Lees voor

Raadsavond 13 februari 2014

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 13 februari 2014
Aanvang:
19:00 uur

Direct naar

1.

19:00 - 19:15 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Vaststelling agenda

 3. Mondelinge vragen

 4. Vaststelling besluitenlijst van

 5. Schorsing besluitvormend gedeelte

2.

19:15 - 20:00 uur , Karel Loohuis

Meningvormen (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Kadernota cultuur en stand van zaken samenwerking vijf culturele instellingen

  Samenvatting

  Op 30 januari heeft het college de raad geïnformeerd over het voorstel om het Kader cultuur vast te stellen en kennis te nemen van de uitwerking en ambities van de vijf professionele culturele instellingen. Thans ligt het voorstel ter meningvorming en besluitvorming voor.
  Nadere info: Johanna Sellis, (0528) 291489, j.sellis@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Bargeman
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten.

  Stukken
 3. Schorsing meningvormend blok

3.

20:00 - 20:15 uur

Pauze

4.

20:15 - 22:15 uur , Ellen van Heugten-Steenbergen

Meningvormen (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Heropening meningvormend gedeelte

 2. Spreekrecht

 3. Vaststellen bijdrage aan jeugdsport en -cultuurfonds

  Samenvatting

  Het college stelt voor om in te stemmen met een begrotingswijziging voor het ondersteunen van het jeugd sport- en cultuurfonds in Hoogeveen ter hoogte van € 70.000 en dit ten laste te brengen van de algemene reserve
  Nadere info: Martijn Schuring, (0528) 291169, m.schuring@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Smid.
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten.

  Stukken
 4. Verlenging Hoogeveens Bouwpakket

  Samenvatting

  Het college stelt de raad voor om in te stemmen met:
  - Verlenging van de looptijd van het Hoogeveen bouwpakket tot 1 januari 2015;
  - Aanpassing van de Legesverordening 2014;
  - De Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014;
  - Aanpassing van de Verordening Stimuleringslening particuliere woningverbetering.
  Nadere info:Sandra van Slageren, (0528) 291713, s.van.slageren@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra.
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten.

  Stukken
 5. Bestemmingsplan Parapluherziening Buitengebied, Ruimte voor Ruimte

  Samenvatting

  Het college stelt voor:
  1. Instemmen met de nota zienswijzen, waarin de zienswijzen van een gemeentelijke reactie zijn
  voorzien;
  2. Instemmen met de Staat van wijzigingen en bestemmingsplan “Parapluherziening Buitengebied,
  Ruimte voor Ruimte” vaststellen;
  3. Geen exploitatieplan vaststellen.
  Nadere info: Ruud Kranenberg, (0528) 291372, r.kranenberg@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra.
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten.

  Stukken
 6. Gemeenschappelijke regeling Bestuursdienst De Wolden/Hoogeveen

  Samenvatting

  Op 30 januari heeft het college de raad geïnformeerd over het voorstel
  om het college en de burgemeester toestemming te verlenen tot het aangaan van een Gemeenschappelijke regeling met de gemeente De Wolden voor het uitvoeren van de ambtelijke taken ten behoeve van beide gemeenten en de bestuursorganen daarvan. Thans ligt het voorstel ter meningvorming en besluitvorming voor.
  Nadere info: Wilbert van Houten, (0528) 291219, w.a.van.houten@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, burgemeester Loohuis.
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten.

  Stukken
 7. Sluiting meningvormend blok

5.

20:15 - 22:15 uur , Mark Tuit

Meningvormen (Commissiekamer I)

Sub-agendapunten

 1. Heropening meningvormend gedeelte

 2. Spreekrecht

 3. Milieujaarverslag 2013 en Milieuprogramma 2014

  Samenvatting

  Het college stelt voor kennis te nemen van het het Milieujaarverslag 2013. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de uitgevoerde activiteiten, zoals opgenomen in het milieuprogramma 2013. Tevens wordt voorgesteld het Milieuprogramma 2014 vast te stellen. Hierin staan de ambities en doelstellingen uit de Milieuvisie uitgewerkt in concrete activiteiten die in 2014 worden uitgevoerd.
  Nadere info: Johanna de Vries, (0528) 291631, j.h.de.vries@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Eerenstein
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten.

  Stukken
 4. Samenwerking in de afvalwaterketen tussen gemeenten en het waterschap Reest en Wieden

  Samenvatting

  Het college stelt voor in te stemmen met met het verlengen van de planperiode van het huidige verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP 2010-2014) van de gemeente Hoogeveen tot eind 2015 in verband met het opstellen van een regionaal afvalwaterketenplan.
  Nadere info: Maaike Hamstra, (0528) 291610, m.hamstra@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Eerenstein.
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten.

  Stukken
 5. Sluiting meningvormend blok

6.

22:15 - 22:45 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Heropening besluitvormend gedeelte

 2. Kadernota cultuur en stand van zaken samenwerking vijf culturele instellingen

  Samenvatting

  Zie meningvormen

 3. Vaststellen bijdrage aan jeugdsport en -cultuurfonds

  Samenvatting

  Zie meningvormen

 4. Verlenging Hoogeveens Bouwpakket

  Samenvatting

  Zie meningvormen

 5. Bestemmingsplan Parapluherziening Buitengebied, Ruimte voor Ruimte

  Samenvatting

  Zie meningvormen

 6. Gemeenschappelijke regeling Bestuursdienst De Wolden/Hoogeveen

  Samenvatting

  Zie meningvormen

 7. Milieujaarverslag 2013 en Milieuprogramma 2014

  Samenvatting

  Zie Meningvormen

 8. Samenwerking in de afvalwaterketen tussen gemeenten en het waterschap Reest en Wieden

  Samenvatting

  Zie meningvormen

 9. Eerste wijziging Legesverordening 2014

  Samenvatting

  Het college stelt voor om in te stemmen met de eerste wijziging van de Legesverordening 2014. Dit is het gevolg van een wijziging in de Paspoortwet en het Besluit paspoortgelden en treedt in werking op 9 maart 2014.
  Nadere info: Wim Helmers, (0528) 291270, w.r.j.helmers@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra.
  Voorstel: Behandelen in besluiten.

  Stukken
 10. Vaststelling grondexploitatie plan Koster Nieuwlande

  Samenvatting

  Het college stelt voor om de grondexploitatie plan Koster Nieuwlande vast te stellen. De bestemming is gewijzigd met een wijzigingsplan, waartegen geen zienwijzen zijn ingediend.
  Nadere info: Erwin Kuipers, (0528) 291715, e.kuipers@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra.
  Voorstel: Behandelen in besluiten.

  Stukken
 11. Sluiting

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffie
Griffier: Jan-Pieter Wind: tel. 0528-291201, e-mail: j.p.wind@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Alma van Dooren, tel. 0528-291235, e-mail: a.j.van.dooren@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Jeen Everaarts, tel. 0528-291342, e-mail:j.everaarts@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken