Lees voor

Raadsavond 13 juni 2013

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 13 juni 2013
Aanvang:
19:00 uur

Direct naar

1.

19:00 - 19:15 uur

PAUZE

2.

19:15 - 20:00 uur , Jan Stoefzand

Informeren (Commissiekamer I)

Sub-agendapunten

 1. Presentatie plan van aanpak groen en grijs

  Samenvatting

  Het college presenteert het plan van aanpak voor het project GGG (gebiedsgerichte werkwijze beheer groen en grijs).
  Nadere info: Gea Lunsing, (0528)291389, g.h.lunsing@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Eerenstein
  Voorstel: Behandelen in informeren

 2. Opening

 3. Sluiting informerend blok

 4. Spreekrecht

3.

20:00 - 21:30 uur , Ellen van Heugten-Steenbergen

Meningvormen (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Bestemmingsplan Noordscheschut 2009

  Samenvatting

  Het bestemmingsplan Noordscheschut 2009 ligt ter vaststelling voor. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 6 zienswijzen ingediend. Tevens wordt voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen.
  Nadere info: Frank Berting, (0528)291769, f.berting@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 2. Bestemmingsplan West 2011

  Samenvatting

  Het bestemmingsplan West 2011 ligt ter vaststelling voor. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 4 zienswijzen ingediend. Tevens wordt voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen.
  Nadere info: Marjolein Barends, (0528)291654, m.barends@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 3. Aangaan gemeenschappelijke regeling RUD

  Samenvatting

  Voorgesteld wordt het college toestemming te verlenen een gemeenschappelijke regeling aan te gaan met de Drentse gemeenten en de provincie Drenthe voor de oprichting van een Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) ten behoeve van de uitvoering van de milieutaken.
  Het toetsingskader voor de Raad is als volgt in de Wet gemeenschappelijke regelingen verwoord. Artikel 1, lid 2, luidt:
  De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters gaan niet over tot het treffen van een regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
  Nadere info: Harry Posthuma, (0528)291117, h.posthuma@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Eerenstein
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 4. Spreekrecht

 5. Opening

 6. Sluiting meningvormend blok

4.

21:30 - 21:45 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Benoeming en ontslag leden bezwaarschriftencommissie

  Samenvatting

  Voorgesteld wordt mevrouw Van der Werf-Veen op eigen verzoek ontslag te verlenen als lid van de bezwaarschriftencommissie en met de benoeming van mevrouw Wiersma-Veenhoven de ontstane vacature te vervullen. Verder wordt voorgesteld mevrouw Rink te benoemen als plaatsvervangend lid van de bezwaarschriftencommissie.
  Nadere info: Renny van der Wal-Bosch, (0528)291242, r.bosch@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, burgemeester Loohuis
  Voorstel: benoemen

  Stukken
 2. Vaststelling besluitenlijst van 30 mei 2013

 3. Opening

 4. Mondelinge vragen

 5. Schorsing besluitvormend gedeelte

 6. Vaststelling agenda

5.

21:45 - 22:30 uur , Mark Tuit

Informeren (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Presentatie ten behoeve van de startnotitie cultuurbeleid

  Samenvatting

  Tijdens de behandeling van het jaarverslag en de jaarrekening 2012 is afgesproken dat er in het najaar een cultuurnota aan de raad wordt voorgelegd. Afgesproken is dat ter voorbereiding op deze nota een startnotitie wordt opgesteld. Naar aanleiding van de presentatie kan de raad suggesties ten behoeve van de startnotitie meegeven.
  Nadere info: Johanna Sellis, (0528)291489, j.sellis@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Bargeman
  Voorstel: Behandelen in informeren en op 27 juni in meningvormen en besluiten

 2. Sluiting informerend blok

 3. Opening

 4. Spreekrecht

6.

22:30 - 22:45 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Stukken

Sub-agendapunten

 1. Bestemmingsplan Buitenvaart I 2012

  Samenvatting

  Het bestemmingsplan Buitenvaart I 2012ligt ter vaststelling voor. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Tevens wordt voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen.
  Nadere info: Reinder Jacobi, (0528)291727, r.jacobi@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in besluiten

  Stukken
 2. Bestemmingsplan Noordscheschut 2009

  Samenvatting

  Zie Meningvormen

 3. Kwijtscheldingsbeleid ondernemers

  Samenvatting

  Zie Meningvormen

 4. Jaarverslag en jaarrekening 2012 Alescon

  Samenvatting

  Zie Meningvormen

 5. GGD jaarstukken 2012 en zienswijze begroting 2014

  Samenvatting

  Zie Meningvormen

 6. Bestemmingsplan Wolfsbos deelplan Winkelcentrum Wielewaal 2011

  Samenvatting

  Het bestemmingsplan Wolfsbos deelplan winkelcentrum Wielewaal ligt ter vaststelling voor. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Tevens wordt voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen. Nadere info: Reinder Jacobi, (0528)291727, r.jacobi@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in besluiten

  Stukken
 7. Bestemmingsplan West 2011

  Samenvatting

  Zie Meningvormen

 8. Wijziging verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2011

  Samenvatting

  Op basis van jurisprudentie, heeft staatssecretaris van VWS gemeenten opgedragen de inkomensgrenzen uit de verordeningen te schrappen. Eveneens is de verordening op een beperkt aantal onderdelen aangescherpt en zijn foutjes herstel. Aanpassingen zijn niet inhoudelijk maar van technische aard.
  Nadere info: Jaap Gernaat, (0528) 291473, j.a.g.gernaat@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Smid
  Voorstel: Behandelen in besluiten

  Stukken
 9. Aangaan gemeenschappelijke regeling RUD

  Samenvatting

  Zie Meningvormen

 10. Heropening besluitvormend gedeelte

 11. Sluiting

7.

20:15 - 21:45 uur , Jan Ballast

Meningvormen (Commissiekamer I)

Sub-agendapunten

 1. Jaarverslag en jaarrekening 2012 Alescon

  Samenvatting

  Voorgesteld wordt kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2012 van Alescon. Tevens wordt voorgesteld af te zien van het indienen van een zienswijze, omdat is voldaan aan de gemaakte afspraken.
  Nadere info: Geert Jansen, (0528)291402, a.g.jansen@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Smid
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 2. Kwijtscheldingsbeleid ondernemers

  Samenvatting

  Tijdens de behandeling van de wijziging van het kwijtscheldingsbeleid op 28 februari 2012 heeft raad een beslissing over kwijtschelding voor ondernemers aangehouden. Op verzoek van het presidium stelt het college thans een beleidswijziging voor ondernemers voor. Hierdoor komen personen die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen en tevens een periodieke uitkering krachtens het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen ontvangen in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen, die geen verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep.
  Nadere info: Jaap Gernaat, (0528)291473, j.a.g.gernaat@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Smid
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 3. GGD jaarstukken 2012 en zienswijze begroting 2014

  Samenvatting

  Het college stelt voor jaarrekening 2012, inclusief nota reserves & voorzieningen voor kennisgeving aan nemen en het resultaat van €258.000,-- toevoegen aan de reserve van de GGD. Tevens wordt voorgesteld op de conceptbeleidsbegroting GGD 2014-2016 geen zienswijze indienen.
  Nadere info: Esther Knapen, (0528)291466, e.knapen@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Smid
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 4. Sluiting meningvormend blok

 5. Spreekrecht

 6. Opening

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffie
Griffier: Jan-Pieter Wind: tel. 0528-291201, e-mail: j.p.wind@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Alma van Dooren, tel. 0528-291235, e-mail: a.j.van.dooren@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Jeen Everaarts, tel. 0528-291342, e-mail:j.everaarts@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken