Lees voor

9 april 2019

B&W besluiten

Orgaan:
College van B&W
Locatie:
B&W-Kamer
Datum:
dinsdag 02 april 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Wethouder Vos

Begroting voortgezet onderwijs

Samenvatting

Het college stuurt de begroting 2019 van de Stichting Voortgezet Onderwijs Hoogeveen (STOVOH) ter kennisname naar de gemeenteraad. STOVOH heeft bewust een conservatieve begroting opgesteld. Zo heeft de onderwijsorganisatie alleen rekening gehouden met baten, waarvan het zeker is dat deze worden ontvangen. Bijvoorbeeld bij de berekening van de personele lasten is rekening gehouden met alle voorzienbare kosten. ‘De wijze waarop STOVOH rekening houdt met een aantal ontwikkelingen en onzekerheden geeft een vertrouwd beeld voor de continuïteit van het openbare voortgezet onderwijs in Hoogeveen’, aldus het college.
De begroting 2019 van STOVOH sluit met een voordelig exploitatiesaldo van 12.195 euro.

Stukken

2.

Wethouder Vos

Intentieovereenkomst met bedrijf luierrecycling

Samenvatting

Het college sluit een intentieovereenkomst met Noord Nederlandse Luierrecycling (NNLR) voor de levering en recycling van in de gemeente ingezamelde gebruikte luiers. Het aangaan van een intentieovereenkomst is een eerste stap om een regionale verwerkingsinstallatie te bouwen. NNLR heeft een subsidie van de provincie ontvangen voor een haalbaarheidsonderzoek naar de bouw van een installatie in Drenthe. Een regionale verwerkingsinstallatie is alleen te realiseren als er voldoende aanbod is van te recyclen materiaal. Als de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek niet positief zijn of het college neemt geen positief besluit over het gescheiden inzamelen van gebruikte luiers van huishoudens, dan wordt er geen definitieve overeenkomst aangaan met NNLR.

Stukken

3.

Wethouder Giethoorn

Ontwerpbestemmingsplan Dwingelandpark

Samenvatting

Het college legt het ontwerpbestemmingsplan ‘Stadscentrum, deelplan Dwingelandpark 2015’ zes weken ter inzage. Park Dwingeland wordt hét stadspark van Hoogeveen. Het gaat om een vergroting van het parkoppervlakte en er worden maximaal 28 woningen mogelijk gemaakt. Het conceptplan was in 2016 klaar, maar in 2017 is besloten om de inrichting en daarmee het woningbouwprogramma in het plangebied aan te passen. Ook is besloten om de basisschool aan het Stoekeplein niet te verplaatsen en niet te betrekken bij het nieuwe plangebied. Dit betekende dat het bestemmingsplan moest worden aangepast. Daarnaast wordt de mogelijkheid van het houden van evenementen in het park planologisch geregeld. Per jaar mogen er maximaal twaalf evenementen worden gehouden.

Stukken

4.

Wethouder Vos

Overeenkomst met waterschap over stedelijk waterbeheer

Stukken

5.

Burgemeester Loohuis

Jaarverslag bezwaarschriftencommissie

Samenvatting

Het college heeft het jaarverslag 2018 van de bezwaarschriftencommissie voor kennisgeving aangenomen en doorgestuurd naar de gemeenteraad. In totaal ontving de commissie ter advisering 127 bezwaarschriften, die vooral over de Participatiewet (81), de Wmo (17) en omgevingsvergunningen (11) gingen. Ten opzichte van 2017 zijn er minder bezwaarschriften ingediend en heeft de commissie dus minder adviezen uitgebracht, waarbij ook een rol heeft gespeeld dat 39% van de bezwaarschriften is ingetrokken na uitleg, herstel van een fout of het bieden van maatwerk. In 2018 werden alle adviezen van de commissie overgenomen door de bestuursorganen.
Wie het niet eens is met een besluit van de gemeente, kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen bij de bezwaarschriftencommissie. De commissie bekijkt de zaak dan opnieuw en brengt advies uit aan de instantie die daarover uiteindelijk een besluit moet nemen. Welke instantie dat is, hangt af van het besluit waar het om gaat. Het kan bijvoorbeeld de gemeenteraad zijn of het college van B&W.

Stukken

6.

Wethouder Vos

College: mensen helpen uit armoede te ontsnappen

Samenvatting

Het college heeft groen licht gegeven voor een proef met het project Mobility Mentoring. Het doel van het project is om inwoners te helpen blijvend aan de armoede te ontsnappen en ze te stimuleren de juiste stappen te zetten om (financieel) onafhankelijk(er) te worden. De methode wordt ingezet om mensen te helpen die meerdere sociale problemen hebben. Wethouder Gert Vos: ‘We proberen deze mensen zo te helpen, dat zij minder stress ervaren en daardoor beter in staat zijn om hun problemen echt aan te aanpakken. We willen ze hiermee de brug op weg naar zelfredzaamheid bieden.’

Stukken

7.

Wethouder Slomp

Geld van het Rijk voor sporten

Samenvatting

Het college doet beroep op een regeling van het Rijk voor de aanstelling van een ‘sportformateur’. Minister Bruins heeft met gemeenten en andere partijen een Nationaal Sportakkoord gesloten om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Van daaruit worden lokale sportakkoorden gesloten. Als een dergelijk akkoord gesloten is, krijgt de gemeente eenmalig 15.000 euro voor een procesbegeleider, een ‘sportformateur’. Die brengt partijen aan tafel en maakt afspraken over de invulling van het akkoord. Daarnaast maakt de gemeente gedurende vier jaar aanspraak op 30.000 euro per jaar voor de uitvoering.

Stukken

8.

Wethouder Giethoorn

Uitvoeringsplan voor recreatie en toerisme

Samenvatting

Het college heeft het Uitvoeringsplan Recreatie en Toerisme 2019-2022 vastgesteld. Het wordt
ter kennisneming aan de gemeenteraad voorgelegd. Het college wil beter scoren dan de gemiddelde ontwikkeling in Drenthe op het gebied van recreatie en toerisme. ´We willen meeliften op de toenemende vrije tijdseconomie´, aldus het college. Het college verwacht ongeveer 25.000 euro per jaar nodig te hebben. Dat wordt meegenomen bij de begroting 2021-2024.

Stukken

Uitgelicht

Zoeken