Lees voor

Raadsavond 28 maart 2013

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 28 maart 2013
Aanvang:
19:00 uur

Direct naar

1.

19:00 - 19:15 uur

PAUZE

2.

19:15 - 19:30 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Eerenstein

  Samenvatting

  Het college stelt voor om wethouder Eerenstein gedurende de periode van 8 april 2013 tot 8 april 2014 wederom ontheffing te verlenen van het vereiste om in Hoogeveen te wonen. De omstandigheden waarom eerder verlenging werd verleend zijn niet gewijzigd. Daarom is een voorstel voor verlenging met een jaar noodzakelijk.
  Nadere info: Albert Middelveld, (0528) 291240, a.middelveld@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, burgemeester Loohuis
  Voorstel: Instemmen met verlenging ontheffing

  Stukken
 2. Mondelinge vragen

 3. Vaststelling besluitenlijst van 14 maart 2013

 4. Schorsing besluitvormend gedeelte

 5. Opening

 6. Vaststelling agenda

3.

19:30 - 20:00 uur , Jan Stoefzand

Meningvormen (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Wijziging nr. 2 programmabegroting 2013

  Samenvatting

  Het college stelt voor door middel van een begrotingswijziging gelden beschikbaar stellen voor subsidie aan de Stichting Hoogeveen Millenniumgemeente en dit ten laste van de post ontwikkelingssamenwerking te laten komen.
  Nadere info: Albert Middelveld, (0528) 291240, a.middelveld@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, burgemeester Loohuis
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 2. Opening

 3. Sluiting meningvormend blok

 4. Spreekrecht

4.

20:00 - 20:30 uur , Jan Ballast

Informeren (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Heropening informerend deel

 2. Samenwerking ambtelijke organisaties Hoogeveen-De Wolden

  Samenvatting

  Het college informeert de raad over het principebesluit voor samenwerking van de ambtelijke organisaties Hoogeveen en De Wolden.
  Nadere info: Wilbert van Houten, (0528) 291219, w.a.van.houten@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, burgemeester Loohuis
  Voorstel: Behandelen in informeren

  Stukken
 3. Sluiting informerend deel

5.

20:30 - 20:45 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Wijziging nr. 2 programmabegroting 2013

  Samenvatting

  Zie Meningvormen

 2. Sluiting

 3. Heropening besluitvormend gedeelte

6.

20:45 - 22:00 uur , Jan Ballast

Informeren (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Stimuleringsplan (bouw) initiatieven

  Samenvatting

  Het college geeft een toelichting op (de totstandkoming van) het stimuleringsplan. Op een nader te bepalen datum zullen voorstellen ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.
  Nadere info: Gert Bolkesteijn, (0528) 291386, g.bolkesteijn@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in informeren

 2. Beleid maatschappelijke participatie

  Samenvatting

  Het college informeert de raad over het beleid voor maatschappelijke participatie in uitkeringssituaties.
  Nadere info: Jacob Willemsma, (0528) 291422, j.willemsma@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Smid
  Voorstel: Behandelen in informeren

  Stukken
 3. Schorsing informerend deel

 4. Spreekrecht

 5. Opening

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffie
Griffier: Jan-Pieter Wind: tel. 0528-291201, e-mail: j.p.wind@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Alma van Dooren, tel. 0528-291235, e-mail: a.j.van.dooren@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Jeen Everaarts, tel. 0528-291342, e-mail:j.everaarts@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken