Lees voor

Raadsavond 4 december 2014

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 04 december 2014
Aanvang:
18:30 uur

Direct naar

1.

18:30 - 19:30 uur , Bé Okken

Informatieve ronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Ontwikkelingen bij de vijf culturele instellingen

  Samenvatting

  Het college informeert de raad over de stand van zaken aangaande de samenwerking tussen de vijf culturele instellingen in Hoogeveen.
  Nadere info: Jaap van Oostrum, tel. 0528-291464, e-mail j.van.oostrum@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Giethoorn
  Voorstel: Behandelen in informeren.

 4. Sluiting informatieve ronde

2.

19:30 - 19:45 uur , Karel Loohuis

Opening plenaire vergadering (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Vaststelling agenda

 3. Mondelinge vragen

 4. Schorsing

3.

19:45 - 20:45 uur , Henk Reinders

Eerste Debatronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Verordeningen Participatiewet

  Samenvatting

  In verband met de invoering van de Participatiewet in 2015, stelt het college voor om de volgende vier verordeningen vast te stellen:
  - Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
  - Re-integratieverordening Participatiewet 2015
  - Verordening individuele inkomens- en studietoeslag 2015
  - Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015
  Nadere info: Herman Voss, tel. 0528-291097, e-mail h.j.voss@hoogeveen.nl Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Nu behandelen in de debatronde en op 18 december besluiten

  Stukken
 4. Schorsing debatronde

4.

20:45 - 21:00 uur

Pauze

5.

21:00 - 21:30 uur , Martin Benjamins

Tweede Debatronde (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Overheveling buitenonderhoud en aanpassingen schoolgebouwen primair onderwijs

  Samenvatting

  Het college stelt voor de vernieuwde verordening ‘Voorzieningen huisvesting onderwijs’ vast te stellen. Dit is nodig in verband met de overheveling van taken door het rijk naar gemeenten.
  Nadere info: Herman Knobbout, tel. 0528-291445, e-mail h.h.knobbout@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Steenbergen
  Voorstel: Nu behandelen in de debatronde en op 18 december besluiten

  Stukken
 4. Sluiting meningvormend blok

6.

21:30 - 22:00 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Vaststelling besluitenlijst van 20 november 2014

 3. Vaststelling Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

  Samenvatting

  Op 20 november heeft de raad gedebatteerd over dit onderwerp en thans ligt het voorstel ter besluitvorming voor.
  Nadere info: Arie de Jong, tel. 0528-291465, e-mail a.j.de.jong@hoogeveen.nl Van wie komt de info: college, wethouder Steenbergen
  Voorstel: Vaststellen

 4. Onttrekking aan de openbaarheid van het Armenwerkhuispad in Hoogeveen

  Samenvatting

  Op 20 november heeft de raad gedebatteerd over dit onderwerp en thans ligt het voorstel ter besluitvorming voor.
  Nadere info: Henk Arends, tel. 0528-291596, e-mail h.arends@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Steenbergen
  Voorstel: Vaststellen

  Stukken
 5. Verlenging bouwpakket Hoogeveen en benoeming leden welstandscommissie

  Samenvatting

  Op 20 november heeft de raad gedebatteerd over dit onderwerp en thans ligt het voorstel ter besluitvorming voor.
  Nadere info: Sandra van Slageren, tel. 0528-291713, e-mail s.van.slageren@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Vaststellen

  Stukken
 6. Belastingverordeningen

  Samenvatting

  Het college stelt voor de belastingverordeningen 2015 vast te stellen conform de in de programmabegroting vastgestelde bedragen. Het gaat om:
  - Afvalstoffenheffing met tarieventabel
  - Rioolheffingen
  - Onroerende-zaakbelastingen
  - Lijkbezorgingsrechten met tarieventabel
  - Marktgelden
  - Legesverordening met tarieventabel
  - Parkeerbelastingen met tarieventabel en kostenbesluit
  - Precariobelasting met tarieventabel
  - Toeristenbelastingen
  Nadere info: Wim Helmers, (0528) 291270, w.r.j.helmers@hoogeveen.nl.
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra.
  Voorstel: Vaststellen

  Stukken
 7. Intrekking voorbereidingsbesluit Erflanden, woongebied gelegen tussen Koningspage, Eikepage en Boommarter

  Samenvatting

  Het college stelt voor te verklaren dat het voorbereidingsbesluit Erflanden, woongebied gelegen tussen Koningspage, Eikepage en Boommarter van 10 maart 2014, zoals dit plangebied op de bij het besluit behorende situatietekening met reg.nr. NL.IMRO.0118.2014VB8020001-VG01 is aangegeven, met bijbehorende bestanden wordt ingetrokken en daarmee komt te vervallen en te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na de dag van publicatie.
  Nadere info: Marjolein Barends, tel. 0528-291645, e-mail m.barends@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Vaststellen

  Stukken
 8. Wijziging verordening en benoeming leden Rekenkamercommissie Hoogeveen

  Samenvatting

  Het presidium stelt voor de gewijzigde verordening gemeentelijke rekenkamercommissie vast te stellen en te herbenoemen in de rekenkamercommissie:
  Drs. E. de Haan te Hoogezand (voorzitter);
  F. Galesloot te Deventer (lid) en
  M. Visser te Haren (lid).
  Nadere info: Jan-Pieter Wind, tel. 0528-291210, e-mail j.p.wind@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: Presidium
  Voorstel: Vaststellen

  Stukken
 9. Wijziging nr. 6 van de programmabegroting 2014

  Samenvatting

  Het college stelt voor de begrotingswijziging vast te stellen. De wijziging vloeit voort uit de op 5 juni 2014 behandelde ontwerpbegroting 2014 voor de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe.
  Nadere info: Marthijn van de Wetering, tel. 0528-291491, e-mail m.vandewetering@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Vaststellen

  Stukken
 10. Sluiting

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens de informerende- en de debatronde. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel.14 0528.

Griffie
Griffier: Jan-Pieter Wind: tel. 0528-291201, e-mail: j.p.wind@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Alma van Dooren, tel. 0528-291235, e-mail: a.j.van.dooren@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Jeen Everaarts, tel. 0528-291342, e-mail:j.everaarts@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken