Lees voor

Raadsavond 31 januari 2013

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 31 januari 2013
Aanvang:
19:00 uur

Direct naar

1.

19:00 - 19:15 uur

Pauze

2.

19:15 - 20:45 uur , Jan Ballast

Meningvormen (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Wijziging verordening parkeerbelastingen

  Samenvatting

  Het college stelt voor de verordening parkeerbelastingen te wijzigen. Met deze wijziging wordt beoogd dat een en transparante en duidelijke regelgeving ontstaat die voor een ieder geldt en goed handhaafbaar is.
  Nadere info: Lucas Benning, (0528) 291709, l.benning@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Eerenstein
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 2. Visienotie afvalbeheer

  Samenvatting

  Op 19 december 2012 is de raad geïnformeerd over de visienotitie afvalbeheer. Op 17 januari heeft de raad de visie besproken. Thans ligt de notitie nogmaals ter bespreking en ter besluitvorming voor. Voorgesteld wordt de voorgelegde visie afvalbeheer vast te stellen.
  Nadere info: Rene van der Kooij, (0528)291671, r.van.der.kooij@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouders Eerenstein en Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 3. Nota riscomanagement en weerstandsvermogen

  Samenvatting

  Met het vaststellen van de nota en de opgenomen paragraaf weerstandsvermogen in de programmabegroting 2013 wordt voldaan aan de wens van de raad om inzichtelijk te maken welke risico’s de gemeente loopt in relatie tot de aanwezige weerstandscapaciteit. De kaders in deze nota geven de raad handvatten om het beleid te toetsen en om te beoordelen of het weerstandsvermogen op peil is.
  Nadere info: Martijn van de Wetering, (0528) 291491, m.vandewetering@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 4. Begroting StovoH

  Samenvatting

  Het college stelt voor de begroting 2013 van de Stichting openbaar voortgezet onderwijs Hoogeveen (StovoH) voor kennisgeving aan te nemen. En daarbij vast te stellen dat de continuïteit van het openbaar onderwijs geen bijzondere maatregelen van de gemeenteraad vereist.
  Nadere info: Martijn Schuring, (0528) 291169, m.schuring@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Bargeman
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 5. Opening

 6. Spreekrecht

 7. Sluiting meningvormend blok

3.

20:45 - 21:00 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van 17 januari 2013

 2. Mondelinge vragen

 3. Vaststelling agenda

 4. Opening

 5. Schorsing besluitvormend gedeelte

4.

21:00 - 21:45 uur , Mark Tuit

Informeren (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Presentatie werkloosheidscijfers

  Samenvatting

  Naar aanleiding van de recent door het CBS en UWV gepresenteerde werkloosheidscijfers, geeft het college een toelichting op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
  Nadere info: Geert Jansen, (0528)291402, a.g.jansen@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Bargeman
  Voorstel: Behandelen in informeren

 2. Spreekrecht

 3. Sluiting informerend blok

 4. Opening

5.

21:45 - 22:00 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Intrekken van de verordening brandveiligheid en hulpverlening

  Samenvatting

  Bij het in werking treden van de Wet Veiligheidsregio’s, op 1 oktober 2010, is de Brandweerwet vervallen. Hierdoor is de plicht tot het vaststellen van een verordening Brandveiligheid en hulpverlening vervallen. De verordening kan daarom worden ingetrokken.
  Nadere info: Marco Assen, (0528) 291124, m.assen@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, burgemeester Loohuis
  Voorstel: Verordening intrekken

  Stukken
 2. Begroting StovoH

  Samenvatting

  Zie Meningvormen

 3. Wijziging verordening parkeerbelastingen

  Samenvatting

  Zie Meningvormen

 4. Visienotie afvalbeheer

  Samenvatting

  Zie Meningvormen

 5. Nota riscomanagement en weerstandsvermogen

  Samenvatting

  Zie Meningvormen

 6. Wijziging verordening begraafplaatsen Hoogeveen 2009

  Samenvatting

  Het college stelt voor de verordening begraafplaatsen Hoogeveen 2009 te wijzigen. Met deze wijziging wordt de verordening in overeenstemming gebracht met het bepaalde in de Wet op de Lijkbezorging.
  Nadere info: Daphne de Jong, (0528) 291650, d.dejong@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Wijziging vaststellen

  Stukken
 7. Sluiting

 8. Heropening besluitvormend gedeelte

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffie
Griffier: Jan-Pieter Wind: tel. 0528-291201, e-mail: j.p.wind@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Alma van Dooren, tel. 0528-291235, e-mail: a.j.van.dooren@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Jeen Everaarts, tel. 0528-291342, e-mail:j.everaarts@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken