Lees voor

12 maart 2019

B&W besluiten

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 12 maart 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Wethouder Giethoorn

Vragen CDA overlast hondenpoep

Samenvatting

Overlast door hondenpoep wordt veroorzaakt door het gedrag van hondenbezitters en het elkaar (niet) aanspreken daarop. Gedragsbeïnvloeding is nodig om tot minder overlast te komen. Dat antwoordt het college in antwoord op vragen van de CDA-fractie in de raad. Het CDA had gevraagd of er al maatregelen zijn genomen om hondenpoep te bestrijden, zoals in de programmabegroting is opgenomen. Het college wil inzetten op het beïnvloeden van gedrag door hierbij vooral kinderen en scholen en daarmee ook ouders te betrekken. Gedacht wordt aan het opzetten van gezamenlijke campagnes. Er zijn onlangs weer nieuwe dispensers met zakjes geplaatst. De gemeente telt inmiddels 51 van dergelijke uitgiftepunten.

Stukken

2.

Wehouder Vos

Calamiteitenplan Jeugdhulp

Samenvatting

Het college heeft het Calamiteitenplan Jeugdhulp vastgesteld. Dat is een wettelijke verplichting. Ook wil het college in dat plan de rollen en verantwoordelijkheden bij een calamiteit met een jeugdige goed beschrijven en vastleggen. Het nieuwe plan is ten opzichte van het oude plan tekstueel aangescherpt en ingekort.
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet en daarmee ook voor het optreden in het geval van een ‘calamiteit’. Het kan bijvoorbeeld gaan om ontvoeringen, gijzelingen of gezinsdrama’s.

3.

Wethouder Steenbergen

Actieplan Participatiewet

Samenvatting

Het college gaat aan de slag met het Actieplan Participatiewet. Daarvoor is een plan van aanpak vastgesteld. Eén van de ambities in de gemeentelijke begroting is om de uitgaven voor de Participatiewet met 15% naar beneden te brengen. Dit moet eind 2021 gerealiseerd zijn.
Wethouder Jan Steenbergen: ‘We staan voor een grote uitdaging. Want we halen niet zomaar een streep door onze uitgaven. Dat kunnen en willen we niet. We vinden namelijk dat iedereen meetelt, ook op de arbeidsmarkt. Daarom zetten we juist in op het ontplooien van de talenten en mogelijkheden van mensen om te zorgen dat iedereen mee kan doen. Als werken niet mogelijk is, streven we naar een zinvolle invulling van de dag.’

Stukken

4.

Wethouder Giethoorn

Samenwerking De Wolden-Hoogeveen beschermd wonen

Samenvatting

Het college wil in de nabije toekomst samenwerken met de gemeente De Wolden op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Nu bestaat er nog een samenwerkingsverband tussen Aa en Hunze, Assen, De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld, waarbij Assen als centrumgemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering. Ook ontvangt Assen voor het hele gebied de uitkering van het Rijk. Vanaf 2021 verstrekt het Rijk uitkeringen aan de afzonderlijke gemeenten. Zo kunnen gemeenten zelf inzetten op preventie, vroegsignalering, vernieuwende vormen van opvang en beschermd wonen en aansluiting op ‘reguliere’ vormen van gemeentelijke ondersteuning. Volgens het college hebben De Wolden en Hoogeveen samen de juiste schaalgrootte om effectief en efficiënt uitvoering te geven aan beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Stukken

5.

Wethouder Slomp

Ontwerp rotonde Wolfsbos en Haagje klaar

Samenvatting

Het college heeft z’n fiat gegeven aan het definitieve ontwerp van de rotonde Wolfsbos en de herinrichting van Het Haagje. Het ontwerp is besproken met omwonenden. Het college wil hiermee de entree van het stadscentrum sterk verbeteren, de totale Oost West-as visie (de ‘backbone’) afronden en de verkeersveiligheid voor fietsers en automobilisten vergroten.
Het Haagje is één van de drukste verbindingswegen in de gemeente en een belangrijke aanrijroute richting het stadscentrum. Aan het Haagje zijn woningen, kantoren en bedrijven gevestigd.

Stukken

6.

Burgemeester Loohuis

Klachtenanalyse en jaarverslag Ombudsman

Samenvatting

Het college heeft kennisgenomen van de klachtenanalyse en het jaarverslag 2018 van de Ombudsman. In de analyse komt aan bod over welke eenheid geklaagd wordt, wat het onderwerp van de klacht is, wat de gemiddelde behandelingstermijn van de klacht is en of de klacht gegrond of ongegrond is. De Ombudsman legt in het jaarverslag zijn aanpak uit en geeft aan dat inwoners hem steeds beter weten te vinden. Een tweede trend die de Ombudsman signaleert is dat het steeds beter lukt officiële, formele klachtenprocedures te voorkomen. Hiervoor geeft de Ombudsman de ambtelijke organisatie een compliment. De Ombudsman geeft aan dat de organisatie vrijwel zonder uitzondering open staat voor een zo goed mogelijke oplossing. De Ombudsman heeft in 2018 slechts één formele klachtenprocedure gestart.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken