Lees voor

Raadsavond 17 oktober 2013

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 17 oktober 2013
Aanvang:
19:00 uur

Direct naar

1.

20:30 - 20:45 uur

Pauze

2.

20:45 - 22:15 uur , Ellen van Heugten

Meningvormen (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Vaststellen bestemmingsplan Fluitenberg, deelplan uitbreiding woningbouw 2011

  Samenvatting

  Aan de orde is het bestemmingsplan Fluitenberg, deelplan uitbreiding woningbouw 2011. Op het ontwerpplan zijn vijftien zienswijzen ingebracht. Het college stelt voor in te stemmen met de nota zienswijzen, waarin de zienswijzen van een gemeentelijke reactie zijn voorzien; in te stemmen met de Staat van wijzigingen en het bestemmingsplan “Fluitenberg, deelplan uitbreiding woningbouw 2011” vast te stellen; in te stemmen met de bijlage beeldkwaliteit en de beeldkwaliteit voor het plangebied als herziening van de welstandnota vaststellen en geen exploitatieplan vast te stellen.
  Nadere info: Ruud Kranenberg, (0528) 291372, r.kranenberg@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten.

  Stukken
 2. Al dan niet indienen zienswijze op ontwerpbegroting 2014 Alescon

  Samenvatting

  Het college stelt voor kennis te nemen van de beleidsbegroting Alescon 2014-2017 en Alescon te laten weten geen zienswijze in te dienen vanwege het ontbreken van beleidswijzigingen en het ontbreken van realiteitswaarde in de jaarschijven 2015 en verder.
  Nadere info: Geert Jansen, (0528) 291402, a.g.jansen@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Smid
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten.

  Stukken
 3. Spreekrecht

 4. Sluiting meningvormend blok

 5. Opening

3.

19:15 - 20:30 uur , Mark Tuit

Informeren (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Presentatie regionaal transitiearrangement jeugdzorg

  Samenvatting

  Het college geeft informatie over de totstandkoming van een regionaal transitiearrangement jeugdzorg. Hierover zal na de begrotingsbehandeling nog een raadsvoorstel volgen dat tot besluitvorming leidt.
  Nadere info: Ria Hogervorst (0528) 291437, r.hogervorst@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Bargeman
  Voorstel: Behandelen in informeren.

 2. Presentatie zorgcoördinatie

  Samenvatting

  Het college geeft de raad inzicht in de wijze waarop de zorgcoördinatie in het sociaal domein vorm krijgt.
  Nadere info: Ineke Stolmeijer, (0528) 291416, k.j.h.stolmeijer@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Bargeman
  Voorstel: Behandelen in informeren.

 3. Opening

 4. Spreekrecht

 5. Sluiting informerend blok

4.

22:15 - 22:45 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Al dan niet indienen zienswijze op ontwerpbegroting 2014 Alescon

  Samenvatting

  Zie meningvormen.

 2. Vaststellen bestemmingsplan Fluitenberg, deelplan uitbreiding woningbouw 2011

  Samenvatting

  Zie meningvormen.

 3. Vaststellen Beleidsnotitie recreatie en toerisme

  Samenvatting

  Vaststellen Beleidsnotitie recreatie en toerisme (Gastvrij Hoogeveen) Het college stelt voor de Beleidsnotitie recreatie en toerisme (Gastvrij Hoogeveen) vast te stellen. Op de conceptnotitie is een inspraakreactie binnengekomen. De reactie van het college hierop is bijgevoegd. Het voorstel is op 3 oktober behandeld in meningvormen.
  Nadere info: Jaap Gernaat, (0528) 291473, j.a.g.gernaat@hoogeveen.nl Van wie komt de info: college, wethouder Eerenstein
  Voorstel: Behandelen in besluiten

  Stukken
 4. Heropening besluitvormend gedeelte

 5. Sluiting

5.

19:00 - 19:15 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Mondelinge vragen

 2. Schorsing besluitvormend gedeelte

 3. Opening

 4. Vaststelling agenda

 5. Vaststelling besluitenlijst van 3 oktober 2013

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffie
Griffier: Jan-Pieter Wind: tel. 0528-291201, e-mail: j.p.wind@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Alma van Dooren, tel. 0528-291235, e-mail: a.j.van.dooren@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Jeen Everaarts, tel. 0528-291342, e-mail:j.everaarts@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken