Lees voor

Raadsavond 3 oktober 2013

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 03 oktober 2013
Aanvang:
19:00 uur

Direct naar

1.

20:15 - 20:30 uur

Pauze

2.

20:30 - 22:00 uur , Ellen van Heugten

Meningvormen (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Vaststellen Beleidsnotitie recreatie en toerisme (Gastvrij Hoogeveen)

  Samenvatting

  Het college stelt voor de Beleidsnotitie recreatie en toerisme (Gastvrij Hoogeveen) vast te stellen. Op de conceptnotitie is een inspraakreactie binnengekomen. De reactie van het college hierop is bijgevoegd.
  Nadere info: Jaap Gernaat, (0528) 291473, j.a.g.gernaat@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Eerenstein
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 2. Vaststellen Verordening winkeltijden Hoogeveen 2013

  Samenvatting

  Het college stelt voor een verordening vast te stellen tot regulering van de winkeltijden, waarbij met betrekking tot het aantal koopzondagen geen wijziging wordt voorgesteld, maar waarbij voor een aantal soorten winkels een vrijstelling wordt geregeld. Dat betreft winkels die tot 1 juli 2013 onder het Vrijstellingenbesluit winkeltijdenwet vielen. Tevens wordt voorgesteld dat voor de dienstverlening in het kader van deze verordening in de legesverordening een tarief wordt bepaald.
  Nadere info: Albert Middelveld, (0528) 291240, a.middelveld@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 3. Vaststellen Bestemmingsplan Buitengebied Zuid, deelplan Verlengde Hoogeveense Vaart 2012

  Samenvatting

  Het college stelt voor in te stemmen met de reactienota en daarmee paragraaf 8.2 van de toelichting, waarin de zienswijzen van commentaar zijn voorzien en de “Staat van Wijzigingen”; het bestemmingsplan "Buitengebied Zuid, deelplan Verlengde Hoogeveense Vaart 2012 vast stellen en geen exploitatieplan vast stellen voor het bestemmingsplan Buitengebied Zuid, deelplan Verlengde Hoogeveense Vaart 2012.
  Nadere info: Marien Tijssen, (0528) 291854, m.tijssen@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 4. Spreekrecht

 5. Opening

 6. Sluiting meningvormend blok

3.

20:30 - 22:00 uur , Jan Stoefzand

Meningvormen (Commissiekamer I)

Sub-agendapunten

 1. Ontwerpbegroting 2014 en jaarverslag/jaarrekening 2012 Veiligheidsregio Drenthe

  Samenvatting

  Het college stelt voor op de ontwerpbegroting 2014 van de Veiligheidsregio Drenthe een zienswijze in te dienen die inhoudt dat de lijn 5% bezuinigen in 2014 en 2015 en nullijn vanaf 2015 wordt gehandhaafd; de gemeente haar dekking om voor maximaal € 109.000,- in te brengen aan (overhead)personeel kan realiseren en eventuele nog aan te brengen technische aanpassingen en begrotingswijzigingen niet tot een negatieve bijstelling leiden voor de te betalen bijdrage in 2014 en verder.
  Het college stelt verder voor de jaarrekening en het jaarverslag 2012 voor kennisgeving aan te nemen.
  Nadere info: Ella Dam, (0528) 291244, e.a.dam@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, burgemeester Loohuis
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 2. Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe

  Samenvatting

  Het college stelt voor om uit de huidige gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe te treden en toestemming aan het college te verlenen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2014.
  Nadere info: Ella Dam, (0528) 291244, e.a.dam@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, burgemeester Loohuis
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 3. Jaarverslag en jaarrekening 2012 Stichting openbaar voortgezet onderwijs Hoogeveen

  Samenvatting

  Het college stelt voor kennis te nemen van het door STOVOH vastgestelde jaarverslag, omdat het verslag in voldoende mate weergeeft op welke wijze aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs voortgezet onderwijs aandacht is geschonken, het verslag geen strijd oplevert met het algemeen belang, er geen sprake is van ernstige taakverwaarlozing, zodat er nu geen aanleiding is maatregelen te treffen om de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen door zelf te voorzien in het bestuur van de scholen.
  Nadere infor: Marthijn Schuring, (0528) 291169. m.schuring@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Bargeman
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 4. Spreekrecht

 5. Sluiting meningvormend blok

 6. Opening

4.

22:00 - 22:30 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Vaststellen Verordening winkeltijden Hoogeveen 2013

  Samenvatting

  Zie meningvormen.

 2. Ontwerpbegroting 2014 en jaarverslag/jaarrekening 2012 Veiligheidsregio Drenthe

  Samenvatting

  Zie meningvormen.

 3. Vaststellen Beleidsnotitie recreatie en toerisme

  Samenvatting

  Zie meningvormen.

 4. Jaarverslag en jaarrekening 2012 Stichting openbaar voortgezet onderwijs Hoogeveen

  Samenvatting

  Zie meningvormen.

 5. Bestemmingsplan Buitengebied Zuid

  Samenvatting

  Zie meningvormen.

 6. Vaststelling Advies lokale publieke media instelling (omroep Hoogeveen)

  Samenvatting

  Het college stelt voor het commissariaat voor de media te adviseren dat de lokale omroep Radio Hoogeveen voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt.
  Nadere info: Esther Knapen, (0528) 291466, e.knapen@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Bargeman
  Voorstel: Behandelen in besluiten

  Stukken
 7. Wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe

  Samenvatting

  Zie meningvormen.

 8. Heropening besluitvormend gedeelte

 9. Sluiting

5.

19:00 - 19:15 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Mondelinge vragen

 2. Vaststelling besluitenlijst van

 3. Vaststelling agenda

 4. Schorsing besluitvormend gedeelte

 5. Opening

6.

19:15 - 20:15 uur , Mark Tuit

Informeren (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Presentatie ontwikkelingen bouwpakket Hoogeveen

  Samenvatting

  Het college presenteert recente ontwikkelingen met betrekking tot het bouwpakket Hoogeveen.
  Nadere info: Sanda van Slageren, (0528) 291713, s.van.slageren@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in informeren

 2. Presentatie ontwikkelingen Mauritsplein

  Samenvatting

  Het college presenteert recente ontwikkelingen met betrekking tot het Mauritsplein.
  Nadere info: Erwin Kuipers, (0528) 291715, e.kuipers@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in informeren

 3. Opening

 4. Sluiting informerend blok

 5. Spreekrecht

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffie
Griffier: Jan-Pieter Wind: tel. 0528-291201, e-mail: j.p.wind@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Alma van Dooren, tel. 0528-291235, e-mail: a.j.van.dooren@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Jeen Everaarts, tel. 0528-291342, e-mail:j.everaarts@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken