Lees voor

Raadsavond 16 mei 2013

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 16 mei 2013
Aanvang:
19:00 uur

Direct naar

1.

19:00 - 19:15 uur

Pauze

2.

21:00 - 22:15 uur , Jan Stoefzand

Meningvormen (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Vaststelling werkelijke uitgaven en inkomsten

  Samenvatting

  Het college stelt voor het overzicht vast te stellen van de definitieve, werkelijke uitgaven en inkomsten openbaar basisonderwijs en openbaar speciaal onderwijs over de periode 2006 tot en met 2010.
  De gemeente heeft in haar rol van bestuurder van de openbare scholen rekening te houden met de overschrijdingsregeling. Als ze meer geld uitgeeft dan dat zij aan rijksvergoeding ontvangt, dan dienen de extra uitgaven naar rato ook beschikbaar gesteld te worden aan het bijzonder onderwijs. De financiële berekening over de 5 jaarlijkse periode 2006 tot en met 2010 leidt niet tot een overschrijding en er hoeft geen doorbetaling plaats te vinden. Het overschrijdingspercentage kan dus op 0 % worden vastgesteld.
  Nader info, Hans van Herksen, tel. (0528) 291405, H.van.Herksen@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Bargeman
  Voorstel: behandelen in meningvormen en besluiten
  Tijdplan: 15 minuten

  Stukken
 2. Herziening bestemmingsplan Hollandscheveld 2011

  Samenvatting

  Het bestemmingsplan Hollandscheveld 2011 ligt ter vaststelling voor. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 15 zienswijzen ingediend. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn in het vast te stellen bestemmingsplan wijzigingen aangebracht. Tevens wordt voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen.
  Nadere info, Frank Berting, tel. (0528) 291769, F.Berting@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: behandelen in meningvormen en besluiten
  Tijdplan: 45 minuten

  Stukken
 3. Opening

 4. Sluiting meningvormend blok

 5. Spreekrecht

  Samenvatting

  Tijdplan: 15 minuten

3.

22:15 - 22:30 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Vaststelling werkelijke uitgaven en inkomsten

  Samenvatting

  Zie meningvormen

 2. Herziening bestemmingsplan Hollandscheveld 2011

  Samenvatting

  Zie meningvormen

 3. Vaststellen jaarrekening 2012

  Samenvatting

  Zie meningvormen

 4. Sluiting

 5. Heropening besluitvormend gedeelte

4.

21:00 - 22:15 uur , Jan Ballast

Informeren (CK. 1)

Sub-agendapunten

 1. Jaarverslag 2012 bezwaarschriftencommissie

  Samenvatting

  Het jaarverslag bevat cijfers over de behandeling van bezwaarschriften. Verder wordt geschreven over de invloed van ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Tenslotte worden de conclusies en aanbevelingen van de commissie gegeven.
  Nadere info: Renny van der Wal-Bosch, (0528) 291242, r.bosch@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, burgemeester Loohuis
  Voorstel: Behandelen in informeren
  Tijdplan: 25 minuten

  Stukken
 2. Presentatie RUD

  Samenvatting

  De nieuwe directeur van de RUD geeft een presentatie over deze Gemeenschappelijke Regeling in de provincie Drenthe. Hij gaat in op de recente totstandkoming van de RUD en de huidige stand van zaken. Daarbij komen ook juridische, organisatorische en financiële aspecten aan de orde.
  Nadere info: Henk Arends, (0528) 291596, h.arends@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Eerenstein
  Voorstel: Behandelen in informeren
  Tijdplan: 30 minuten

  Stukken
 3. Jaarverslag 2012 en jaarplan 2013 rekenkamercommissie

  Samenvatting

  De rekenkamercommissie heeft haar jaarverslag over 2012 en jaarplan voor 2013 uitgebracht. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd en krijgt de gelegenheid om vragen te stellen.
  Nadere info: Jeen Everaarts, tel. (0528) 291342, j.everaarts@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: rekenkamercommissie
  Voorstel: behandelen in informeren
  Tijdplan: 20 minuten

  Stukken
 4. Opening

 5. Spreekrecht

 6. Sluiting informerend blok

5.

22:15 - 23:45 uur , Karel Loohuis

Meningvormen (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Vaststellen jaarrekening 2012

  Samenvatting

  Het college stelt voor de jaarrekening 2012 vast te stellen en het resultaat te bestemmen. De vaststelling omvat de programmaverantwoording en de programmarekening.
  Nadere info: Marthijn van de Wetering, (0528) 291491, m.vandewetering@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten
  Tijdplan: 90 minuten

  Stukken
 2. Spreekrecht

 3. Opening

 4. Sluiting meningvormend blok

6.

23:45 - 00:00 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Opening

 2. Vaststelling agenda

 3. Mondelinge vragen

 4. Vaststelling besluitenlijst van 25 april 2013

 5. Schorsing besluitvormend gedeelte

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffie
Griffier: Jan-Pieter Wind: tel. 0528-291201, e-mail: j.p.wind@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Alma van Dooren, tel. 0528-291235, e-mail: a.j.van.dooren@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Jeen Everaarts, tel. 0528-291342, e-mail:j.everaarts@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken