Lees voor

9 juli 2019

B&W besluiten

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 09 juli 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Wethouder Giethoorn

Beleidsregels uitwegen ingetrokken

Samenvatting

Het college heeft de beleidsregels voor uitwegen ingetrokken. Vorige maand stelde de gemeenteraad wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vast, waarbij het artikel over het aanleggen van een uitweg vanaf particuliere grond naar de openbare weg werd gewijzigd. Daardoor sluiten die beleidsregels ook niet meer aan op de APV en heeft het college ze laten vervallen.

Stukken

2.

Wethouder Giethoorn

Beheersverordening voor Buitengebied Zuid

Samenvatting

Het college heeft een nieuwe beheersverordening vastgesteld voor het zuidelijk buitengebied van Hoogeveen. Met een dergelijke verordening kan het bestemmingsplan dat daar geldt worden herzien. De afgelopen jaren is op een aantal gebieden het ruimtelijk beleid voor het buitengebied vernieuwd en verruimd. Deze actualisaties en verruimingen zijn niet rechtstreeks opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied Zuid 2007, maar via aparte deelplannen geregeld. Hierdoor gelden er meerdere bestemmingsplannen voor het zuidelijk buitengebied van Hoogeveen. Dat maakt het onoverzichtelijk. De beheersverordening maakt daar een einde aan. Aan de gebruiksmogelijkheden van het gebied verandert er niets. De ontwerpbeheersverordening wordt acht weken ter inzage gelegd voor inspraak en vooroverleg.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken