Lees voor

Raadsavond 27 juni 2013

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 27 juni 2013
Aanvang:
19:00 uur

Direct naar

1.

21:00 - 22:00 uur , Mark Tuit

Meningvormen (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Jaarrekening 2012 en begroting 2014 van het recreatieschap Drenthe

  Samenvatting

  Het college stelt voor kennis te nemen van de jaarrekening 2012 van het recreatieschap Drenthe. Verder wordt voorgesteld kennis te nemen van de begroting 2014 en geen zienswijze in te dienen
  Nadere info: Jaap Gernaat, (0528) 291473, j.a.g.gernaat@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Eerenstein
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 2. Jaarrekening 2012 en Begroting 2014 GKB

  Samenvatting

  Het college stelt voor kennis te nemen van de jaarrekening 2012 van de GKB en geen zienswijze over de jaarrekening 2012 aan de GKB kenbaar te maken.
  Verder stelt het college voor kennis te nemen van de begroting van de GKB. En in een zienswijze over deze begroting 2014 aan de GKB kenbaar te maken, waarin de raad aangeeft dat het bedrag dat de gemeente Hoogeveen voor 2014 in de programmabegroting 2013-2015 heeft opgenomen voor schuldhulpverlening (€ 481.194) kaderstellend is voor de begroting 2014.
  Nadere info: Jaap Gernaat, (0528) 291473, j.a.g.gernaat@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Smid
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 3. Vaststelling bestemmingsplan Stationsgebied 2012

  Samenvatting

  Het college stelt voor het bestemmingsplan Stationsgebied 2012 vast te stellen, in te stemmen met de nota “Staat van Wijzigingen” en met het beeldkwaliteitplan voor het gebied Kantorenpark Stationsgebied en dit plan onderdeel uit laten maken van de welstandnota. Ten slotte wordt voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend.
  Nadere info: Frank Berting, (0528) 291769, f.berting@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 4. Spreekrecht

 5. Sluiting meningvormend gedeelte

 6. Opening

2.

20:45 - 21:00 uur

Pauze

3.

19:00 - 19:15 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Vaststelling agenda

 2. Mondelinge vragen

 3. Schorsing besluitvormend gedeelte

 4. Vaststelling besluitenlijst van 13 juni 2013

 5. Opening

4.

22:00 - 22:30 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Begroting 2014 GKB

  Samenvatting

  Zie Meningvormen

 2. Jaarrekening 2012 en begroting 2014 GGD

  Samenvatting

  Tijdens de raadsavond van 13 juni heeft het CDA een amendement ingediend met het voorstel om de jaarrekening 2012, inclusief de Nota reserves en voorzieningen voor kennisgeving aan te nemen en het resultaat van 258.000 euro terug te betalen aan de deelnemende gemeenten. Wegens staking van de stemmen staat het raadsvoorstel weer geagendeerd.
  Nadere info: Esther Knapen, (0528)291466, e.knapen@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Smid
  Voorstel: Behandelen in besluiten

 3. Herziening bestemmingsplan Stationsgebied 2012

  Samenvatting

  Zie Meningvormen

 4. Vaststelling bestemmingsplan Fluitenberg 2007, begraafplaats 2012

  Samenvatting

  Het college stelt voor om het bestemmingsplan Fluitenberg 2007, begraafplaats 2012 vast te stellen. Tegen het plan zijn geen zienswijzen ingediend. Verder wordt voorgesteld in te stemmen met het beeldkwaliteitplan, en het onderdeel uit laten maken van de welstandnota. Ten slotte wordt voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen.
  Nadere info: Reinder Jacobi, (0528) 291727, r.jacobi@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 5. Startnotitie cultuurbeleid

  Samenvatting

  Zie Meningvormen

 6. Zesde wijziging van APV

  Samenvatting

  Zie Meningvormen

 7. Kadernota ambtelijke samenwerking

  Samenvatting

  Zie Meningvormen

 8. Jaarrekening 2012 en begroting 2014 van het recreatieschap Drenthe

  Samenvatting

  Zie Meningvormen

 9. Heropening besluitvormend gedeelte

 10. Sluiting

5.

19:15 - 20:45 uur , Mark Tuit

Meningvormen (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Startnotitie cultuurbeleid

  Samenvatting

  Op 13 juni is een eerste aanzet gepresenteerd voor de startnotitie cultuurbeleid. Thans ligt deze startnotitie ter bespreking en besluitvorming voor.
  Nadere info: Johanna Sellis, (0528) 291489, j.sellis@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Bargeman
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 2. Spreekrecht

 3. Sluiting meningvormend gedeelte

 4. Opening

6.

21:00 - 22:00 uur , Ellen van Heugten-Steenbergen

Meningvormen (Commissiekamer I)

Sub-agendapunten

 1. Kadernota ambtelijke samenvoeging

  Samenvatting

  Het college stelt voor in te stemmen met de kaders waarbinnen de samenvoeging van de ambtelijke organisaties gerealiseerd moet worden.
  Nadere info: Wilbert van Houten, (0528) 291219, w.a.van.houten@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, burgemeester Loohuis
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 2. Zesde wijziging van APV

  Samenvatting

  Het college stelt voor in te stemmen met de wijziging van artikel 32 (hinderlijk gedrag op of aan de weg), artikel 34 (hinderlijk drankgebruik) en artikel 42 (de grootte van een sfeervuur) van de APV
  Nadere info: Leni ter Wal, (0528) 291605, w.a.ter.wal@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, burgemeester Loohuis
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 3. Sluiting meningvormend gedeelte

 4. Opening

 5. Spreekrecht

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffie
Griffier: Jan-Pieter Wind: tel. 0528-291201, e-mail: j.p.wind@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Alma van Dooren, tel. 0528-291235, e-mail: a.j.van.dooren@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Jeen Everaarts, tel. 0528-291342, e-mail:j.everaarts@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken