Lees voor

Raadsavond 24 april 2014

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 24 april 2014
Aanvang:
19:00 uur

Direct naar

1.

19:00 - 19:15 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Vaststelling agenda

 3. Mondelinge vragen

 4. Diverse benoemingen

  Samenvatting

  In overleg met vertegenwoordigers van de fracties wordt voorgesteld voorzitters te benoemen voor de informerende en meningvormende gedeelten van de raadsvergadering. Zij vormen tevens met de raadsvoorzitter het presidium. Ook wordt voorgesteld de leden van de bezwaarschriftencommissie te herbenoemen.
  Nadere info: J.P. Wind, tel. 0528-291201, e-mail j.p.wind@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: fracties
  Voorstel: Benoemen.

  Stukken
 5. Vaststelling besluitenlijst van 17 april 2014

 6. Schorsing besluitvormend gedeelte

2.

19:15 - 20:30 uur , Karel Loohuis

Meningvormen (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Spreekrecht

 3. Bespreken jaarverslag 2013 bezwaarschriftencommissie

  Samenvatting

  Het college heeft op 24 maart 2014 besloten akkoord te gaan met het voorstel om kennis te nemen van het jaarverslag 2013 van de bezwaarschriftencommissie. Het college neemt de aanbevelingen in dit rapport over, bedankt de commissie voor het werk gedurende 2013 en informeert de raad over haar standpunt.
  Nadere info: Albert Middelveld, tel. 0528-291240, e-mail a.middelveld@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, burgemeester Loohuis
  Voorstel: Behandelen in meningvormen.

  Stukken
 4. Bespreken burgerjaarverslag

  Samenvatting

  De burgemeester heeft het burgerjaarverslag uitgebracht en geeft desgewenst een toelichting. De raad kan zijn mening geven over het verslag.
  Nadere info: Bouwina Harthoorn, (0528)291323,
  e.b.harthoorn-steenbergen@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: burgemeester Loohuis
  Voorstel: Behandelen in meningvormen

  Stukken
 5. Vaststellen jaarrekening 2013

  Samenvatting

  Het college stelt voor de jaarrekening 2013 vast te stellen en het resultaat te bestemmen. De vaststelling omvat de programmaverantwoording en de programmarekening.
  Nadere info: Marthijn van de Wetering, tel. 0528-291491, e-mail m.vandewetering@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten.

  Stukken
 6. Sluiting meningvormend blok

3.

20:30 - 20:45 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Heropening besluitvormend gedeelte

 2. Vaststellen jaarrekening 2013

  Samenvatting

  Zie meningvormen

 3. Sluiting

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffie
Griffier: Jan-Pieter Wind: tel. 0528-291201, e-mail: j.p.wind@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Alma van Dooren, tel. 0528-291235, e-mail: a.j.van.dooren@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Jeen Everaarts, tel. 0528-291342, e-mail:j.everaarts@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken