Lees voor

Raadsavond 11 april 2013

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
donderdag 11 april 2013
Aanvang:
19:00 uur

Direct naar

1.

19:00 - 20:00 uur , Mark Tuit

Informeren (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Reorganisatie Scala

  Samenvatting

  Het college informeert de raad over de ontwikkelingen rondom de reorganisatie van het centrum voor de kunsten Scala. Het colllege stelt voor €600.000 beschikbaar te stellen voor reorganisatiekosten.
  Nadere info: Johanna Sellis, (0528) 291489, J.Sellis@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Bargeman
  Voorstel: Behandelen in informeren en op 25 april in meningvormen en besluiten

  Stukken
 2. Schorsing informerend deel

 3. Spreekrecht

 4. Opening

2.

20:00 - 20:15 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Schorsing besluitvormend gedeelte

 2. Mondelinge vragen

 3. Vaststelling agenda

 4. Opening

 5. Vaststelling besluitenlijst van 28 maart 2013

3.

20:15 - 20:30 uur

PAUZE

4.

20:30 - 21:30 uur , Mark Tuit

Informeren (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Sterkteverdeling van de politie in Noord Nederland

  Samenvatting

  Het college informeert de raad over de sterkteverdeling van de politie in Noord Nederland. De raad kan een zienswijze indienen.
  Nadere info: Ella Dam, (0528) 291244, e.a.dam@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, burgemeester Loohuis
  Voorstel: Behandelen in informeren en eventueel in besluiten.

  Stukken
 2. Locatieonderzoek speciale lesplaats Wolfsbos en de centrum(basis)scholen

  Samenvatting

  Het college informeert de raad over het locatieonderzoek naar een speciale lesplaats. Er zijn diverse locaties onderzocht op ruimtelijke, financiële en overige aspecten.
  Nadere info: Martijn Schuring, (0528) 291169, m.schuring@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Bargeman
  Voorstel: Behandelen in informeren

 3. Sluiting informerend blok

 4. Heropening informerend deel

5.

21:30 - 22:00 uur , Jan Ballast

Meningvormen (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Stimuleringsplan (bouw) initiatieven

  Samenvatting

  Op 28 maart is de raad geïnformeerd over het stimuleringsplan (bouw)initiatieven, waarmee wordt getracht de lokale werkgelegenheid in vooral de bouwsector te stimuleren en bij te dragen aan consumentenvertrouwen en beweging in de woningmarkt.
  Het college stelt voor vast te stellen:
  a. Het Stimuleringsplan Bouw Hoogeveen 1 mei 2013 tot 1 maart 2014;
  b. De Legesverordening 2013 (eerste wijziging);
  c. De Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2013;
  d. De Verordening Starterslening;
  e. De Verordening Duurzaamheidsleningen Particuliere eigenaar en Duurzaamheidsleningen
  VvE gemeente Hoogeveen 2013;
  f. De Verordening Stimuleringslening Particuliere Woningverbetering en Stimuleringslening
  VvE;
  g. De Oplegnotitie Welstand 2007;
  h. Een Bestemmingsreserve ‘Stimuleringsplan Bouw Hoogeveen’ van € 600.000 ten laste van
  de algemene reserve en een toevoeging van € 30.000 aan de exploitatielasten van 2013 voor
  het programma Ontwikkelt, eveneens ten laste van de algemene reserve
  Nadere info: Sandra van Slageren, (0528) 291713, s.van.slageren@hoogeveen.nl
  Van wie komt de info: college, wethouder Hiemstra
  Voorstel: Behandelen in meningvormen en besluiten

  Stukken
 2. Sluiting meningvormend blok

 3. Opening

 4. Spreekrecht

6.

22:00 - 22:15 uur , Karel Loohuis

Besluiten (Raadzaal)

Sub-agendapunten

 1. Stimuleringsplan (bouw) initiatieven

  Samenvatting

  Zie Meningvormen

 2. Vaststellen zienswijze sterkteverdeling van de politie in Noord Nederland

  Samenvatting

  Zie informeren

 3. Sluiting

 4. Heropening besluitvormend gedeelte

NB: De raad bepaalt zelf na behandeling van een onderwerp of het daarna kan worden behandeld in besluiten.

Richttijden
Behalve het aanvangstijdstip van de raadsavond zijn de hierboven genoemde tijden richttijden waarvan een half uur kan worden afgeweken als daar aanleiding toe is.

Spreekrecht
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens het blok informeren en meningvormen. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. Voor aanmelding van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie. Indien u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie of de voorzitter inleveren.

Aanvragen extra agendapunten
Raadsleden kunnen tot 5 werkdagen voor de vergadering extra agendapunten opvoeren. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de griffie.

Informatie voor de pers
Media kunnen contact opnemen met het team Communicatie, tel. 0528-291919.

Griffie
Griffier: Jan-Pieter Wind: tel. 0528-291201, e-mail: j.p.wind@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Alma van Dooren, tel. 0528-291235, e-mail: a.j.van.dooren@hoogeveen.nl
Raadsadviseur: Jeen Everaarts, tel. 0528-291342, e-mail:j.everaarts@hoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken