Lees voor

Raadsavond 16 januari 2014

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 16 januari 2014
Aanvang:
20:00 uur

Direct naar

1.

20:00 - 20:15 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Vaststelling agenda

 3. Mondelinge vragen

 4. Vaststelling besluitenlijst van 19 december 2013

 5. Schorsing besluitvormend gedeelte

2.

20:15 - 21:15 uur , Karel Loohuis

Meningvormen (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Voorstel ‘Afval anders’

  Samenvatting

  Tijdens de raadsavond van 19 december 2013 is de raad geïnformeerd over het voorstel ‘Afval anders’, met als doelstelling om naast een kostenbesparing te komen tot een betere afvalscheiding aan de bron en te voldoen aan de landelijke eisen. Thans wordt voorgesteld om:
  - Kennis te nemen van de ‘Eindevaluatie Afval anders’ d.d. 27 september 2013;
  - In te stemmen met continuering van de proef ‘Afval anders’ in Wolfsbos en het starten van twee nieuwe proeven in een andere wijk van Hoogeveen en een dorp/buitengebied;
  - Samen met Area de verdere voorbereiding (incl. financiering) voor een eventuele gemeentebrede invoering van ‘Afval anders’ per 1 januari 2015 voor te bereiden;
  - De 3 proeven in september 2014 te evalueren, waarna in de herfst van 2014 definitieve besluitvorming over gemeentebrede invoering van ‘Afval anders’ in 2015 kan plaatsvinden.
  Nadere info: Rene van der Kooij, (0528) 291671, r.van.der.kooij@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Eerenstein
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten.

  Stukken
 4. Schorsing meningvormend deel

3.

21:15 - 21:30 uur

Pauze

4.

21:30 - 22:15 uur , Mark Tuit

Meningvormen (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Heropening meningvormend gedeelte

 2. Spreekrecht

 3. Goedkeuren begroting 2014 Stichting Bijeen

  Samenvatting

  Het college stelt voor de begroting 2014 van de Stichting Bijeen goed te keuren en kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2014-2017.
  Nadere info: Hans van Herksen, (0528) 291405, h.van.herksen@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Bargeman
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 4. Wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden in verband met invoering werkkostenregeling per 1 januari 2014

  Samenvatting

  Het college stelt voor de Werkkostenregeling (WKR) met ingang van 1 januari 2014 van toepassing te verklaren op de rechtspositie van wethouders, raads- en commissieleden en hiervoor de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden te wijzigen.
  Nadere info: Jannie Wanders, (0528) 291337, j.wanders@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, burgemeester Loohuis
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 5. Sluiting meningvormend blok

5.

22:15 - 22:30 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Heropening besluitvormend gedeelte

 2. Voorstel ‘Afval anders’

  Samenvatting

  Zie meningvormen

 3. Goedkeuren begroting 2014 Stichting Bijeen

  Samenvatting

  Zie meningvormen

 4. Wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden in verband met invoering werkkostenregeling per 1 januari 2014

  Samenvatting

  Zie meningvormen

 5. Sluiting

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffie
Griffier: Jan-Pieter Wind: tel. 0528-291201, e-mail: j.p.wind@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Alma van Dooren, tel. 0528-291235, e-mail: a.j.van.dooren@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Jeen Everaarts, tel. 0528-291342, e-mail:j.everaarts@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken