Lees voor

Raadsavond 17 april 2014

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 10 april 2014
Aanvang:
19:00 uur

Direct naar

1.

19:00 - 21:00 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Vaststelling agenda

 3. Benoeming wethouders

  Samenvatting

  De fracties van CDA, Gemeentebelangen en ChristenUnie hebben na de verkiezingen onderhandeld over de vorming van een nieuw college. Zij hebben overeenstemming bereikt over wat het nieuwe college op hoofdlijnen moet doen, welke personen het nieuwe college moeten vormen en hoe de taakverdeling tussen de collegeleden moet zijn. Zij stellen voor tot wethouder van de gemeente Hoogeveen te benoemen:
  A.W. Hiemstra, H.B. Giethoorn, J.H. Steenbergen en G. Vos.
  De formateur zal een korte toelichting geven. Daarna kunnen de fracties reageren op het voorstel en het collegeprogramma.
  Nadere info: J.P. Wind, tel. 0528-291201, e-mail j.p.wind@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: fracties CDA, Gemeentebelangen en ChristenUnie
  Voorstel: wethouders benoemen.

  Stukken
 4. Installatie raadsleden

  Samenvatting

  Nadat de wethouders hun benoeming hebben aanvaard, treden zij direct in functie en vervalt hun raadslidmaatschap. De commissie voor de geloofsbrieven geeft de bevindingen van haar onderzoek naar de opvolgers van de juist benoemde wethouders weer. Daarna gaat de voorzitter over tot het afnemen van de eed of belofte van W.L. M. Mastwijk-Beekhuijzen, H. Reinders, H.G. Prins-Vosmeijer en J. Bekkering waarmee zij zijn geïnstalleerd als raadslid.

 5. Benoeming deelnemers aan de informerende en meningvormende gedeelten van de raadsavond

  Samenvatting

  De fracties stellen voor als deelnemer aan de informerende en meningvormende gedeelten van de raadsavond te benoemen:
  CDA: P. Koekoek
  Gemeentebelangen: G. Vos-Baas
  SP: geen
  PvdA: S.M. van Eck
  ChristenUnie: J.L. Top-de Jong
  VVD: A.A. Steenbergen
  D66: J.F. Prakken
  GroenLinks: B.T.H. Buskes
  Nadere info: J.P. Wind, tel. 0528-291201, e-mail j.p.wind@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: de fracties.
  Voorstel: deelnemers benoemen.

 6. Vaststellen van de besluitenlijsten van 13 februari, 25 maart en 27 maart 2014.

 7. Sluiting

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffie
Griffier: Jan-Pieter Wind: tel. 0528-291201, e-mail: j.p.wind@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Alma van Dooren, tel. 0528-291235, e-mail: a.j.van.dooren@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Jeen Everaarts, tel. 0528-291342, e-mail:j.everaarts@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken