Lees voor

3 september 2019

B&W besluiten

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 03 september 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Wethouder Vos

College beantwoordt vragen over gaswinning

Samenvatting

Het college onderkent de consequentie van bodemdaling door gaswinning. Indien duidelijk blijkt dat er rondom Nieuwlande een verband is tussen bodemdaling door gaswinning en de scheurvorming, is het college bereid deze problematiek nogmaals kenbaar te maken bij de NAM. Dat antwoordt het college op vragen van Gemeentebelangen.

Stukken

2.

Wethouder Vos

Beoordelingsmethodiek geluidniveaus horecabedrijven Hoogeveen

Samenvatting

De beleidsregels voor het handhaven van de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit in de nachtperiode voor horecabedrijven in de Grote Kerkstraat en Hoofdstraat Noord in Hoogeveen zijn gewijzigd. De handhavingsmethodiek is niet gewijzigd, alleen de wettelijke grondslag waarop de beleidsregels zijn gebaseerd, is gewijzigd.

Stukken

3.

Wethouder Giethoorn

College stemt in met BIZ-bijdrage

Samenvatting

De huidige BIZ-periode loopt van 2015 tot en met 2019. De opbrengsten uit de bedrijveninvesteringszone (BIZ) worden gebruikt om het centrumgebied, het aangewezen gebied waarbinnen ondernemers een bijdrage moeten doen, te stimuleren. Vanuit de Stichting Centrummanagement is de wens uitgesproken de BI-zone voor het stadscentrum voor een derde periode te gaan verlengen met vijf jaar. Hiervoor is het nodig een nieuwe verordening vast te stellen voor de periode 2020-2024. Zodra deze is vastgesteld zal er een draagkrachtmeting uitgevoerd worden onder de betrokken ondernemers om tot een definitieve invoering te komen ingaande 1-1-2020.

Stukken

4.

Wethouder Vos

College trekt intentieverklaring luierrecycling in

Samenvatting

Het college van B&W heeft besloten om de intentieverklaring luierrecycling in te trekken om eventuele strijdigheid met de Aanbestedingswet te voorkomen. Volgens de Aanbestedingswet moet de gemeente als aanbestedende dienst alle ondernemers op gelijke en niet discriminerende wijze behandelen.
Het aangaan van de intentieverklaring met één partij kan gezien worden als positieve discriminatie. Aangezien de gemeente Hoogeveen risicovrij, transparant en niet-discriminerend wil handelen, stelt het college vast dat het in dit geval niet verstandig is om de intentieverklaring aan te gaan.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken