Lees voor

Raadsavond 3 juli 2014

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 03 juli 2014
Aanvang:
16:00 uur

Direct naar

1.

16:00 - 16:15 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Vaststelling agenda

 3. Mondelinge vragen

 4. Benoeming M. Benjamins tot voorzitter van de informerende en meningvormende blokken

  Samenvatting

  Voorgesteld wordt om de heer M. Benjamins te benoemen tot voorzitter van de informerende en meningvormende gedeelten en samen met de raadsvoorzitter en de overige voorzitters het presidium te vormen.
  Nadere info: Jan-Pieter Wind, (0528) 291201, j.p.wind@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: het presidium, burgemeester Loohuis
  Voorstel: Benoemen

  Stukken
 5. Vaststelling besluitenlijst van 19 juni 2014

 6. Schorsing besluitvormend gedeelte

2.

Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Heropening besluitvormend gedeelte

 2. Vaststelling bestemmingsplan Stadscentrum, deelplan Prins Mauritsplein

  Samenvatting

  Zie meningvormen
  Voorstel: Bestemmingsplan vaststellen

 3. Schorsing besluitvormend gedeelte

3.

16:15 - 16:30 uur , Karel Loohuis

Meningvormen (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Bestemmingsplan Stadscentrum, deelplan Prins Mauritsplein

  Samenvatting

  Voorgesteld wordt het bestemmingsplan Stadscentrum, deelplan Prins Mauritsplein 2013 met planidentificatienummer NL.IMRO.0118.2013BP8017005-VG01 van de gemeente Hoogeveen gewijzigd vast te stellen. Ook wordt voorgesteld de grondexploitatie Mauritsplein vast te stellen. Verder wordt voorgesteld akkoord te gaan met de “reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan “Stadscentrum, deelplan Prins Mauritsplein 2013”, gedeeltelijk tegemoetkomen aan een zienswijze zoals verwoord in genoemde reactienota en aan de overige zienswijzen niet tegemoetkomen.
  Nadere info: Mineke de Jong-Bouman, (0528) 291717, h.j.de.jong@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 4. Schorsing meningvormend blok

4.

16:30 - 18:45 uur , Karel Loohuis

Meningvormen (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Karel Loohuis

  Heropening meningvormend gedeelte

 2. Spreekrecht

 3. Voorjaarsnota 2015-2018

  Samenvatting

  De voorjaarsnota zet in op continuïteit en stabiliteit. Dit wordt ingegeven door de aanhoudende economische crisis, onzekerheden over de uitwerkingen van het nieuwe rijksbeleid en de aanscherping van de eigen koers. Aandachtspunten zijn de inzet op meer werkgelegenheid, een aantal grote ontwikkelingen zoals decentralisaties, samenwerking verbanden en hervormingen op welzijns-, cultuur- en sportgebied.
  De fracties geven hun mening over de voorjaarsnota 2014-2017. Moties en amendementen kunnen worden ingediend. Besluitvorming daarover en over de voorjaarsnota als geheel vindt plaats in het besluitvormend gedeelte.
  Nadere info: Marthijn van de Wetering, (0528) 291491, m.vandewetering@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 4. Schorsing meningvormend blok

5.

18:45 - 19:45 uur

Pauze

6.

19:45 - 22:15 uur

Meningvormen (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Heropening meningvormend gedeelte

 2. Voorjaarsnota 2015-2018

  Samenvatting

  Na een reactie van het college zetten de fracties de discussie over de voorjaarsnota 2015-2018 voort.
  Nadere info: Marthijn van de Wetering, (0528) 291491, m.vandewetering@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

 3. Sluiting meningvormend blok

7.

22:15 - 22:45 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Heropening besluitvormend gedeelte

 2. Voorjaarsnota 2015-2018

  Samenvatting

  Zie Meningvormen

 3. Sluiting

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffie
Griffier: Jan-Pieter Wind: tel. 0528-291201, e-mail: j.p.wind@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Alma van Dooren, tel. 0528-291235, e-mail: a.j.van.dooren@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Jeen Everaarts, tel. 0528-291342, e-mail:j.everaarts@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken