reinders

Informeren (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Sluiting

 4. Algemene informatie gemeenschappelijke regelingen

  Samenvatting

  De Veiligheidsregio Drenthe, de Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Drenthe, de Gemeenschappelijke kredietbank, de Regionale uitvoeringsdienst Drenthe, Alescon en het Recreatieschap Drenthe hebben hun jaarstukken aan de raad gezonden. Op de ontwerpbegrotingen kan de raad een zienswijze indienen.
  Voorafgaand aan de vraag of dit zou moeten gebeuren, informeert het college nu de raad eerst in algemene zin en dan per gemeenschappelijke regeling over wat daar speelt.
  De ontvangen jaarstukken zijn als achtergrondinformatie bijgevoegd. Voorafgaand aan de raadsavond van 5 juni komt het college met een voorstel al dan niet een zienswijze in te dienen.

  Veiligheidsregio Drenthe (VRD), jaarverslag van 2013 en de ontwerpbegroting voor 2015.
  Nadere info: Ella Dam-Kok, tel. 0528-291244, e-mail e.a.dam@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, burgemeester Loohuis

  De Regionale Uitvoerings Dienst (RUD),ontwerpbegroting 2015-2018
  Nadere info: Rudolf Mud, tel. 0528-291613, e-mail r.mud@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Vos

  De Gemeentelijke Kredietbank (GKB),jaarverslag van 2013 en de conceptbegroting voor 2015.
  Nadere info: Jacob Willemsma, tel. 0528-291422, e-mail j.willemsma@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Vos

  GGD Drenthe, jaarstukken van 2013 en de beleidsbegroting voor 2015
  Nadere info: Esther Knapen, tel. 0528-291466, e-mail e.knapen@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Giethoorn

  Alescon, jaarverslag 2013 en de conceptbegroting 2015, inclusief de meerjarenraming tot 2018
  Nadere info: Willem van der Heide, tel. 0528-291285, e-mail w.vander.heide@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra

  Recreatieschap Drenthe
  Nadere info: Mineke de Jong-Bouman, tel. 0528-291717, e-mail h.j.de.jong@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Giethoorn

  Stukken
4.

21:15 - 21:30 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Vaststelling agenda

 3. Mondelinge vragen

 4. Benoeming leden commissie ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie

  Samenvatting

  Voorgesteld wordt de leden van de leden van de commissie ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie te benoemen voor de periode 2014 tot 1 januari 2015
  Nadere info: B. Halman, tel. 0528-291723, e-mail b.halman@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Benoemen.

  Stukken
 5. Vaststelling besluitenlijst van 24 april 2014

 6. Schorsing besluitvormend gedeelte

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffie
Griffier: Jan-Pieter Wind: tel. 0528-291201, e-mail: j.p.wind@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Alma van Dooren, tel. 0528-291235, e-mail: a.j.van.dooren@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Jeen Everaarts, tel. 0528-291342, e-mail:j.everaarts@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken